JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 56. Iločka berba grožđa“

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 2/21 i 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 56. Iločka berba grožđa“

 

Članak 1.

Manifestacija „Iločka berba“ organizira se tradicionalno 56. put na području grada Iloka s ciljem očuvanja kulturne baštine i promicanja iločkog vinogorja i vinarstva, te promoviranja ovog područja kao vinarske destinacije prepoznatljive ne samo na području Republike Hrvatske nago i u svijetu.

U okviru Manifestacije „ 56. Iločka berba“ Grad Ilok 31. kolovoza do 02. rujna 2023. godine na površini u ulici Julija Benešića na k.č. 1474,  dio k.č. 1473  i dio k.č. 1475 k.o Ilok organizira kulturno zabavni program.

 

Članak 2.

U svrhu iz čl. 1. Grad Ilok daje u zakup sljedeću javnu površinu:

 

 1. a) dio k.č. 1473 i 1475 k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

– javna površina za prodaju dječjih igračaka, slatkiša, suvenira, nakita, ostalo,

– javnu površinu za prodaju balona, plodina, šećerne vate i sl.

– Prodaja hrane i pića

 

 1. b) dio k.č. 1473, k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

-javnu površinu (max. 7×25 m x 2) za zabavne aktivnosti za djecu, naprave za zabavu (napuhanci i sl.)

 

 1. c) k.č. 1474 k.č. i 1473, k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

– sa stolovima i klupama u vlasništvu Grada Iloka za prodaju ručno izrađenih autohtonih suvenira sa motivima manifestacije, Iloka i iločkog kraja, Srijema i Slavonije.

 

 1. d) obavljanje ugostiteljske djelatnosti (natkriveno, usluga posluživanja pića)- šank

 

 Članak 3.

Povodom održavanja manifestacije iz čl. 1. ovog Javnog poziva određuje se početna cijena zakupa kako slijedi:

 • zakup javne površine za prodaju robe neposredno sa javne površine na lokaciji a) 30,00 eura/m2 dnevno,
 • zakup javne površine za postavljanje naprava za zabavu za djecu na lokaciji b) 10,00 eura/m2 dnevno,
 • zakup gradskih stolova za prodaju ručno izrađenih autohtonih suvenira na lokaciji c) iznosi 50,00 eura/stolu dnevno
 • za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokaciji d) iznosi 1.500,00 eura za vrijeme trajanja manifestacije

Članak 4.

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

 

Članak 5.

Obaveze organizatora:

– osigurati lokaciju,

– osigurati dostavu i otpremu stolova i klupa,

– osigurati glazbu,

– osigurati pristup električnoj energiji.

 

Obaveze zakupnika:

-ponuditi proizvod sukladno zahtjevu za zakup i dodijeljenoj lokaciji

-po završetku izlaganja očistiti površinu na kojoj su isti smješteni,

-sudjelovati na sva tri termina iz čl. 1. ovog Javnog poziva

 

 

Članak 6.

Svi zakupnici moraju poštivati mjere komunalnih redara Grada Iloka te svojom djelatnošću ne ometati odvijanje ostalih aktivnosti tijekom manifestacije.

Zakupnicima je zabranjeno puštanje glazbe te stvaranje ostalih audio-vizualnih efekata kojima se ometa odvijanje ostalih aktivnosti manifestacije.

 

Članak 7.

Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.

Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:

 1. Katastarsku česticu i vrstu djelatnosti za koju se traži zakup, a ako se traži zakup javne površine za postavljanje napuhanaca potrebno je navesti njihove dimenzije
 2. Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe sa adresom, OIB-om, kontaktima i IBAN-om
 3. Ponuđenu cijenu zakupnine

Uz pisanu ponudu treba dostaviti sljedeće:

 1. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
 2. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Iloku, ne starija od 6 mjeseci
 3. Potvrda o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Ilok (izdana od strane trgovačkih društava), za subjekte koji su registrirani na području Grada Iloka.
 4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom
 5. Izjavu ponuditelja da će u slučaju da njegova pouda bude prihvaćena sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
 6. Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog poziva te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda
 7. Uplatiti polog u iznosu dvostruko većem od utvrđene početne cijene zakupa za sva tri termina u slučaju odustanka od Ugovora o zakupu po ovom Javnom pozivu, na IBAN: HR7423900011815400002, model HR68, poziv na broj: 7811- OIB platitelja,
 8. Ako zakupnik izvrši Ugovor zakupu i sudjeluje na manifestaciji, uplaćeni polog vratit će mu se na dostavljeni IBAN u roku od 15 dana od završetka manifestacije.

 

Prijave se podnose osobno ili pisanim putem na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom:

„Za javni poziv za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 56. Iločka berba grožđa“ – NE OTVARAJ

 

Članak 8.

Prihvatit će se ponuda zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva. S najpovoljnijim ponuđačem koji zadovolji uvjete Javnog poziva sklopit će se Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu i u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o zakupu javne površine smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

 

Članak 9.

Rok za podnošenje ponuda je 28. kolovoza 2023. do 10,00 sati. Otvaranje ponuda biti će 28. kolovoza 2023. godine u 12,00 sati, na adresi Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok.

 

Članak 10.

Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka, Odsjek za poljoprivredu, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD ILOK

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 610-02/23-01/6

URBROJ: 2196/02-01-23-8

U Iloku, 21. kolovoza 2023. godine

JAVNI POZIV berba grozdja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GRADONAČELNICA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Marina Budimir, dr.med.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.