Odluku o poništenju odluke o odabiru

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. 

 Gradonačelnica Grada Iloka donosi: 

                                     

Odluku o poništenju  odluke o odabiru

 

Članak 1.

 

Poništava se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: KLASA :351-01/22-01/9

URBROJ: 2196/02-01-23-15, od  09.01.2023. godine za postupak jednostavne nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Strategija zelene urbane obnove br: 52/2022.

Članak 2.

 

Podaci o naručitelju i predmetu nabave:

 

Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok.

 

Predmet nabave: Usluga izrade strateškog dokumenta Strategija zelene urbane obnove  

 

Evidencijski broj nabave: 52/2022.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

 

Sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine u postupku jednostavne nabave broj: 52/2022, Grad Ilok proveo je postupak jednostavne nabave za: Usluga izrade strateškog dokumenta Strategija zelene urbane obnove br: 52/2022.

Naručitelj zadržava pravo poništenja odluke o odabiru u postupak jednostavne nabave te će se pristupiti novoj analizi i vrednovanju pristiglih ponuda.

 

 

 

Marina Budimir dr. med.,

 gradonačelnica Grada Iloka

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.