POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave: Nabava usluge – Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena – Grad Ilok, faza III, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0072.

 

Evidencijski broj nabave: JN 20/2023

SADRŽAJ:

 1. OPĆI PODACI
 2. PODACI O PREDMETU NABAVE
 • RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
 2. PODACI O PONUDI
 3. OSTALE ODREDBE

VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA

PRILOZI:

Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija

Prilog 2.  –  Troškovnik

Prilog 3.  –  Ponudbeni list

Prilog 4.  – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 5   –  Dokument kojima se dokazuju uvjeti kvalifikacije Ponuditelja

Prilog 6   –  Izjava o roku isporuke

 

 1. OPĆI PODACI

 

 1. Podaci o naručitelju

 

                        Naručitelj: Grad Ilok

                        Sjedište: Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

                        OIB: 83038408398

                        Telefon: (032) 592-950

                        Telefax: (032) 592-966

                        e-mail: grad.ilok@ilok.hr

                        Internetska adresa: http://www.ilok.hr

 

 1. Osoba Naručitelja za komunikaciju s Ponuditeljima

 

Ime i prezime: mr .sc. Ivana Arambašić dipl. iur

e-mail: zazeli@ilok.hr

Telefon: 032/592-950

 

 1. Evidencijski broj nabave

 

JN 20/2023– nabava higijenskih i kućnih potrepština za korisnike i zaposlenice.

 

 1. Vrsta postupka javne nabave

 

Za sklapanje ugovora o nabavi naručitelj, sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi Gradskog vijeća Grada Iloka od 14. prosinca 2017. godine i Pravilnika o  provođenju postupaka jednostavne nabave od 20. svibnja 2020. godine provodi postupak nabave objavom Poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Iloka uz osiguranje odgovarajućeg revizorskog traga, dostavom poziva na adresu tri gospodarska subjekta.

 

 1. Procijenjena vrijednost javne nabave

 

17.200,87 EURA bez PDV-a, 21.501,09 EURA s PDV-om

 

 1. Način izvršenja

 

Po provedenom postupku javna nabave sklopit će se  ugovor/okvirni sporazum.

 

 1. Sprječavanje sukoba interesa

 

Naručitelj potvrđuje nepostojanje sukoba interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.

 

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

 1. Opis predmeta nabave

 

Predmet nabave je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.02.1.1.16.0072, zaključen između Ministarstva rada i mirovinskog sustava (UT), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT2) i Grada Iloka za projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, Grad Ilok“.

 

Nabava usluge – Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ranjivih skupina. Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Prilogu 1. – Tehnička specifikacija koji je sastavni dio ovog Poziva.

 

CPV oznake predmeta nabave: 33760000

 

 1. Količina i tehnički opis predmeta nabave

 

Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupan predmet nabave. Vrsta, kvaliteta i opseg predmeta nabave detaljno je opisan u Prilogu 1. – Tehnička specifikacija.

 

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u opisu stavke troškovnika, kao ni dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj iste.

 

 1. Troškovnik

 

Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva (Prilog 2.).

 

              Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i      

              uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

 

 

 1. Mjesto izvršenja usluge

 

Izvršitelj će koristiti svoje resurse te sve zahtijevane stavke, sukladno Troškovniku,

 

dostaviti o svom trošku na adresu Naručitelja.

 

 1. Rok izvršenja predmeta nabave

 

Ponuditelj će započeti s obavljanjem usluga 1. ožujka  2023., a trajat će do . 06. kolovoza  2023. godine.

 

Ponuditelj se obvezuje isporuku robe vršiti jednom mjesečno za 180 ( sto osamdeset ) korisnika, 8 (deset) mjeseci, tijekom trajanja Ugovora, prema pojedinačnim narudžbenicama kojima će biti utvrđeni artikli, količine i rokovi isporuke robe. Maksimalni rok isporuke po narudžbenici je 10 (deset) radnih dana od primitka pojedinačne narudžbenice.

 

Isporuku robe moguće je izvršiti samo radnim danom tijekom radnog vremena Naručitelja (7:00 – 15:00).

 

 

III.           KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODASKOG SUBJEKTA

           

Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka nabave sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi ( NN120/06 ), ako utvrdi da:

 

 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12; dalje u tekstu: Kaznenoga zakona.)

b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 29. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem), članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona

c) prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom

poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara), članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju)

            i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje), članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca), članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima), članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona

ili

 • ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. točke 1. pod točaka od a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt uz ponudu dostavlja Izjavu o nekažnjavanju. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Obrazac izjave (Prilog 4. – Izjava o nekažnjavanju) čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

 1. gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 

a)  potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o stanju duga u državi

           poslovnog nastana gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 30 dana       

           računajući od dana početka postupka nabave, ili

 

b) jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države poslovnog nastana        

           gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. koje ne smiju biti starije od

 • dana računajući od dana početka postupka ili

 

c) izjave pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za

           zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili

 

            bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana               

            gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju

            biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi

            poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili

            jednakovrijedan dokument iz točke 2.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 

Za donošenje Odluke o odabiru dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava traženim uvjetima natječaja.

