JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2023. godini

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2023. godini

 

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka i to:

 

  • – Povelja Grada Iloka – počasni građanin

Počasnim građaninom Grada Iloka imenuje se fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Iloka, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Iloka.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA GRADA ILOKA – POČASNI GRAĐANIN.  

 

Plaketa Grada Iloka: fizičkim osobama za životno djelo te, fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća

Plaketa Grada Iloka je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za životno djelo te fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća. 

Plaketa Grada Iloka za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Iloka, te fizičkoj ili pravnoj osobi za iznimna postignuća iz sljedećih područja: kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.

– Zahvalnica Grada Iloka

Zahvalnica Grada Iloka je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za postignuća, doprinos i ostvarene rezultate u domeni gospodarstvenog, kulturnog, športskog i društvenog života Grada Iloka, čime se pomaže zajednici i podiže ugled Grada. 

U slučaju dodjeljivanja Zahvalnice Grada Iloka fizičkoj ili pravnoj osobi, vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u prethodnom razdoblju.

 

II.

Javna priznanja iz točke I. dodjeljuju se u pravilu za Dan grada radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređenju na području gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja mogu se dodijeliti fizičkim osobama i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu/sjedištu.

Ukoliko se za dodjelu priznanja predlaže strani državljanin ili strana pravna osoba, za potrebe Povjerenstva se pribavlja mišljenje i državnih tijela nadležnih za poslove odnosa s inozemstvom.

Javna priznanja Grada Iloka, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Iloka.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje Grada Iloka.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada u istoj godini u kojoj mu je dodijeljeno priznanje za počasnog građanina.

Godišnje se može dodijeliti jedna (1) Povelja Grada Iloka, Plakete Grada Iloka se dodjeljuju fizičkim osobama za životno djelo, Plakete Grada Iloka fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća te Zahvalnice Grada Iloka pravnim i fizičkim osobama.

U slučaju da javno priznanje Grada Iloka dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku kao fizičkoj osobi.

 

III.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz mogu dati:

– vijećnici Gradskog vijeća

  • pojedinci

 

  • pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela

 

  • udruga građana.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja ne mogu dati tijela Grada, osim vijećnika, niti političke stranke.

Fizičke i pravne osobe koje su nagrađene na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju stječu pravo na dodjelu javnog priznanja uz obvezu prijave na natječaj sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Iloka.

IV.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

  1. podatke o podnositelju prijedloga – ime i prezime odnosno naziv podnositelja, prebivalište ili sjedište (do jedne stranice),
  2. iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka, preliminarnu prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice),
  3. životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice),
  4. vrstu javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi
  5. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

 

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Povjerenstvo može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

 

V.

Predlagatelj u prijedlogu treba navesti i tekst od najviše 12 riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

VI.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VII.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka donosi Gradsko vijeće Grada Iloka na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.

VIII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja u zatvorenoj koverti s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom „Za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka, ne otvarati“ ili putem pisarnice Grada Iloka, do 25. rujna 2023. godine.

 

Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka koji je objavljen na www.ilok.hr.

2023-Javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-Grada-Iloka

2023-Obrazac-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-Grada-Iloka

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                              GRAD ILOK

Bookmark the permalink.

Comments are closed.