Proračun za građane – 2023

 

Preuzmite proračun u malom – 2022

PRORAČUN U MALOM 2023,

 

ŠTO JE PRORAČUN?

 

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S.

Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenu prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Uz proračun donose se i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti Proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

 

ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU PRORAČUNA

 

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su:

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 , 3/18,126/19 i 108/20)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 i 01/20)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne

novine, br. 95/19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – pročišćeni tekst i ispravak 123/17, 98/19 i 144/20), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

 

            KAKO SE DONOSI PRORAČUN

 

Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja godine. Ako se proračun ne donese u roku nastupa

 • privremeno financiranje,
 • raspuštanje Gradskog vijeća,
 • prijevremeni izbori

 

                MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI           

 

Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Procedura izmjene Proračuna – rebalans jednaka je proceduri njegova donošenja. Izmjene proračuna predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Proračun se objavljuje u Službenom glasniku  Grada Iloka  i na službenim Internet stranicama Grada Iloka;  www.ilok.hr

 

      SADRŽAJ PRORAČUNA  

 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.  

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga, prihodi od donacija, prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine prihodi od prodaje neproizvedene imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi u skladu sa zakonima, odlukama i drugim propisima.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Proračun je konsolidirani proračun i sadrži sve prihode, primitke i rashode te izdatke Grada i proračunskih korisnika Grada.

 

 

 

 
 
UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

 

 

Poštovani mještani Grada Iloka,

 

na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka održanoj 28. prosinca 2022. godine usvojen je Proračun Grada Iloka za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Iloka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Ukupni  prihodi poslovanja Grada Iloka u 2023. godini očekuju se u iznosu od  8.682.238,65 EUR. Prihodi se odnose na prihode poslovanja te prihode od prodaje nefinancijske imovine, kao i rashodi. Prihodi poslovanja su prihodi od poreza, imovine, pomoći te razne pristojbe, donacije i ostali prihodi. Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije i naknade, rashode za nabavu imovine te  ostale rashode. Sastavni  dio proračuna Grada Iloka su i proračuni proračunskih korisnika:  Javne vatrogasne postrojbe Ilok, Muzeja grada Iloka, Dječjeg vrtića Crvenkapica i Gradske knjižnice i čitaonice Ilok.

 

Svrha donošenja proračuna je osiguranje i zadovoljavanje razine javnih usluga na području grada Iloka, a proračunska sredstva trebaju biti usmjerena na dobrobit svih građana Grada. Proračunom za 2023. trudili smo se obuhvatiti širok spektar aktivnosti i djelatnosti, a projektima doprinijeti poboljšanju uvjeta života na području Grada Iloka. Zajedničkim radom Gradskog vijeća Grada Iloka, Gradske uprave i proračunskih korisnike te suradnjom s nadležnim gradskim, županijskim i državnim institucijama i ustanovama, cilj nam je provoditi aktivnosti i projekte od općeg interesa, na korist mještanima Iloka, Mohova, Šarengrada i Bapske. Vas dragi građani također pozivamo da se aktivno uključite u kreiranje proračuna.

 

OPĆI DIO PRORAČUNA SADRŽI

 1. Račun prihoda i rashoda II. Račun financiranja

PRORAČUN ZA 2022.

 
 
I. PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

U 2023. godini planira se ostvariti prihod :

 1. Prihod od poreza na dohodak
 2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun

Tu pripadaju prihodi za JVP , tekuće pomoći od HZZ-a za javne  radove, pomoć za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb, pomoći za EU projekte koji su ugovoreni, koji će se ugovoriti i ostale pomoći.

 1. Prihodi od imovine

    Oni   uključuju prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesije, zakupa nekretnina.

 1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

     To su prihodi od pristojbi, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije i dr.

 1. Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga
 2. Prihodi od kazna,upravnih mjera i ostali prihodi
 3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

 

Prihodi poslovanja Iznos
Prihodi od poreza 1.415.260,03
Prihod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.426.148,61
Prihod od kazne, upravne mjere i ostali prihode 1.327,23
Prihod od prodaje stambenih objekata 125.423,05
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 159.267,37
Prihodi od prodaje proizvoda i robe 68.912,86
Primici od financijske imovine i zaduživanja 197.443,08
Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi 288.456,42
Sveukupno    8.682.238,65

 

 

 

 

       
   
II. RASHODI POSLOVANJA

 

 
 
PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

Kroz aktivnosti i programe proračuna u 2023. godini planiraju se ostvariti rashodi  za :

GRADSKO VIJEĆE

 1. Sredstva za rad predstavničkog tijela
 2. Sredstva za rad političkih stranaka

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, režijske troškove, otplata kredita, materijalne rashode, nabava dugotrajne imovine, rad nacionalnih manjina (slovačka i srpska, održavanje kulture, jezika, tradicije nacionalnih manjina na području grada Iloka), Savjet mladih grada Iloka, rad Mjesnih odbora (potpora radu mjesnih odbora i njihovom samoorganiziranju), implementacija Otvoreni grad, otvaranje Grada prema građanima, elektronska dostupnost, povećanje uslužnih djelatnosti prema građanima; civilne udruge, klizišta, višenamjenski razvojni projekti.

JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU         

 1. Odnosi se na nabavu računala učenicima 5. razreda, nagrade učenicima za izvrsnost, radne bilježnice za osnovnu školu, glazbena škola, paketići za Sv.Nikolu.

JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU

 1. Odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika, udžbenika  učenika srednje škole, stipendiranje studenata.

PROGRAM JAVNIH POTREBA

 1. Program se sastoji od javnih potreba u kulturi: Iločka berba grožđa, Vinkovo, Delicium mundi Ilok, Festival glumca, Kazališne predstave, Doček nove godine, Festival traminca, Dan grada, dani Mo, Dječji festival, Božićni sajam, Valentinovo, škola klizanja.

PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA

 1. Obuhvaćene su sve crkve i hramovi na području grada Iloka.

PROGRAM KUD-OVA

 1. Prijavom na natječaj po programima bit će odobrena sredstva prijaviteljima. Kroz ovaj program sufinancira se rad udruga.

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 1. Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad, plaće za djelatnike, materijalne troškove i druge troškove potrebni za rad dječjeg vrtića.

DJELATNOST MUZEJA I KNJIŽNICE

 1. Ovim programom osiguravaju se sredstva za plaće, materijalna sredstva, programi (digitalizacija, arheološka istraživanja, dani J.Benešića, restauracije), nabava knjiga, radionice i investicije. Dio sredstava će se financirati iz državnog proračuna.

 JAVNE POTREBE U ŠPORTU

 1. 11. Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad udruga u športu. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja. Programom se provode programi tjelesne kulture, športska kultura djece i mladeži, sufinanciranje športsko-rekreacijske aktivnosti građana.

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

 1. Ovim programom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje režijskih troškova kao pomoć socijalno ugroženim osobama, za ogrjev, jednokratne pomoći, božićnice za umirovljenike, pomoć uslijed elementarne nepogode, pomoć za novorođenče, sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom, sufinanciranje roditeljskih uplata korisnika dječjeg vrtića.

PROGRAM VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE

 1. Ovim programom osigurana su sredstva za redovan rad Javne vatrogasne postrojbe i rad civilne zaštite.

PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 1. Sredstva su namijenjena za održavanje javnih površina i zelenila, održavanje poljskih puteva, zimska služba, javna rasvjeta i održavanje javne rasvjete, održavanje cesta (sanacija Fruškogorske, Preradovićeve ulice), održavanje prometne signalizacije, održavanje divljih deponija, zbrinjavanje azbesta, održavanje reciklažnog dvorišta, Božinog brda i Poslovne zone, održavanje dječjih igrališta, sanacija stabala, održavanje vodovoda i kanalizacije i druga održavanja. Isti poslovi su povjereni Kom-Iloku i Komunalijama.

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNLANE INFRASTRUKTURE

 1. Sredstva su namjenjena za izgradnju nogostupa, parkirališta, cesta, ograde i staze na grobljima, radovi na kapelici Sv. Rok (Katoličko groblje Ilok), sanacija klizišta, i drugo.

DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

 1. Sredstva su namjenjena za deratizaciju i dezinsekciju, brigu za napuštenim životinjama i smještaj, dolazak specijalista u Ilok.

INFORMIRANJE

 1. Dostupnost informacije građanima i drugim tijelima, transparentnost, financiranje rada radio Iloka Ilok ton.

 

 

 

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA Iznos
Rashodi za zaposlene 1.374.025,43
Materijalni rashodi 2.896.331,71
Financijski rashodi 30.506,97
Subvencije 61.636,14
Pomoći unutar općeg proračuna i inozemstvo 1.327,22
Naknade građanima i kućanstvima 259.845,63
Ostali rashodi 273.282,65
Ukupno: 4.878.955,75
   
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 82.951,75
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 675.464,84
Rashodi za dodatna ulaganja 4.105.536,89
Ukupno: 4.863.953,48
Sveukupno 9.742.909,23

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.