 

Naručitelj će na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda donijeti Odluku o odabiru kojom će odabrati najpovoljniju ponudu Ponuditelja s kojim će sklopiti Ugovor. Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

Odluku o odabiru Naručitelj će bez odgode dostaviti mailom svakom Ponuditelju.

 

 

 1. PODACI O PONUDI (SADRŽAJ, DATUM I NAČIN DOSTAVE, CIJENA I ROK VALJANOSTI PONUDE)

 

         Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili    

          izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda

 

          Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda.

 

         Sadržaj ponude

 

  Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku koji sadrži dokumentaciju posloženu, uvezanu, te   

  potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe 

  ponuditelja

 

  Ponuda mora sadržavati sljedeće:

 

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Prilog 1. – Tehnička specifikacija,
 2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Prilog 2. – Troškovnik,
 3. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Prilog 3. – Ponudbeni list,
 4. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Prilog 4. – Izjava o nekažnjavanju,
 5. Dokumente kojima se dokazuju uvjeti kvalifikacije Ponuditelja. Traženi dokumenti mogu biti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.
 6. Izjava o roku isporuke

 

Cijena ponude

 

            Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

       Cijena ponude izražava se u eurima.

           

       Ponuditelj je dužan ponuditi sve zahtijevane stavke iz Ponudbenog Troškovnika u prilogu

       ove Dokumentacije.

      

       Ponuda se izrađuje po sustavu iskaza jediničnih cijena bez poreza na dodanu vrijednost, u

eurima, u skladu s opisima stavaka iz Ponudbenog Troškovnika. U Troškovniku je   potrebno jedinične cijene zbrojiti i iskazati sveukupnu cijenu koštanja.

           

       Cijena ponude mora biti iskazana u apsolutnom iznosu.

           

       U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednosti (PDV) (zbroj svih ukupnih cijena            stavki) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

            Cijena ponude mora u potpunosti pokriti sve troškove koji su potrebni za uspješno          izvršenje usluge, uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda.

           

       Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska   pojedina jedinična cijena, što dovodi u sumnju mogućnost izvršenja usluge, koja je    predmet nabave, Naručitelj može odbiti takvu ponudu.

 

Rok valjanosti ponude

 

 Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Na   

 zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti ponude.

           

      Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

 

            Način izrade ponude

 

            Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih         okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

            Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio uvezuje se na način da se          onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više     

       dijelova, ponuditelj mora u sadržaju navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

 

Stranice ponude označuju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan  broj stranica ponude, npr. 1/57 ili 57/1. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice

            se označuju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na

      

 

       redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran       (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

 

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su     

vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

 

Rok i način dostave ponude

 

            Ponudu izrađenu u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva potrebno je dostaviti u roku za   dostavu ponuda.

            Rok za dostavu ponuda je 24.veljače 2023. godine. Smatrat će se da su pravovremeno    dostavljene ponude one koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

            Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

 

GRAD ILOK

Trg Nikole Iločkog 13

32 236 Ilok

s naznakom:

Nadmetanje za ev. br. nabave: JN 20/2023, Nabavka kućnih potrepština za 180 krajnjih korisnika projekta Zaželi – program zapošljavanje žena – Grad Ilok, faza III – »ne otvaraj«

 

              Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa naručitelja,
 • naziv i adresa ponuditelja,
 • evidencijski broj nabave,
 • naziv predmeta nabave,
 • naznaka »ne otvaraj«.

 

Molimo Vas da mailom potvrdite primitak ovog Poziva i obavijestite nas namjeravate li poslati Ponudu.

 

 Izmjena, dopuna ili odustajanje od ponude

 

            U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od             nje odustati.

            Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, s obveznom             naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Vremenom zaprimanja ponude smatra          se dostava posljednje inačice izmjene ponude.

            Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje     dostavljene ponude. Pisana se izjava dostavlja na isti način kao i ponuda, s obveznom            naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

       Ponude će se pregledavati prema vremenu kada je ponuda zaprimljena. Ako je         dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo će se pregledati izmjena i/ili dopuna       ponude te potom osnovna ponuda.

 

 1. OSTALE ODREDBE

 

 1. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

            Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao Izvršitelj, prilikom sklapanja ugovora o       nabavi, a najkasnije 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice (ovjerene kod javnog   bilježnika) u iznosu od 10 % ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a.

