POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – dezinsekcija Evidencijski broj nabave: JN 3/2023

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave: JN 3/2023

Ilok, siječanj 2023. godine

 

SADRŽAJ:

1. Podaci o naručitelju
2. Osoba ili služba zadužena za kontakt
3. Podaci o postupku javne nabave
4. Opis predmeta nabave
5. Količina predmeta nabave
6. Specifikacije predmeta nabave
7. Troškovnik
8. Mjesto isporuke usluge
9. Rok isporuke usluge
10. Rok za dostavu ponude
11. Sposobnost ponuditelja
12. Način dostave ponude
13. Kriterij za odabir ponude
14. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
15. Rok za donošenje odluke o odabiru
16. Rok, način i uvjeti plaćanja

PRILOG I – PONUDBENI LIST
PRILOG II – Troškovnik

 

1. Podaci o naručitelju:

Naziv: GRAD ILOK
Sjedište: Trg Nikole Iločkog 13 ,Ilok
OIB: 83038408398
Telefon: 099-315-3796
Telefaks: 032/592-966
URL: www.ilok.hr
2. Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Ime i prezime: mr .sc. Ivana Arambašić dipl. iur.
e-mail: grad.ilok@ilok.hr
Telefon: 099-315-3796
3. Podaci o postupku javne nabave:
Usluga dezinsekcije – 2023.
Vrsta postupka javne nabave: Jednostavna nabava
Procijenjena vrijednost nabave: 15.000,00 Eura bez PDV-a
Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Po provedenom postupku javne nabave sklopiti će ugovor.
Elektronička dražba neće se provoditi.

4. Opis predmeta nabave
Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca. Usluga suzbijanja komaraca na području Grada Iloka sastoji se od larvicidnog tretmana i adulticidnog tretmana. Larvicidni tretman će se obavljati na određenim područjima na području Grada Iloka. Potencijalna legla ličinki komaraca na području Grada Iloka su iskazana u ha, a koja utječu na populaciju komaraca u Gradu. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 700 ha na području Grada Iloka, na 200 ha izvan naseljenih naselja i na zelenom pojasu uz rijeku Dunav.
Sve usluge obavljati će se sukladno uputama monitoringa i prema potrebama naručitelja.
Nadzor nad obavljanjem usluga provodi se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Odabrani ponuditelj dužan je osigurati praćenje kretanja svih vozila i osoba tijekom izvršenja zadanih naloga putem GPS uređaja te dostaviti izvješća naručitelju.

5. Količina predmeta nabave:
Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.
6. Specifikacija predmeta nabave
Suzbijanje komaraca će se vršiti:
A) Biološkim mjerama suzbijanja komaraca
Suzbijanje ličinki komaraca provodit će se biološkim larvicidnim pripravcima na otvorenim vodama u obliku tekućine, granula, praška i to ručnom primjenom ili postupcima prskanja ili granuliranja s vozila, čamaca, drona ,aviona i slično.
B) Kemijske mjere suzbijanja komaraca
Provodit će se u obliku tekućine, granula ili sporo otpuštajućih briketa s najmanjom štetom za ne ciljane vrste u zatvorenim vodama (kanali, septičke jame, burad i sl.).
Primjenom insekticidnih larvicida u obliku močivih prašiva, tekućine, granula ili kompresa, za obradbu različitih vodenih nakupina i recipijenata , ovisno o protočnosti, svaka tri do četiri tjedna, primjenom prskalica, granulatora ili ručno, iz vozila, čamaca ili pješke, prema naputcima proizvođača, te vrsti, namjeni i dubini vodenih površina. Svaki vodospremnik ili stajaća voda s održivosti desetak dana može predstavljati leglo larvicidnih oblika komaraca.
Adulticidi koji će se koristiti za suzbijanje odraslih komaraca trebaju biti u skladu s propisima. Tretiranje će se obavljati insekticidnim aerosolima u suton ili svitanje dana, pri vjetru ispod 4 km/h, noćnim temperaturama koje višim od 15ºC i pri mogućoj visokoj vlažnosti zraka.
Pružatelj usluga će vršiti tretmane suzbijanja komaraca, kao i ostale tretmane dozvoljene pozitivnim propisima i pravilima struke kako bi se kao uspješan rezultat postigla prihvatljiva gornja granica tolerancije na komarce sukladno standardu „15 uboda komaraca u 15 minuta“ na području Grada
7. Toškovnik
Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.
8. Mjesto isporuke usluge
Grad Ilok, mjesta Bapska, Šarengrad i Mohovo te zeleni pojas uz Dunav
9. Rok isporuke naručene usluge
Rok isporuke usluge je sezona aktivnosti komaraca, a to je od travnja do listopada
10. Rok za dostavu ponude
Rok za dostavu ponude je ne kasnije od 28.02.2023. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.
11. Sposobnost ponuditelja
Pravna sposobnost
Dokaz da se ponuditelj može baviti poslovima DDD djelatnošću.
Tehnička sposobnost
Izjavu ponuditelja iz koje je razvidno kojom tehničkom opremom raspolaže u svrhu ispunjenja ugovora sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20,143/21), Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07) i to minimalno 2 teretna vozila, 1 dron i/ili avion, 2 swing fog aparata, leđne motorne prskalice za zaprašivanje, tlačne prskalice za svakog izvođača, osobnu zaštitnu opremu za svakog izvoditelja (gumene čizme, rukavice otporne na kemikalije, dovoljne količine rukavica za jednokratnu uporabu, zaštitne kombinezone, kute ili ogrtače, štitnike za lice ili zaštitne naočale, kape ili kacige, zaštitne sredstva za zaštitu organa sluha, komplet prve pomoći za svaku ekipu, upute za primjenu medicinske pomoći u slučaju otrovanja za svaku ekipu tijekom provođenja
Stručna sposobnost

