Odluka o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2023. godini

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19,4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21,8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   O D L U K U o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2023. godini   Članak1.   R…. Nastavite čitati…