Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20, 11/22), Odluke o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-01-23-1 od 9. veljače 2023. godine, Javnog poziva KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-01-23-2 od 9. veljače 2023. godine, Zapisnika Povjerenstva KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-03-02-23-24 od 7. ožujka 2023. godine i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21,8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

Odluku

o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala

učenicima petih razreda osnovnih škola

 

Članak 1.

Pravo na jednokratnu naknadu za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola ostvaruju podnositelji zahtjeva:

 1. Ivana Filko, Ivana Gorana Kovačića 184, Ilok,
 2. Dragana Lamoš, Jozefa Maliaka 21, Ilok,
 3. Danijela Kljaić, Vlatka Kraljevića 14, Ilok,
 4. Vedrana Barišić, J.J.Strossmayera 34, Ilok,
 5. Danijela Jurina, Kralja Tomislava 20, Ilok,
 6. Anka Lomjansky Perković, I.G.Kovačića 103, Ilok,
 7. Gorislav Ruman, Julija Benešića 22, Ilok,
 8. Gorislav Ruman, Julija Benešića 22, Ilok,
 9. Dubravka Kovač, Matije Gupca 12, Bapska,
 10. Mario Bašić, J.J.Strossmayera 9, Ilok,
 11. Sanja Đerđ, Matije Gupca 17, Bapska,
 12. Ivana Vrabel, Braće Đakovića 21, Ilok,
 13. Ivana Karačić, Dr. F.Tuđmana 52, Ilok,
 14. Tanja Onodi, Kralja Tomislava 4, Ilok,
 15. Marijana Burnaz, Zagrebačka 20, Ilok,
 16. Marija Đerđ, Ljudevita Gaja 31, Ilok,
 17. Davor Rukavina, Grada Vukovara 15, Bapska,
 18. Vladimir Kovač, Vlatka Kraljevića 7, Ilok.

 

Članak 2.

Grad Ilok će iznos od 294,94 eur po učeniku uplatiti putem računa roditelja.

 

Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2023. godinu.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala

 

                GRADONAČELNICA

                                                                               Marina Budimir, dr. med.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.