Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2022./2023.

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022./2023. godini KLASA: 604-01/22-01/2, UR.BROJ: 2196-02-02-22-12, objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka

za akademsku godinu 2022./2023.

 

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
 • su državljani Republike Hrvatske
 • imaju prebivalište na području Grada Iloka,
 • sa statusom redovitog studenta u Republici Hrvatskoj,
 • nisu tijekom školovanja ponavljali godinu studija, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom)
 • ne koriste od drugog subjekta odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije.

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti druge i treće godine dodiplomskog studija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prve i druge godine diplomskog studija.

 

 1. Mjerila na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija su:

– deficitarna zanimanja

– prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja,

– socijalno-materijalno stanje.

 

 1. Broj stipendija:

26 stipendija u iznosu od 1.330,00 eura (25 stipendija Grada Iloka u iznosu od 1.330,00 eura, 1 stipendija Općine Omišalj u iznosu od 1.330,00 eura)

 

 1. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave na web stranici Grada Iloka.

Dan objave na web stranici Grada Iloka je 13.01.2023. te rok od 15 dana za predaju prijava traje zaključno s 28.01.2023. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni 15 dana  nakon okončanja postupka natječaja.

 

 1. Prijavi za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
  • prijavu (obrazac Grada Iloka STP-1) (izvornik)
  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslika)
  • preslika osobne iskaznice
  • uvjerenje o prebivalištu (izvornik)
  • uvjerenje/potvrdu o redovnom upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu studija (izvornik),
  • prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija (izvornik)
  • preslika svih stranica indeksa, a studenti koji imaju e-indeks vlastoručno potpisanu izjavu da nisu ponavljali niti jednu godinu studija (obrazac Grada Iloka STP-2) (izvornik)
  • vlastoručno potpisanu izjavu studenta da ne koristi od drugog subjekta odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije (obrazac Grada Iloka STP-3) (izvornik)
  • vlastoručno potpisanu izjavu studenta o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac Grada Iloka STP-4) (izvornik)
  • potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 01.01.-30.06. tekuće godine (izvornik) (Ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće priložiti prethodno navedenu potvrdu prilaže se potvrda za godinu koja prethodi podnošenju prijave – prioritetno za samostalne obrtnike)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom pravu ili utvrđenom statusu člana kućanstva (izvornik)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja/staratelja člana kućanstva koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba – ne starija od 30 dana od dana prijave na natječaj (izvornik)
  • dokaz da je student dijete zatočenog, poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskog branitelja i sl.) (izvornik)
  • ako je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja – smrtni list (preslika)
  • ako je kandidat iz obitelji s troje ili više djece – rodni listovi djece (preslika)
  • ako je kandidat iz obitelji s dva ili više studenata – potvrda o upisu na fakultet za sestru/brata
  • (suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu stipendiranja (obrazac Grada Iloka na ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka)
  • druge potrebne dokaze.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu: Grad Ilok – Trg N. Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom «NE OTVARAJ – Za natječaj za dodjelu stipendija».

 

                                                                                               GRAD ILOK

 

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Iloka za akademsku godinu 2022. – 2023.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Novi Obrazac STP1

Novi Obrazac STP2

Novi Obrazac STP3

Novi Obrazac STP4

Novi Obrazac STP5

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.