Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva

Skupština društva  ograničenom odgovornošću ILOK TON d.o.o. za uslužne djelatnosti, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB: 39397242830, temeljem članka 8. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ILOK TON d.o.o. za uslužne djelatnosti sukladno odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora Društva

 

Pozivaju se poslovno sposobne fizičke osobe na podnošenje prijava za imenovanje direktora Društva, ukoliko pored uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da ima završenu najmanje srednju školu, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski studij ili stručni studij sa kojim je izjednačena najmanje viša stručna sprema stečena prema propisima prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i to iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, društvenih znanosti, umjetničkog područja i interdisciplinarnih područja znanosti,
 • da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. – 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 • Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavak 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
 • da protiv kandidata nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

Kandidati za direktora Društva moraju biti državljani Republike Hrvatske.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika),
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • kandidatov program rada za mandatno razdoblje.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva na četverogodišnje razdoblje.

Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen u na mrežnim stranicama Društva www.radio-ilok.hr, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Iloka www.ilok.hr , 07.03.2023. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijava s dokazima o ispunjavanja uvjeta natječaja dostavlja se u roku 7 dana od dana objave natječaja, odnosno do 14.03.2023. zaključno do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu Društva: ILOK TON d.o.o., Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom „Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.

ILOK TON d.o.o. zadržava pravo poništiti javni natječaj u bilo kojem trenutku ne navodeći razloge poništenja. 

                                                                                                    Predsjednica Skupštine Društva

                                                                                                              Ljiljana Nenadović

Natječaj Direktor 2023.-1

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.