OBAVIJEST I UPUTU kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvenen poslove

Sukladno odredbama članka 20.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove daje sljedeću:

 

OBAVIJEST I UPUTU

kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja

 

 1. OBJAVA NATJEČAJA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka (u daljnjem tekstu: natječaj).

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 21 od 22. veljače 2023. godine, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici portala Moj posao.net i na službenim web-stranicama i oglasnoj ploči Grada Iloka www.ilok.hr.

 

Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 2. ožujka 2023. godine

 

Opis poslova:

 • Koordinira radom odsjeka, raspoređuje radne zadatke unutar odsjeka, nadzire rad unutar odsjeka, sudjeluje u rješavanju najsloženijih predmeta, sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti gradonačelnika te akata za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • vodi upravne postupke vezane za priznavanje prava (radna, socijalna), te vodi imovinsko-pravne postupke vezane za imovinu grada,
 • izrađuje nacrte javnih natječaja i poziva, analizira pristigle prijave i izrađuje zapisnike o ocjeni,
 • poslove zastupanja pred sudovima i tijelima državne uprave,
 • poslove vezane za savjetovanje s javnošću,
 • odgovoran je za zaštitu osobnih podataka,
 • poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava manjina, odnose s vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva,
 • stručne te administrativno-tehničke poslove u vezi izbora i referenduma,
 • izrađuje nacrte programa, nacrte izmjena i dopuna programa grada iz područja: gospodarstva, kulture, religije, sporta, predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana, demografske obnove te izrađuje nacrte javnih natječaja i poziva u svrhu realizacije tih programa,
 • analiza pristiglih prijava na natječaje i javne pozive, izrada zapisnika o ocjeni,
 • izrađuje pojedinačne akte i druge dokumente vezane za realizaciju programa (rješenja, ugovore, odluke i dr.), te njihova objava nakon suglasnosti pročelnika,
 • kontrolira i sastavlja zapisnike o izvršenim kontrolama kod korisnika vezano za namjensko trošenje sredstava od donacija, sponzorstava ili doznačenih sredstava iz gradskog proračuna,
 • prati realizaciju programa te izrađuje izvješće o realizaciji programa iz svoje nadležnosti,
 • komunikacija, koordinacija i stručna podrška korisnicima gradskog proračuna,
 • izrada prijedloga općih akata iz oblasti radnih odnosa za službenike i namještenike, te pojedinačnih upravnih i drugih akata iz oblasti radnih odnosa koje donosi pročelnik upravnog tijela za službenike i namještenike, kao i akata koje donosi gradonačelnik za pročelnika,
 • prati pravne propise, obavlja stručne poslove, izrađuje nacrte odluka, plana prijema službenika, i drugih akata iz nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove iz djelokruga lokalne samouprave vezane za primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga lokalne samouprave, pomaže u izradi pravnih akata iz nadležnosti drugih odsjeka, kao i druge poslove po nalogu pročelnika,
 • poslove pripreme materijala za održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, praćenje rada na sjednicama, kontrolira ažurnu izradu zapisnika i akata, te davanje pravnih savjeta za akte koje donosi Gradsko vijeće, radna tijela i gradonačelnik kao i provođenje donesenih akata,
 • čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i gradonačelnika, te brine i odgovara za usklađenost nacrta i prijedloga općih akata sa zakonom, statuom i drugim propisima za gradsko vijeće, radna tijela i gradonačelnika, te davanje pravnog mišljenja i savjeta,
 • poslove u vezi Savjeta mladih,
 • poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora,
 • odgovara za pravovremenu i točnu objavu potrebnih dokumenata na internetskim stranicama grada, Službenom vjesniku, službenim glasilima, društvenim stranicama, oglasnoj ploči nakon odobrenja pročelnika i gradonačelnika,
 • vodi registar ugovora, te prati poštivanje ugovorenih obveza Grada i ugovorenog subjekta, te obavještava pročelnika i gradonačelnika,
 • vodi propisane evidencije vezane za radne odnose, očevidnike i osobne dosjee,
 • kontrolira i uspoređuje mjesečne i dnevne evidencije prisutnosti na radu, evidencije bolovanja, godišnjeg odmora,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika,
 • u odsutnosti ga mijenja drugi voditelj odsjeka.

 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

 

Mjesto rada: Ilok

 

Podaci o plaći:

Plaća je utvrđena Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 28/10) te plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent za obračun plaće određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 3/22) u visini od 2,50, a osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 13/17) u iznosu od 3.576,19 kuna bruto.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

 1. pisano testiranje
 2. intervju
 3. psihološko testiranje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/09, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
 3. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09)
 4. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/2021)

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja provjera znanja, neće moći pristupiti provjeri znanja.
 2. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.
 3. Pisana provjera traje 60 minuta (pisano testiranje).
 4. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima/kinjama će biti podijeljen test za pisanu provjeru znanja.
 5. Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda provjere znanja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
 1. Kandidati/kinje koji/e se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni/e s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj.
 2. Za pisanu provjeru znanja dodjeljuje se maksimalno 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje uspješno položili/e test ako su ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 3. Kandidati/kinje koji/e su uspješno položili/e pisani test Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Upravnom odjelu. Rezultati intervjua boduju se do maksimalno 10 bodova.
 4. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru,
 5. Povjerenstvo izrađuje i, uz ranije utvrđenu Rang listu kandidata/kinja, podnosi pročelnici Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 6. Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/kinje. Rješenje će biti dostavljeno kandidatima/kinjama prijavljenim na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu može se izjaviti žalba Gradonačelnici, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja na adresu Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok.
 7. Kandidat/kinja kojeg se, nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, uputi na provjeru zdravstvene sposobnosti mora dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o prijmu.
 8. Poziv za provjeru znanja i sposobnosti biti će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Iloka najmanje pet (5) dana prije testiranja.

 

Dodatne upute i informacije

Od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno na web-stranici Grada Iloka, počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Grada zaključno s danom 02. ožujka 2023. godine.

 

Vrijeme održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Iloka, najkasnije 5 dana prije održavanje provjere.

 

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju – neuredna prijava isključuje podnositelja/icu iz postupka. Do dana isteka natječajnog roka prijave je moguće dopuniti. Dopuna se predaje na isti način kao i prijava. Nakon isteka natječajnog roka nema mogućnosti dostave dokumentacije, bez obzira na razloge.

 

Kandidat/kinja može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

                                                                                               Predsjednik Povjerenstva

Obavijest i uputa kandidatima

Bookmark the permalink.

Comments are closed.