Javni poziv za edukaciju građana o sustavu civilne zaštite

EDUKACIJE GRAĐANA
O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

OPĆI PODACI O PROGRAMU
Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite težišno obuhvaća upoznavanje građana sa
opasnostima i rizicima od nastanka velikih nesreća ili katastrofa te sa organizacijom sustava
civilne zaštite za provedbu mjera i postupaka zaštite i spašavanja, sa naglaskom na
samopomoć i uzajamnu pomoć i druge postupke građana prije i za vrijeme velikih nesreća i
katastrofa.

CILJ EDUKACIJE
Cilj edukacije građana je educirati ih o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veću
nesreću ili katastrofu općenito, a s posebnim naglaskom na opasnosti koje, u skladu s
Procjenom rizika, najviše ugrožavaju pripadnike educirane skupine na području njihovog
mjesta boravka i rada.

CILJANA SKUPINA
Sve punoljetno, poslovno sposobno stanovništvo u Republici Hrvatskoj
TRAJANJE EDUKACIJE
Edukacija traje tri nastavna sata.

MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJE
26. siječnja 2024. godine od 17,00 – 20,00 sati – gradska vijećnica Grada Iloka
29. siječnja 2024. godine od 17,00 – 20,00 sati – Mjesni odbor Bapska
30. siječnja 2024. godine od 17,00 – 20,00 sati – Društveni dom Šarengrad
31. siječnja 2024. godine od 17,00 – 20,00 sati – Mjesni odbor Mohovo

NASTAVNI PLAN
1. Općenito o sustavu civilne zaštite
2. Zaštita i spašavanje od prirodnih nesreća
3. Zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća
4. Teme od lokalnog značaja

NOSITELJI PRIPREME, ORGANIZACIJE I PROVEDBE
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite
Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji sa Gradom Ilokom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.