Dokaz o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji pružatelja usluga kojom ponuditelj dokazuje da ima na raspolaganju autonomne ekipe (ekipa se sastoji od tri osobe) i operativnog rukovoditelja
– 1 osoba s VSS (doktor medicine, dipl.san.inž., dipl. inž.biologije ili prof. biologije) – voditelj
– 3 osobe, VŠS (sanitarni inženjer) i SSS (sanitarni tehničari) članovi ekipa

Članovi autonomne ekipe:
1. VŠS (sanitarni inženjer)
2. SSS (sanitarni tehničari)
3. SSS (sanitarni tehničari)

Ponuditelj je dužan dostaviti popis osoba koje su mu na raspolaganju te navesti njihovu stručnu spremu. Uz popis ponuditelj je dužan i dostaviti dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba) za svaku osobu.
Ovaj dokaz Naručitelj traži kako bi u mjesecima najezde komaraca osigurao pravovremeno reagiranje i suzbijanje komaraca na području čitavog grada. Također istovremeno djelovanje na cijelom području je presudno za uspješnost akcije. Naručitelj smatra da dvije ekipe mogu pokriti cijelo područje na kojem se vrši akcija.

Poslovna sposobnost
Popis glavnih usluga pruženih u tri prethodne godine (2020.- 2022.) u kojoj je započeo postupak javne nabave (2023. godini). Popis usluga sadržava naziv (vrstu) usluga, vrijednost usluga, datum izvršenja usluga te naziv druge ugovorne strane.
Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo ovaj postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini uredno izvršio:
Tri (3) ugovora za usluge iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti kao i predmet nabave čiji su zbrojeni iznos (bez PDV-a) u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
Pod sličnim predmetima nabave smatra se provođenje dezinsekcije,a kojeg je ukupna vrijednost jednaka procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave (bez PDV-a) .
12. Način dostave ponude
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:
Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 , 32 236 Ilok
Ponude se predaju neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
– na prednjoj strani: GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 1, 32 236 ILOK
Predmet nabave: Usluga dezinsekcije – 2023.
››NE OTVARAJ‹‹
– na poleđini: NAZIV I ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.
Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.
13. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Naručitelj će između prihvatljivih ponuda sposobnih ponuditelja odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju sljedećih kriterija:

1. Cijena (80% udjela u ukupnoj ocjeni)
2. broj autonomnih ekipa (20% udjela u ukupnoj ocjeni)

Za određivanje ukupnog broja bodova ponude zbrajat će se bodovi dobiveni pod 1. Cijena i bodovi dobiveni pod 2. Broj autonomnih ekipa (20% udjela u ukupnoj ocjeni). Maksimalni ukupni broj bodova je 100.

