JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI U 2023. GODINI, TEMELJEM UREDBE DE MINIMIS U SKLOPU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA 2021.-2023. GODINE

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, „Službeni glasnik Grada Iloka” br.2/21, 8/21), te članka 21. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021.-2023. godine, gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021.-2023. godine

Članak 1.

Grad Ilok će u 2023. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:

Mjera 1. Jednokratna potpora proizvodačima mlijeka

Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača),

Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla

Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica)

Mjera 7. Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla, te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mlijeka, mesa, jaja

Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica

Mjera 9. Sufinanciranje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje

Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme

Članak 2.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Iloka svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU-a, a koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Iloka te obraduju poljoprivredne površine na području Grada Iloka. Korisnici potpore mogu biti samo fizičke i pravne osobe.

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju:

l .   Preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,

  1. Preslika rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe,
  2. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  3. Preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu,
  4. Presliku žiro računa korisnika s IBAN brojem računa,
  5. Izjavu o nepostojanju dugovanja Gradu Iloku, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada (Kom-llok, Komunalije i DV Crvenkapica)
  6. Korisnici potpore moraju dostaviti Izjavu o odijeljenim de minimis potporama u trogodišnjem razdoblju,
  7. Druge dokumente propisane za određenu mjeru potpore.

Članak 3.

Ukupni proračunski trošak Grada Iloka po ovom Programu je 46.452,98 € (350.000,00 kn)  za 2023., godinu.

Iznosi za pojedinu mjeru su:

NAZIV POTPORE PLANIRANI IZNOS () PLANIRANI IZNOS (u kn)
Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka 10.617,82 80.000,00
Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača) 265,45 2.000,00
Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava 66,36 500,00
Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla 663,61 5.000,00
Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda 663,61 5.000,00
Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica) 663,61 5.000,00
Mjera 7. Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja 10.418,74 78.500,00
Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 5.308,91 40.000,00
Mjera 9. Sufinanciranje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje 7.963,37 60.000,00
 Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže
Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze
Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 9.821,49 74.000,00
UKUPNO: 46.452,98 350.000,00

 

U koliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti za neku drugu Mjeru iz ovog Programa prema odluci Gradonačelnice Grada Iloka.

Članak 4.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Iloka te obraduju poljoprivredne površine na području Grada Iloka da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Zahtjevi se podnose do 30. studenog 2023. godine Gradu Iloku.

Zahtjevi, koji su sastavni dio ovog Javnog poziva. podnose se na obrascima:

-obrazac PM-1; Zahtjev za Mjera 1. Jednokratna potpora proizvodačima mlijeka,

-obrazac PM-2; Zahtjev za Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača),

-obrazac PM-3; Zahtjev za Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava

-obrazac PM-4; Zahtjev za Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla

-obrazac PM-5; Zahtjev za Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

-obrazac PM-6; Zahtjev za Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica)

-obrazac PM-7; Zahtjev za Mjera 7. Potpora za kupnju ženskih i muških rasplodnih grla, te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mlijeka, mesa i jaja

-obrazac PM-8; Zahtjev za Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica

-obrazac PM-9; Zahtjev za Mjera 9. Poticanje povrćarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje.

-obrazac PM-9.1.; Zahtjev za Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže

-obrazac PM-9.2.; Zahtjev za Podmjera 9.2. Potpora zapošljavanju sezonske radne snage putem vrijednosnog kupona — vouchera

-obrazac PM-9.3.; Zahtjev za Podmjera 9.3. Sufinanciranje troškova prijevoza poljoprivrednih proizvoda

obrazac PM-9.4.; Zahtjev za Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze

-obrazac PM-IO; Zahtjev za  Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata

                                                                                                                            

Obrasce zahteva može se dobiti u Gradu Iloku, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, Odsjek za poljoprivredu, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša ili na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr.

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

                                                                                                           Grad Ilok

                                                                                                           Trg Nikole Iločkog 13

                                                                                                           32236 Ilok

                                                                                                           s naznakom

                                                                      „Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi – _______________

                                                                                         (napisati na crtu na koju se mjeru zahtjev odnosi)

                                                                                                      – ne otvaraj

Članak 5.

Potpore po ovom javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021.-2023. godine, a temeljem dobivenog mišljenja Ministarstva poljoprivrede KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:525-21-15 od 30. travnja 2021. godine.

Članak 6.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za pojedinu mjeru, ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora. Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Članak 7.

Za provođenje natječajnog postupka Gradonačelnik će imenovati Povjerenstvo za program potpora poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Nakon administrativne provjere dostavljene dokumentacije i provjere prihvatljivosti prijavitelja, Povjerenstvo u skladu s kriterijima ovog Programa sastavlja Zapisnik o pristiglim prijavama i Prijedlog dodjele potpora. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli potpora. Odluka o dodjeli potpora objavljuje se putem oglasne ploče i internet stranice Grada Iloka.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Grada Iloka nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

Članak 8.

Neprihvatljivi troškovi su:

 carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,  novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,  rabljena oprema,  bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,  plaćanja u naturi tj. kompenzacijom,  Stavke financirane iz drugih izvora,  porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Grad Ilok zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Gradonačelnica

                                                                                                                                                                                                                                                      Marina Budimir dr. med.spec.

 

Javni poziv za podnosenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u polj. u 2023.god.

Program poljoprivrede 2021-2023

Obrazac-Izjava-1-18

Obrazac-Izjava-2-18

Obrazac-PM-1

Obrazac-PM-2

Obrazac-PM-3

Obrazac-PM-4

Obrazac-PM-5

Obrazac-PM-6Obrazac-PM-7

Obrazac-PM-8

Obrazac-PM-9.1

Obrazac-PM-9.2

Obrazac-PM-9.3

Obrazac-PM-9.4.

Obrazac-PM-10

Bookmark the permalink.

Comments are closed.