Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Predmet nabave: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Gradonačelnica Grada Iloka donosi: 

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude

 

Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok

 

Predmet nabave: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III

 

Evidencijski broj nabave:  JN  20/2023

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu roba: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III

odabrana je ponuda tvrtke Insako d.o.o., Puževa 11, 10020 Zagreb. Iznos ponude je 7.635,60 eura bez PDV-a i 9.544,50 eura sa PDV-om.

 

Obrazloženje:

 

Sukladno  Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Grad Ilok proveo je postupak jednostavne  nabave za nabavu roba: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III. Zaprimljene su četiri ponude za predmetnu nabavu i to:

 

 

 

Red. br. ponude Ponuditelj Adresa ponuditelja
  1.  
 Insako d.o.o.  Puževa 11,10020 Zagreb

 

  1.  
Boso d.o.o. H. G. Genschera 2b,32100 Vinkovci
  1.  
Alca Zagreb d.o.o. Koledovčina 2, 10 000 -Zagreb
  1.  
Indor d.o.o. Oreškovićeva 8j,10000 Zagreb

 

Pregledom i ocjenom ponuda, te analizom ponuda, na osnovi kriterija utvrđenih dokumentacijom za nadmetanje kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave roba: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III

odabrana je ponuda tvrtke Insako d.o.o., Puževa 11, 10020 Zagreb. Iznos ponude je 7.635,60 eura bez PDV-a i 9.544,50 eura sa PDV-om.  

 

Prilog odluci o odabiru čini Zapisnik o pregledi i ocjeni ponuda.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova odluka je konačna te se protiv nje ne može uložiti žalba.

                                                                           Gradonačelnica:

                                                                       Marina Budimir dr. med.spec.

5. odluka o odabiru

                                                                                    

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.