POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

PREDMET NABAVE: Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku u okviru projekta „Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Crvenkapica u Iloku“

Evidencijski broj nabave: 24/2024

O projektu:

NAZIV PROJEKTA:        „Rekonstrukcija dječjeg vrtića Crvenkapica u Iloku“

BROJ PROJEKTA:            NPOO.C3.1.R1-I1.01.0160

IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.)

Ilok, veljača 2024. godine.

SADRŽAJ

 1. OPĆI PODACI
 2. PODACI O PREDMETU NABAVE
 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
 5. PODACI O PONUDI
 6. OSTALE ODREDBE
 7. PRILOZI

 

 

 1. OPĆI PODACI

 

Projekt je odobren za sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost te svi ugovorni odnosi na projektu podliježu svim kontrolama i pravilima sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01.0160 i pravilima koja vrijede za projekte financirane iz Europske unije. 

 U provedbi projekta naručitelj je obvezan primijeniti načelo „Do no significant harm“ (DNSH) odnosno „ne nanosi bitnu štetu“ što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva, u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852.

Postupak jednostavne nabave provodi se temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21) i  sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.

 

1.1.             Podaci o naručitelju

 

NARUČITELJ:                                                Grad Ilok

SJEDIŠTE NARUČITELJA:                         Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok

OIB NARUČITELJA:                                     83038408398

TELEFON:                                                      +385 (0)32 592-950

FAKS:                                                               +385 (0)32 592-966

URL ADRESA:                                                 www.ilok.hr

ADRESA E-POŠTE:                                        grad.ilok@ilok.hr

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:  gradonačelnica Marina Budimir, dr. med.

 

1.2.             Komunikacija

 

Osoba zadužena za komunikaciju:                    Marija Dobošević

Adresa:                                                                    Trg Nikole Iločkog 13, Ilok

Telefon:                                                                  +385 (0)98 9138 938

Adresa elektroničke pošte:                                 marija.dobosevic@ilok.hr

 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata odvija se elektroničkim sredstvima komunikacije, isključivo u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku.

Poziv za dostavu ponuda s pripadajućim prilozima (troškovnik opreme, obrasci) objavljuje se na Internet stranici Grad Iloka  kao i sva eventualna izmjena dokumentacije, zapisnici, odluka o odabiru.

 

1.3.             Evidencijski broj nabave

 

Evidencijski broj nabave je 24/2024.

 

1.4.             Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

 

U skladu s člankom 80. ZJN 2016 naručitelj navodi popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016, odnosno popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja:

 • OPG Budimir Marina, Stjepana Radića 66, 32 236 Ilok, OIB: 54706534081,
 • OPG Mato Komesarović, Braće Radića 68a, 32257 Drenovci, OIB: 78182811353.

Sukladno odredbi iz članka 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, naručitelj je na temelju izjava svojih predstavnika, na svojim internetskim stranicama objavio popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. i 4. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

 

1.5.             Vrsta postupka nabave i ugovora

 

Jednostavna nabava

Po završetku postupka zaključit će se ugovor o isporuci robe.

 

1.6.             Procijenjena vrijednost nabave

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 24.000,00 eur bez PDV-a

(slovima: dvadesetičetiritisućeeurainulacenti).

 

1.7. Zabrana dodjele ugovora s obzirom na mjere ograničavanja prema Rusiji

 

U skladu s Uredbom Vijeća EU 2022/576 od 8.04.2022. o izmjeni Uredbe EU br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini te Odlukom Vijeća EU 2022/578 od 8.04.2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP, zabranjuje se dodjela ugovora o javnoj nabavi protivno navedenoj Uredbi te sukladno tome,  postoji obveza Naručitelja da osigura da ugovor ne bude dodijeljen sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:

(a) ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;

(b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

(c) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b), uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ.

Sukladno navedenom, a u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom i Uredbom Vijeća EU, ponuditelj koje je podnio najpovoljniju ponudu će dostaviti, na zahtjev Naručitelja, izjavu (Prilog III) potpisanu od odgovorne osobe ponuditelja i izvadak iz registra stvarnih vlasnika, kojom izjavljuje i dokazuje da ne postoje okolnosti koje su ovom točkom propisane kao zapreka za dodjelu ugovora, najkasnije do donošenja odluke o odabiru.

