19. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

                                                                                                                                                     19. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

25.  rujna (ponedjeljak) 2023. god. u 09:00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa nastavka sa 18. sjednice i zapisnika sa 1. elektronske sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Zapisnik sa 18.- sjednice GV-a
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

 

 

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o poslovanju Komunalije d.o.o. Ilok za 2022. godinu

 

            2. Izvješće o poslovanju Kom-Ilok d.o.o. za 2022. godinu

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka

 

 1. Odluka o određivanju djelatnosti od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
 1. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Iloka od 2023.-2029.
 1. Odluka o imenovanju stuba u Iločkom parku na k.č. 164 i 170 k.o. Ilok
 1. Odluka o odgodi izbora članova vijeća mjesnih odbora

 

 1. Razno

 

                                                                                                                                                                                          Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                         Renata Banožić, mag.oec.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.