Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20 „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2022./2023. godini

 

Članak 1.

Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2022./2023., na temelju Odluke Gradskog vijeća KLASA: 604-01/22-01/2, UR.BROJ: 2196-02-02-22-12 od 28. prosinca 2022. godine, a za koji je objavljena Obavijest Grada Iloka 13. siječnja 2023. godine u „Večernjem listu“, te cjeloviti tekst na web stranici Grada Iloka.

 

Članak 2.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija od 13. veljače 2023. godine stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima:

 

 1. Iva Kuzman
 2. Ivan Faletar
 3. Karlo Faletar
 4. Ivan Čolak
 5. Abraham Jan Hrubik
 6. Nikolina Kraljević
 7. Bruno Vig
 8. David Ćorić
 9. Dora Kustura
 10. Mario Kolak
 11. Karla Kolak
 12. Nikolina Jakovljević
 13. Marta Meštrović
 14. Donna Danijela Dragun
 15. Lovro Barošević
 16. Nives Keri
 17. Iva Groznica
 18. Anamarija Mučaji
 19. Vlatka Kakučka
 20. Gabrijela Ristić
 21. Martina Dasović
 22. Martina Jurgec
 23. Sanja Kerezović
 24. Darija Barbarić
 25. Vendi Voloder

Članak 3.

Stipendija Grada Iloka iznosi 1.330,00 eura, a isplatit će se u deset mjesečnih obroka.

Stipendija Općine Omišalj iznosi 1.330,00 eura, a isplatit će se u deset mjesečnih obroka.

 

Članak 4.

Stipendija Općine Omišalj dodjeljuje se studentu iz članka 2. stavka 1. pod red. br. 25. –  Vendi Voloder.

Stipendija Grada Iloka dodjeljuje se studentima iz članka 2. stavka 1. (osim pod red. br. 25).

 

Članak 5.

Vendi Voloder će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Omišalj.

Grad Ilok će zaključit ugovore o stipendiranju sa studentima iz članka 2. stavka 1. (osim pod red. br. 25).

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka.

 

                                                                                                      Gradonačelnica:

                                                                                                 Marina Budimir, dr. med.

Odluka o dodjeli stipendija 2023

 

                            

Bookmark the permalink.

Comments are closed.