 

            Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza           od strane odabranog Ponuditelja.

 1. Jezik

            Ponuda mora biti obvezno pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a također i                 svi dokumenti s cijenom u kunama.

            Ukoliko Ponuditelj u svojoj ponudi prilaže bilo koji dokument na bilo kojem stranom                  jeziku, obvezan je uz isti taj dokument priložiti i njegov prijevod na hrvatski jezik od                  strane ovlaštenog prevoditelja.

 

 1. Otvaranje ponuda

            U ovom postupku jednostavne nabave nema Javnog otvaranja ponuda.

 

 1. Rok za donošenje Odluke o odabiru

            Trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

 

            Naručitelj se obvezuje isplatiti isporučitelju iznos koji je obračunat temeljem       ispostavljenih i ovjerenih računa u roku od trideset (30) dana od dana primitka e-računa i             ovjere računa od strane ovlaštene osobe naručitelja na žiro-račun isporučitelja.

 

            Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 

VII. DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA

 

Dokumentacija o nabavi ne naplaćuje se. Ponuditelj će snositi sve troškove u vezi sa svojim sudjelovanjem u postupku nabave.

 

Od ponuditelja se očekuje da pažljivo prouče ovu dokumentaciju za nadmetanje te da u ponudbenu dokumentaciju prilože i uvežu navedenim redoslijedom sve potrebne dokaze, potvrde, izjave i obrasce kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

 

Za sve što nije regulirano ovim pozivom primjenjuju se odredbe Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave od 20. svibnja 2020. godine (https://ilok.hr/dokumenti/pravilnici/1/486), te Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

                                                                                                                                                                                                   Gradonačelnica:

                                                                                   ___________________

                                                                                     Marina Budimir, dr. med. spec.

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 1. – Tehnička specifikacija

Evidencijski broj nabave:      JN-20 /2023

 

Naziv predmeta nabave Nabavka kućnih potrepština za 180 korisnika, UP.02.1.1.16.0072

 

Naziv Naručitelja: Grad Ilok
Sjedište: Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok
OIB: 83038408398

 

 

R.b. Naziv stavke Jed. mjera Kol. Specifikacije
1 Deterdžent za pranje posuđa 500 ml Kom 1080 tekuće sredstvo za ručno pranje posuđa,  učinkovito otklanjanje masnoće, min 500 ml
2 Deterdžent za čišćenje sanitarija 750 ml Kom 1080  

tekuće univerzalno sredstvo za čišćenje sanitarija s aktivnim otklanjanjem kamenca, bez klora min 750 ml

3 Toaletni papir 10/1 – troslojni

 

Kom 1080 Toaletni papir10/1 – troslojni
4 Gel za tuširanje 250 ml Kom 1080  

za sve tipove kože, dermatološki ispitan, min 250 ml

5 Tekući sapun za ruke pumpica

250 ml

Kom 1080 za pranje i njegu ruku, za sve tipove kože, dermatološki ispitan, min 250 ml

 

6 Papirnati ubrusi za ruke 2/1 – dvoslojni Kom 1080 papirnati ubrusi za sušenje ruku i drugih površina, minimalno 2 sloja, pakiranje min. 2/1
7 Spužva za suđe s abrazivom   2/1 Kom 1080 spužva za pranje s abrazivom za ribanje, pakiranje min  2/1

 

8 Gumene rukavice  žute 1/1 Kom 1080  

Rukavice za pranje, gumene, žute, veličina L

 

9 Osvježivač za wc školjku 1/1 Kom 1080 Osvježivač za wc školjku 1/1, min 40 g/50 ml

 

 

 

Prilog 2. – Troškovnik

Evidencijski broj nabave:      JN 20/2023

 

Naziv predmeta nabave Nabavka kućnih potrepština za 180 korisnika, UP.02.1.1.16.0072

 

Naziv Naručitelja: Grad Ilok
Sjedište: Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok
OIB: 83038408398

 

R.b. Naziv stavke Jedinična mjera Količina Jedinična cijena (bez PDV-a) Ukupna cijena (bez PDV-a) (=količina x jedinična cijena)
1 Deterdžent za pranje posuđa 500 ml Kom 1080    
2 Deterdžent za čišćenje sanitarija 750 ml Kom 1080    
3 Toaletni papir 10/1 – troslojni Kom 1080    
4 Gel za tuširanje 250 ml Kom 1080    
5 Tekući sapun za ruke pumpica

250 ml

Kom 1080    
6 Papirnati ubrusi za ruke 2/1 – dvoSlojni Kom 1080    
7 Spužva za suđe s abrazivom   2/1 Kom 1080    
8 Gumene rukavice  žute 1/1 Kom 1080    
9 Osvježivač za wc školjku 1/1 Kom 1080    
UKUPNO U EURIMA BEZ PDV-a (brojkama)    
IZNOS PDV-a (brojkama)    
UKUPNO U EURIMA S PDV-om (brojkama)    

 

 

 

 

U ____________, dana ___________ 2023.

