OBRAZAC o savjetovanju zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

– NACRT –

 

Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  84/21) i članaka 28. i 63. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj ____ sjednici održanoj dana ________ 2023. godine d o n o s i

 

 

ODLUKA o izmjeni i dopuni

 O D L U K E

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja

 komunalnog otpada na području grada Iloka

Članak 1.

            Mijenja se članak 15. Odluke o načinju pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka broj 4/22), koji sada glasi:

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području grada Iloka za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 6,48 eura (48,82 kn) bez PDV-a, odnosno 7,32 eura (55,15 kn) s PDV-om.

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području grada Iloka za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 16,55 eura (124,70 kn) bez PDV-a, odnosno 18,70 eura (140,90 kn) s PDV-om.

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Renata Banožić, mag. oec.

Ovdje možete preuzeti Obrazac o savjetovanju zainteresirane javnosti i nacrt Odluke:

Ilok-obrazac-savjetovanje (002)

Odluka o izmjeni Odluke o pružanju javne usluge (002)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.