Nacrt O D L U K E o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Iloka – savjetovanje s javnošću

NACRT

Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na sjednici održanoj dana ___________ 2023. godine donijelo je

 

O D L U K U

o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

na području grada Iloka

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području grada Iloka.

 

Članak 2.

 

            Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

  • niža porezna stopa 20 %,
  • viša porezna stopa 30 %.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama Republike Hrvatske“ i „Službenom glasniku Grada Iloka”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Renata Banožić, mag. oec.

 

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Ilok-obrazac-savjetovanje

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.