                                                                            _____________________________

                                                                            (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

 

                                                                            _____________________________

                                                                            (potpis)

 

 

 

Prilog 3. – Ponudbeni list

Evidencijski broj nabave:      JN 20/2023

 

Naziv predmeta nabave Nabavka kućnih potrepština za 180 korisnika, UP.02.1.1.16.0072

 

Naziv Naručitelja: Grad Ilok
Sjedište: Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok
OIB: 83038408398

 

PODACI O PONUDITELJU
Naziv, sjedište i adresa  
OIB  
Naziv banke i IBAN  
Adresa za dostavu pošte  
Adresa e-pošte  
Telefon  
Telefaks  
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (DA ili NE)  

 

 

Kontakt osoba Ponuditelja (ime i prezime, funkcija, broj telefona)  

 

 

PODACI O PONUDI
Cijena ponude bez PDV-a (EUR)  
Iznos PDV-a (EUR)  
Cijena ponude s PDV-om (EUR)  
Rok valjanosti ponude (upisati broj dana)  _________ dana od isteka roka za dostavu ponuda.
MJESTO I DATUM PONUDE  

 

                                                                                                                      Za Ponuditelja:

 

                                                                                   _____________________________________

                                                                                   (ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe)

                                                                                       ____________________________________

 (potpis ovlaštene osobe)                                                                            

 

 

 

 

Prilog 4. – Izjava o nekažnjavanju

Evidencijski broj nabave:      JN 20/2023

 

Naziv predmeta nabave Nabavka kućnih potrepština za 180 korisnika, UP.02.1.1.16.0072

 

Naziv Naručitelja: Grad Ilok
Sjedište: Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok
OIB: 83038408398

 

IZJAVA

(temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016))

 

Kojom ja, ________________________________________________________________ (ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od __________________________________________________________________________), kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB).

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: čl. 328. (zločinačko udruženje) i čl. 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja), čl. 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela),  i čl. 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), čl. 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), čl. 292. (nezakonito pogodovanje), čl. 293. (primanje mita), čl. 294. (davanje mita), čl. 295. (trgovanje utjecajem) i čl. 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem), čl. 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), čl. 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), čl. 343. (protuzakonito posredovanje), čl. 347. (primanje

 mita) i čl. 348. (davanje mita) i čl. 236. (prijevara), čl. 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), čl. 256. (utaja poreza ili carine) i čl. 258. (subvencijska prijevara), čl. 224. (prijevara), čl. 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i čl. 286. (utaja poreza i drugih davanja) i čl. 97. (terorizam), čl. 99. (javno poticanje na terorizam), čl. 100. (novačenje za terorizam), čl. 101. (obuka za terorizam) i čl. 102. (terorističko udruženje), čl. 169. (terorizam), čl. 169.a (javno poticanje na terorizam) i čl. 169.b (novačenje i obuka za terorizam) i čl. 98. (financiranje terorizma) i čl. 265. (pranje novca), čl. 98. (financiranje terorizma) i čl. 265. (pranje novca), čl. 106. (trgovanje ljudima), čl. 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 

                                                                            Gospodarski subjekt – Ponuditelj:

 
   

 

 

                                                                            _____________________________

                                                                            (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                            (potpis)

 

                                                                           

                                                                           

                                                                           

Datum: ___.___.2023.                                       

                                                                          

* AKO GOSPODARSKI SUBJEKT ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK S NAJMANJE JOŠ JEDNOM OSOBOM (DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNIKOM, PROKURISTOM I SL.), IZJAVU DAJU OBJE OVLAŠTENE OSOBE

 

* Napomena:

– Potpis na Izjavi ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika

_______________________________

 

_______________________________

(naziv, OIB i sjedište ponuditelja)

 

 

IZJAVA O ROKU ISPORUKE

 

 

Izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave sredstava za održavanje osobne higijene i higijene stambenog prostora, evidencijski broj nabave:   JN-20/2023, mjesečno isporučivati robu sukladno zahtjevu naručitelja u roku od ______________ dana od slanja pisanog zahtjeva (narudžbenice) naručitelja.

 

 

 

U___________________, dana_____________2023. godine

 

                                                                                                                      Za Ponuditelja:

 

                                                                                               _____________________________________

                                                                            (ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe)

                                                                                               _____________________________________

                                                                            (potpis ovlaštene osobe)                  

 

Poziv za dostavu ponuda- igijenske potrepštine Zaželi 3.

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – higijenske potrepštine Zaželi 3.                             

5. odluka o odabiru

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.