Poziv na dostavu ponuda 1. izmjena

KLASA: 406-01/24-03/5

URBROJ: 2196/02-01-24-3

U Iloku,06.02.2024.Godine  

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1 izmjena

 

 

NABAVA USLUGE – Nabava usluge: praćenja stanja okoliša – monitoring program (ispitivanja i kontrola) za vrijeme sanacije i nakon zatvaranja odlagališta na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Božino Brdo“ u Iloku (za period od četiri kvartala)

1. izmjena JN-poziv

 

 

 Evidencijski broj nabave: JN –   05/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.