Proračun za građane – 2023

Proračun za građane

  Preuzmite proračun u malom – 2022 PRORAČUN U MALOM 2023,   ŠTO JE PRORAČUN?   Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenu prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju… Nastavite čitati…

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2022./2023.

Grad Ilok - gradska uprava

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022./2023. godini KLASA: 604-01/22-01/2, UR.BROJ: 2196-02-02-22-12, objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2022./2023.   Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike Hrvatske imaju prebivalište na području Grada Iloka, sa statusom redovitog studenta u Republici Hrvatskoj,… Nastavite čitati…