Odluka o proglašenju sajamskih dana na području grada Iloka za vrijeme održavanje manifestacije „Vinkovo u Iloku 2024. godine“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ broj 2/21, 8/21), a u svezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine RH“ broj: 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

                     

ODLUKU

o proglašenju sajamskih dana na području grada Iloka

za vrijeme održavanje manifestacije „Vinkovo u Iloku 2024. godine“

 

I.

Za održavanje javne manifestacije „Vinkovo u Iloku 2024. godine“ dane od 19. siječnja do 22. siječnja 2024. godine proglašavaju se sajamskim danima na području grada Iloka, a sukladno članku 57. Zakona o trgovini.

II.

Sajamski dani proglašavaju se u svrhu promidžbeno – turističkih aktivnosti i prigodne prodaje na kioscima, štandovima i sličnim objektima.

Prigodna prodaja na objektima iz stavka 1. ovog članka može započeti od 8,00 sati i trajati do 24,00 sati.

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Iloka.

Odluka Vinkovo u Iloku 2024

               GRADONAČELNICA

                                                                                    Marina Budimir, dr. med.

Dostaviti

  • za web
  • pismohrana

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.