Odluka o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2023. godini

Na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19,4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21,8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

O D L U K U

o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2023. godini

 

Članak1.

 

R. br. Naziv davatelja financijskih sredstava Naziv upravnog odjela (kratica) Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu) Ukupna vrijednost natječaja (eur) Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška ostvaruje se na rok od Napomena
1. Grad Ilok JUOGI   Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz područja športa; Prioriteti za dodjelu sredstava: razne projektne aktivnosti kojima se unaprjeđuje kvaliteta života djece, mladeži i svih stanovnika Grada Iloka kroz provođenje sportskih i rekreacijskih aktivnosti. 86.544,56 30 Godinu dana   
Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana; Prioritetno područje 1 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija 18.000,00   15  Godinu dana   
Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana; Prioritetno područje 2 -projekti i programi od općeg interesa iz područja ostalih društvenih djelatnosti  19.908,42  15  Godinu dana   

 

Legenda kratica za upravne odjele:
JUOGI  Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka

 

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka.

 GRADONAČELNICA

Marina Budimir, dr. med.

Godišnji plan natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2023

Bookmark the permalink.

Comments are closed.