U slučaju da pozvani ponuditelj, na zahtjev Naručitelja, u danom roku, ne dostavi izjavu odnosno izvadak iz registra stvarnih vlasnika, odnosno iz dostavljenih dokumenata se utvrdi postojanje okolnosti koje su ovom točkom propisane kao zapreka za dodjelu ugovora, ponuda istog će biti odbijena kao nepravilna jer nije sukladna Pozivu. 

 

1.8. Odredbe vezane za zaštitu osobnih podataka

 

Sukladno članku 6. stavku 1. točci e) u svezi sa stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (SL EU L119) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, obrada podataka od strane naručitelja u postupcima javne nabave smatra se zakonita te je u skladu s ugovorom i propisima temeljem kojih se sufinancira ovaj projekt.

 

2.       PODACI O PREDMETU NABAVE

 

2.1. Opis predmeta nabave

 

Predmet nabave je nabava, doprema i montaža opreme do pune funkcionalnosti za opremanje unutarnjih prostora potkrovlja potpuno novom vrtićkom opremom sukladno tehničkoj specifikaciji i količinama iz Troškovnika.

 

CPV oznaka predmeta nabave:  39161000-8 Namještaj za dječje vrtiće

 

Predmet nabave nije podijeljen na grupe, s obzirom da se radi  o robi koja čini jedinstvenu opremu pa je učinkovitije ne dijeliti robu po grupama. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika.

 

2.2. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave određena je u troškovniku koji se nalazi kao zasebni dokument odnosno prilog ovom Pozivu za dostavu ponuda. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg posla koji se traži u Pozivu. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega posla neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučiti robu sukladno svim uvjetima navedenim u Pozivu, tehničkim specifikacijama iz dokumentacije i prilozima, važećim zakonima i pravilnicima, te pravilima struke.

 

2.3. Tehničke specifikacije

 

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u Prilogu 1.  – Troškovnik s normama koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ponuditelj odnosno isporučitelj obvezan je isporučiti isključivo novu robu sukladno zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama u roku koji će biti usklađen s dinamikom završnih radova unutarnjeg uređenja izvođača radova na dogradnji vrtića.

Uz isporučenu robu ili najkasnije prilikom primopredaje obavezno je dostaviti dokumentaciju traženu tehničkim specifikacijama za robu (ateste, izjave o sukladnosti i slično) te jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u tehničkim specifikacijama odnosno ponudi.

 

2.4. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.

Ako se za pojedine stavke troškovnika ne mogu na drugi način dovoljno detaljno opisati koristi se izraz ” jednakovrijedno”, pri čemu se pod jednakovrijedno podrazumijeva da proizvod ima jednake ili bolje karakteristike kao navedeni, a koje su bitne za ispunjenje predmeta nabave.

Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora u primjenjivoj stavki troškovnika navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.). Dokaz jednakovrijednosti daje se u svrhu ocjene da li priloženi proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda navedene u troškovniku (kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni u troškovniku).

U dokumentaciji o nabavi, odnosno troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih/europskih/međunarodnih normi. Naručitelj je u raspisivanju predmeta nabave koristio zelene kriterije u smislu materijala od kojih se izrađuju pojedini artikli te je odredio da pojedini proizvodi moraju odgovarati standardima zaštite okoliša.

Sve norme na koje se poziva ovaj Poziv (projekt i troškovnik) mogu se zamijeniti jednakovrijednima, pri čemu se jednakovrijednim normama smatraju norme koja postavljaju jednake ili strože zahtjeve od onih danim normom na koju upućuje ovaj troškovnik i projekt, a što mora biti nedvojbeno dokazano od strane ponuditelja.

Naručitelj namjerava nabaviti radove, robu ili usluge s određenim okolišnim, društvenim ili drugim karakteristikama, u tehničkim specifikacijama zahtijeva određene oznake kao dokazno sredstvo da radovi, roba ili usluge odgovaraju traženim karakteristikama, uz napomenu da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 1. zahtjevi za oznaku odnose se samo na kriterije koji su vezani uz predmet nabave i prikladni su za utvrđivanje njegovih karakteristika
 2. zahtjevi za oznaku temelje se na kriterijima koji se mogu objektivno provjeriti i koji nisu diskriminirajući
 3. oznake su utvrđene u otvorenom i transparentnom postupku u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane kao što su državna tijela, potrošači, socijalni partneri, proizvođači, distributeri i nevladine organizacije
 4. oznake su dostupne svim zainteresiranim stranama
 5. zahtjeve za oznaku određuje treća strana nad kojom gospodarski subjekt koji zahtijeva dodjelu oznake nema utjecaj.