1. Cijena

Ponudi s najnižom cijenom dodjeljuje se maksimalnih 30 bodova. Bodovi za pojedinačnu ponudu računaju se uz primjenu sljedeće formule, uz zaokruživanje rezultata na dvije decimale:

Bodovi za promatranu ponudu = (najniža ponuđena cijena/cijena promatrane ponude) x 80

2. broj autonomnih ekipa

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 20.

Naručitelj je odlučio bodovati ovaj kriterij „broj autonomnih ekipa“ koji se odnosi na broj raspoloživih ekipa u zadanom vremenskom razdoblju iz razloga iznimne važnosti za uspješnu provedbu usluge jer jamči kvalitetu izvršenja usluge te je u uskoj vezi s predmetom nabave. Ponuditelj mora dokazati da na raspolaganju zadani broj broj autonomnih ekipa koji posjeduje znanje i iskustvo u provedbi usluge. Naručitelj će svakoj ponudi dodijeliti odgovarajući broj bodova po ovom kriteriju sukladno tablici u nastavku:

Kriterij Opis Broj ekipa Bodovi
Br. autonomnih ekipa Članovi autonomne ekipe 3 člana
VŠS (sanitarni inženjer)
SSS (sanitarni tehničari)
SSS (sanitarni tehničari)
0 0
1 10
2 i više 20
Maksimalni broj bodova 20

Kao dokaz u ponudi je potrebno dostaviti: Popis autonomnih ekipa

Ukoliko Ponuditelj u ponudi ne dostavi dostaviti popis osoba koje su mu na raspolaganju. (preslike dokumenata se dostavljaju kao sastavni), njegovoj ponudi bit će dodijeljeno 0 bodova temeljem pripadajućeg kriterija „Broj autonomnih ekipa “.

U slučaju sumnje u istinitost podataka navedenih naručitelju Naručitelj može iste provjeriti.

14. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Grad Ilok,Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok do 28.02.2023. do 14.00 sati.
Pristigle ponude se ne otvaraju javno. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.
15. Rok za donošenje odluke o odabiru
Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 5 (pet) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.
Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj će bez odgode dostaviti svakom gospodarskom subjektu (ponuditelju).

 

16. Rok, način i uvjeti plaćanja
Naručitelj se obvezuje plaćati uslugu na žiro račun gospodarskog subjekta temeljem ispostavljenih računa, u roku od 30 (trideset) dana od dana njihova primitka.

Gradonačelnica:
Marina Budimir dr. med. Spec.

PRILOG I
PONUDBENI LIST

Broj ponude: _______________ Datum ponude: _______________
Naručitelj: Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13,32 236 Ilok
83038408398
Predmet nabave: Usluga dezinsekcije -2023.
Podaci o gospodarskom subjektu (ponuditelju):
Naziv i sjedište gospodarskog subjekta

OIB Broj računa
Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA NE
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti) DA NE
Kontakt osoba gospodarskog subjekta
Broj telefona Broj faksa
Cijena ponude (u eurima):
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos poreza na dodanu vrijednost
Cijena ponude s PDV-om
Rok valjanosti ponude: najmanje 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Broj dijelova ponude: ____
ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA:
M.P.___________________________
PRILOG II
TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK

Usluga dezinsekcije na području Grada Iloka

Red.broj OPIS STAVKE Jedinica mjere Količina Jedinična cijena bez PDV-a Ukupna cijena bez PDV-a

1. Suzbijanje ličinki komaraca poplavnom području uz Dunav na području Grada Iloka
4×100 ha-tretman dronom i/ili avionom
ha
400

2. Suzbijanje ličinki komaraca u kanalima
km
10

3. Suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje (swing fog aparatima iz vozila)
ha 2 x 900 = 1800

4. Suzbijanje odraslih komaraca izvan naseljenih mjesta i na zelenom pojasu uz rijeku Dunav – tretman dronom i/ili avionom
ha
900

Ukupno (brojkama):

PDV 25%( brojkama)

Ukupno s PDV-om(brojkama):

 

poziv dezisekcija

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.