ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. god. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0072, te članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ br: 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

Članak 1.

Temeljem Poziva za prijam u radni odnos (KLASA: 112-01/22-01/12, URBROJ: 2196-02-01-23-1) objavljenog 3. siječnja 2023. godine, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Grad Ilok, faza III“ – 30 radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama, nakon provedenog postupka, a prema ocjeni Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta „ZAŽELI-GRAD ILOK“, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

 

 

Rb. Ime i prezime Mjesto
1. Dragica Lazić Ilok
2. Vjerka Zajac Ilok
3. Željka Sabadoš Ilok
4. Nada Smojver Bapska
5. Vlatka Janiček Ilok
6. Svetlana Andrijašević Šarengrad
7. Dragica Đurković Bapska
8. Kata Divljaković Bapska
9. Ankica Velko Ilok
10. Nada Mozer Ilok
11. Anica Balaž Ilok
12. Katica Pavlini Ilok
13. Snježana Kovač Ilok
14. Ana Štricki Šarengrad
15. Kata Bošnjak Mohovo
16. Jelka Sirovica Bapska
17. Marijana Rukavina Bapska
18. Željka Jurina Ilok
19. Milka Suknović Bapska
20. Jasna Filko Ilok
21. Jolanda Žulj Tomašić Ilok
22. Mirjana Šarkanović Bapska
23. Darija Zovko Ilok
24. Marija Pavlini Vukobrat Ilok
25. Jasna Papak Ilok
26. Mirjana Novak Ilok
27. Marija Baštić Ilok
28. Darija Zovko Ilok
29. Dubravka Zuber Ilok
30. Anita Ramljak Ilok

 

Članak 2.

 

S izabranim kandidatkinjama iz članka 1. ove Odluke, gradonačelnica će sklopiti za Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1. veljače do 31. srpnja 2023. godine.

                                                              

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se dostaviti svim kandidatkinjama prijavljenim na Poziv za prijam u radni odnos te objaviti na Oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Iloka.

 

 

 

 

                                                                                             GRADONAČELNICA

                                                                                                         Marina Budimir, dr.med.

Odluka žene ZAŽELI – faza III

Bookmark the permalink.

Comments are closed.