Javni naručitelj koji zahtijeva određenu oznaku prihvatiti će svaku oznaku koja potvrđuje da radovi, roba ili usluge zadovoljavaju zahtjeve za jednakovrijednu oznaku.

 

2.5.  Troškovnik 

 

Troškovnik je dio Poziva i nalazi se u Prilogu 1 – troškovnik s normama. Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

Jedinične cijene stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokruženi na dvije decimale. Ako određenu uslugu, naknadu ili trošak ponuditelj neće naplaćivati ili je uračunata u cijenu neke druge stavke troškovnika, ponuditelj je obvezan upisati iznos 0,00.

Ponuditelj mora ispuniti cijenama sve stavke troškovnika. Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj upisuje jediničnu cijenu stavke. Jedinična cijena stavke upisuje se u eurima, bez PDV-a. Ukupna cijena stavke izračunava se prema formuli kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Zbroj svih ukupnih cijena stavki čini cijenu ponude. Cijena ponude izražava se bez PDV-a, a iznos poreza na dodanu vrijednost i ukupna cijena ponude s PDV-om zasebno se iskazuju. Cijena ponude izražava se u eurima.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Iznosi iz rekapitulacije troškovnika prenose se u ponudbeni list te moraju biti ispravno izračunati.

Gospodarski subjekti nisu obvezni, popunjeni i u ponudi priloženi troškovnik ovjeravati i/ili potpisivati na bilo koji način i od bilo koga.

 

2.6. Mjesto isporuke

 

Mjesto, odnosno lokacija isporuke predmeta nabave je Trg Sv. Ivana Kapistrana 2, 32236, Ilok, Dječji vrtić „Crvenkapica“ (potkrovlje postojeće zgrade).

 

2.7. Rok za izvršenje ugovora

 

Rok za isporuku počinje teći od potpisa ugovora o isporuci opreme.

Predviđeni rok za izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi robe, odnosno završetka isporuke i montaže robe – opreme je 4 (četiri) mjeseca, a u slučaju produljenja ovog roka najkasnije do isteka razdoblja provedbe projekta „Rekonstrukcija dječjeg vrtića Crvenkapica u Iloku“ (broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0160). Odabrani ponuditelj je suglasan i u obvezi je rok isporuke robe prilagoditi roku završetka radova adaptacije potkrovlja vrtića. Po isporuci,  naručitelj i isporučitelj sastavljaju zapisnik o primopredaji.

Po primopredaji bez prigovora od strane naručitelja, ispostavlja se e račun za isporučenu robu.

Isporuka predmeta nabave, ili dijela predmeta nabave vršiti će se temeljem izdane narudžbenice koju izrađuje naručitelj u pisanom obliku, te istu dostavlja odabranom ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o javnoj nabavi, putem elektroničke pošte ili na drugi način koji ugovorne stane dogovore usmenim putem.

Isporuku robe – opreme, ili dijela robe – opreme, moguće je izvršiti radnim danom tijekom radnog vremena naručitelja (od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati po srednjoeuropskom računanju vremena), a u dogovoru s naručiteljem. Ukoliko ocjene potrebnim,  javni naručitelj i odabrani ponuditelj mogu se sporazumjeti o isporuci robe u terminima različitim od ovdje navedenih.

 

3.      OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

 

3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

 

3.1.1.        Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

 • članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (NN br. 125/2011., 144/2012., 56/2015., 61/2015., 101/2017., 118/2018., 126/2019 i 84/2021 u daljnjem tekstu Kaznenog zakona);
 • članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

(b) korupciju, na temelju

 • članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona;
 • članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

(c) prijevaru, na temelju

 • članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona;
 • članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

 • članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona;
 • članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

 • članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
 • članka 279. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

 • članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona;
 • članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

ili

 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. točke 1. podtočaka od a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

3.2. Gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 

Sukladno odredbama iz članka 252. stavak 1. ZJN 2016, javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, u skladu s odredbama iz članka 252. stavak 2. ZJN 2016, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 

3.3. Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta

 

 1. Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz poglavlja 1.1 i 3.1.2 ovog Poziva, Naručitelj će prihvatiti: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
 2. Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz poglavlja 2.1 ovog Poziva, Naručitelj će prihvatiti: potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.
 3. Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene poglavljima 1.1 i 3.1.2 ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Svi dokazi i dokumenti traženi u poglavlju 3. ove dokumentacije o nabavi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici te ne smiju biti stariji od 30 dana.

