Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2023. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi

 

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2023. godinu

 

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu ostvarile su udruge:

A)  Prioritetno područje 1– Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija
Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
 1. 1.
Matica Slovačka Ilok Režijski troškovi za korištenje prostora Matice Slovačke Ilok za javne potrebe Grada Iloka 1.300,00 EUR 1.300,00 EUR 1.000,00 EUR 56
 1. 2.
Matica Slovačka Ilok IX. Memorijal Duška Manojlovića 970,00 EUR 570,00 EUR 500,00 EUR 47
 1. 3.
Matica Slovačka Ilok Kulturno umjetnički amaterizam 36.460,00 EUR 3.300,00 EUR 1.300,00 EUR 58
 1. 4.
Matica Slovačka Ilok 43. Iločko ljeto 6.500,00 EUR 1.820,00 EUR 1.160,00 EUR 53
 1.  
Kulturno umjetničko društvo „Sloga“ Bapska

 

Folklor Bapske u pjesmi, plesu i običajima 9.900,00 EUR 8.400,00 EUR 3.500,00 EUR 61
UKUPNO A 55.130,00 EUR 15.390,00 EUR 7.460,00 EUR  
B)        Prioritetno područje 2 – Projekti i programi od općeg interesa iz područja ostalih društvenih djelatnosti
Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
 1. 1.
Udruga Posjeti Ilok Ilok Wine Weekend 10.068,44 EUR 3.136,59  EUR 1.500,00 EUR 58
 1. 2.

 

Udruga Posjeti Ilok Vinkovo u Iloku 2023. 59.857,04  EUR 5.303,32 EUR 3.050,00 EUR 60
 1. 6.
Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići Rastimo i stvarajmo zajedno! 12.275,82 EUR 12.275,82 EUR 4.000,00 EUR 66
 1. 7.
Udruga „Dolina Mamuta“ Advent u Mohovu 1.500,00 EUR 500,00 EUR 300,00 EUR 58
 1. 8.
Udruga „Dolina Mamuta“ 3. Mammothfest Mohovo 11.000,00 EUR 3.000,00 EUR 2.000,00 EUR 58
 1. 9.
Udruga inovatora „Tesla“ Ilok Program udruge za 2023. godinu 10.453,00 EUR 3.810,00 EUR 2.830,00 EUR 65
 1. 10.
Udruga Hrvatskih branitelja – Dragovoljaca Domovinskog rata Branitelji za branitelje 2.521,46 EUR 2.521,46 EUR 1.000,00 EUR 46
 1. 11.
Društvo multiple skleroze Vukovarsko – srijemske županije Pomoć oboljelima od multiple skleroze br.5 2.600,00 EUR 1.000,00 EUR 450,00 EUR 57
 1. 12.
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, temeljni ogranak Ilok HVIDR-a Ilok djelovanje udruge u 2023. godini 6.950,00 EUR 5.910,00 EUR 1.000,00 EUR 53
 1.  
Lovačka udruga „Srndać“ Ilok Nabavka repelenata za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači 300,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR 58
 1.  
Udruga žena sela Bapska „Bapčanke“ Aktivnosti udruge žena „Bapčanke“ 700,00 EUR 700,00 EUR 500,00 EUR 52
UKUPNO B 118.225,76 EUR 38.457,19 EUR 16.930,00 EUR  
UKUPNO (A+B) 173.355,76 EUR 53.847,19 EUR 24.390,00 EUR  

 

Članak 2.

Udruge koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu su:

 

Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
1. Razvojna organizacija zaštite potrošača Potrošačka akademija 5.650,00 EUR 700,00 EUR 0,00 21

 

Članak 3.

S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.

 

Članak 4.

Udruga koja je sudjelovala s prijavom programa/projekta na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, a čiji projekt nije odobren za sufinanciranje odnosno financiranje može podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.

 

 

Gradonačelnica Grada Iloka

   Marina Budimir, dr.med.

Odluka gradonačelnice o sredstvima za udruge 2023

Prijavitelji koji nisu zadovoljili (002)

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.