Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Iloka

 

Grad Ilok, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  i Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu Evidencijski broj: 21-23-PJN, upućuje:

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Za nabavu usluge zbrinjavanja pasa lutalica

na području Grada Iloka

 

 

 1. Naziv javnog naručitelja :

 

Naziv:             GRAD ILOK

Sjedište:          Trg Nikole Iločkog 13 ,Ilok

OIB:               83038408398

Telefon:          099-315-3796

Telefaks:         032/592-966

URL:              www.ilok.hr

 

 1. Kontakt osoba naručitelja (ime, prezime, telefon, e-mail):

 

mr .sc. Ivana Arambašić dipl. iur.

e-mail: grad.ilok@ilok.hr

Telefon: 099-315-3796

 

 1. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

 

Nabava usluge zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Ilok. Tehničke specifikacije nalaze se u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave: 12.500,00 eurima (bez PDV-a)

 

 1. Način izvršenja: ugovor

 

 1. Mjesto izvršenja usluge: Grad Ilok

 

 1. Cijena ponude:

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u eurima.

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

 

 1. Rok za dostavu ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponude je 10. srpanj 2023. godine. do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

 

 1. Način dostavljanja ponuda i adresa:

Ponude se dostavljaju  putem pošte preporučeno na adresu 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, ili osobnom predajom u pisarnici Grada Iloka na adresi 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili zamjeni ponude.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka neće se razmatrati, a djelomično odnosno nepotpune ponude koje nemaju sve elemente tražene Dokumentacije bit će isključene, odnosno ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete ove Dokumentacije bit će odbijene.

 

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponude se pregledavaju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda.

 

 1. Rok izvršenja usluge ili trajanje ugovora:

Usluga zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Iloka će se izvršiti sukladno ugovoru. Ugovor se sklapa na adresi Naručitelja i primjenjuje se od dana potpisa.

 

 1. Roka valjanosti ponude:

60 dana od dana otvaranja ponuda

 

 1. Način izrade ponude:

Ponuda mora sadržavati:

 1. popunjeni ponudbeni list
 2. popunjeni troškovnik iz ovog Poziva

 

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje će se izvršiti bez predujma, uplatom na transakcijski račun ponuditelja na temelju ugovora u roku od 30 dana od dana dostavljenog elektroničkog računa.

 

 1. Obavijest o rezultatima nabave:

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda naručitelj odabire valjanu ponudu u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, te dostavlja Odluku o odabiru na dokaziv način.

Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

 1. Prilog:

– ponudbeni list

– troškovnik

– ugovor

 

GRADONAČELNICA:

Marina Budimir dr. med. spec.

 

GRAD ILOK

 

PONUDBENI LIST

za

 ____________________________________________________

 

Naziv i sjedište ponuditelja: _________________________________________

OIB: ___________________________________________________________

Ponuditelj u sustavu PDV-a:  DA    NE  (zaokruži)

Kontakt osoba ponuditelja:___________________________________________

Tel/Fax:__________________________________________________________

e-mail: ___________________________________________________________

 

 

Cijena ponude bez PDV-a: ___________________________________KN
   
PDV: ___________________________________KN
   
Cijena ponude s PDV-om: ___________________________________KN

 

 

Ponuda vrijedi 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Mjesto i datum: _____________________________________________________

 

          ZA PONUDITELJA:

 

                                                                                                      ____________________________

                                                           M.P.                                      (potpis ovlaštene osobe)

 

 

 

GRAD ILOK

TROŠKOVNIK

R.B. NAZIV ROBE – USLUGE Jed.

Mj.

Kol. Cijena IZNOS (kn)
1.        Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica kom 1    
     Cijena bez PDV-a

PDV

Cijena sa PDV-om

 
 
 

 

 

                                                                                     ZA PONUDITELJA:

 

                                                                                                  __________________________

                                                                                                                                                            M.P.                                (potpis ovlaštene osobe)

 

 

 

 

poziv – psi lutalice (1)

ugovor – zbrinjavanje pasa lutalica (3)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.