Plan prijma u službu za 2024. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/08, 61/1, 14/18, 112/19“) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU

ZA 2024. GODINU

 

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni Odjel Grada Iloka (dalje: upravno tijelo) tijekom 2024. godine.

 

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 3.

Ovim Planom utvrđuje se:

  • stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima,
  • potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme,
  • potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke,
  • popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina
  • potreban broj pripadnika nacionalnih manjina.

 

Članak 4.

U upravnim tijelima Grada Iloka sistematizirano je ukupno 35 radnih mjesta, a zaposleno je 12 službenika i 1 namještenik na neodređeno vrijeme, 1 vježbenik i 1 službenik na određeno.

 

Članak 5.

U 2024. godini planira se prijam službenika na nepopunjena radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka i to za radno mjesto: voditelj odsjeka za financije i računovodstvo, voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove, administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće, referent – komunalni redar.

 

Članak 6.

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka popunjavaju se na temelju ovog Plana putem javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka i sredstvima osiguranim Proračunom Grada Iloka.

 

Članak 7.

Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka i na internetskoj stranici Grada Iloka.

Plan prijma u službu za 2024. godinu

Tabela plana prijma u službu u Gradu Iloku u 2024

 

 

 

 

                                                                                                      Gradonačelnica

                                                                                                 Marina Budimir, dr. med.

              DOSTAVITI:

  1. „Službenom glasniku“ Grada Iloka,
  2. Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka,
  3. Pismohrana, ovdje.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.