Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.

 Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude

 

Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Stategija zelene urbane obnove

Evidencijski broj nabave: JN 52/2022

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluga : Usluga izrade strateškog dokumenta Stategija zelene urbane obnove  i odabrana je ponuda Zelena infrastruktura d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb. Iznos ponude je 161.000,00 kuna bez PDV-a i 201.250,00 kuna  sa Pdv-om.

 

Obrazloženje:

Sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Grad Ilok proveo je postupak jednostavne nabave usluga: Usluga izrade strateškog dokumenta Stategija zelene urbane obnove

 

Zaprimljeno je šest(6) ponude za predmetnu nabavu i to:

 

Geodesing  j.d.o.o.  Kameniti stol 21, 10000 Zagreb
Vita projekt d.o.o.  Ilica 191c, 10000 Zagreb
Notitia d.o.o. Horvaćanska 174, 10000 Zagreb
Zelena infrastruktura d.o.o. Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb
Ires ekologija d.o.o. Prolaz baruna Filipovića 21, 10000 Zagreb
Oikon d.o.o. Trg senjskih uskoka 1-2, 10000 Zagreb

 

 

Ponuda tvrtke: Zelena infrastruktura d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb je najpovoljnija valjana ponuda s najnižom cijenom.

 

Prilog odluci o odabiru čini Zapisnik o pregledi i ocjeni ponuda.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova odluka je konačna te se protiv nje ne može uložiti žalba.

 

 

 

 

 

                                              Gradonačelnica:

                                                          Marina Budimir dr. med.spec.

Odluka o.o.

Zapisnik 52 – 3

kriterij za ponuda

Analiza podaci o ponudi

Bookmark the permalink.

Comments are closed.