NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK

Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21) Grad Ilok raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

 GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK

 

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
 • položen stručni knjižničarski ispit,
 • najmanje pet (5) godina rada u knjižnici,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Iloka (uključujući: orijentiranost programa prema skupinama stanovništva, postavljene ciljeve prema godinama/vizija razvoja, organizacijski koncept, analizu rezultata postavljenih ciljeva-mjerljivost ostvarenja ciljeva, inovativnost)
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika)
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Iloka na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku deset (10) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Ilok. Prijave se podnose poštom ili osobnim dolaskom na adresu:

Grad Ilok

Trg Nikole Iločkog 13 32 236

s naznakom „Natječaj za ravnatelja knjižnice, ne otvarati“

 Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. – 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

           Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavak 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU)2016/679.
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Ilok koja glasi https://www.knjiznica-ilok.hr/.

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

natjecaj-za-imenovanje-ravnatelja-ice-Gradske-knjiznice-i-citaonice-Ilok

 

Grad Ilok

Bookmark the permalink.

Comments are closed.