 

4.      KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

 

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave male vrijednosti mora dokazati:

 • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • tehničku i stručnu sposobnost.

 

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca. Dokaz može biti neovjerena preslika.

 

4.2. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja

 

Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora  na odgovarajućoj razini kvalitete, te da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva.

Ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazuje na sljedeći način:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak  nabave (2024.) i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2021.-2023.) uredno izvršio barem jednu, a najviše 3 (tri) isporuke robe, koja je ista ili slična predmetu nabave, a čija je zbrojena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili viša od procijenjene vrijednosti predmeta nabave (bez PDV-a), odnosno jednaka ili viša od 24.000,00 EUR. Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno isporučiti robu koja je predmet nabave.

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj dostavlja u ponudi (obrazac 2) kao popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis glavnih isporuka robe mora sadržavati vrijednost robe (bez PDV-a), datum te naziv druge ugovorne strane.

Javni naručitelj ne propisuje minimalnu razinu stručne sposobnosti, koju bi ponuditelj morao ispuniti.

 

4.3. Oblik dokumenta

 

Svi traženi dokumenti se mogu dostaviti u obliku neovjerene preslike izvornih dokumenata, a naručitelj može nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude,  a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Izjave tražene ovim Pozivom moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

5.      PODACI O PONUDI

 

5.1. Sadržaj, način izrade i način dostave ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku složenu kao cjelinu te potpisana, a koja sadrži:

 

 1. popunjeni ponudbeni list
 2. popunjeni troškovnik,
 3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
 4. tražene uvjete sposobnosti i izjave.

 

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Ponuda dostavljena elektroničkom poštom mora biti dostavljena jednokratno i u cijelosti,  kao jedan uvezeni dokument sa svim traženim sadržajem, skenirano, potpisano i ovjereno na za to propisanom mjestu. Troškovnik može biti dostavljen kao zasebni dokument u istoj elektronskoj pošti.

Izjave tražene ovom dokumentacijom u originalu, skeniraju se u originalu, a dostavljaju se naručitelju samo po pozivu. U slučaju dostave ponude od istog ponuditelja u elektronskom obliku i u papirnatom obliku, uzet će se u obzir ponuda dostavljena u papirnatom obliku.

 

5.2. Krajnji rok za dostavu ponuda

 

Ponude se dostavljaju elektroničkom ili redovnom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, zaključno sa 16. veljače 2024. godine do 10,00 sati.

 

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakama: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave ev.br. 24/2024, naziv predmeta nabave i naznaku – „Ne otvaraj – ponuda za Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku“.

Ponuda u elektronskom obliku  dostavlja se na adresu elektronske pošte: marija.dobosevic@ilok.hr , a u nazivu predmeta obavezno napisati „Ponuda za Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku“ radi pravilnog prepoznavanja i razvrstavanja pošte.

 

5.3. Valuta, jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i izražava se u eurima.

Ako su neki od dijelova ponude traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom jeziku dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču..

 

5.4. Kriteriji za odabir ponude

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.  

 

5.5. Rok valjanosti ponude

 

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

 

6.      OSTALE ODREDBE

 

6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata

 

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice, te se dostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršnosti odluke o odabiru.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata,  uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji će dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju pojedinačno dokazati da ne postoji razlog za isključenje iz točke 3.1. i 3.2. Poziva te da zadovoljavaju kriterij iz točke 4.1. Poziva.

 

6.2. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

 

 • Jamstvo za ozbiljnost ponude se ne traži.

 

6.2.2.        Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao Izvršitelj, prilikom sklapanja ugovora o nabavi, a najkasnije 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice (ovjerene kod  javnog bilježnika) koje treba iznositi 10 % od vrijednosti ukupno ugovorenih usluga, bez PDV-a.

 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izvršitelju će biti vraćeno po izvršenju usluge.

 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog Ponuditelja.

 

6.2.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj obvezan je najkasnije istovremeno s primopredajom robe Naručitelju predati  jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, koje će biti aktivirano u slučaju da u tom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka, u iznosu koji pokriva iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, a u obliku ovjerene bjanko zadužnice ovjerene po javnom bilježniku potpisanu od odgovorne osobe ponuditelja, a koja vrijedi sukladno s trajanjem jamstvenog roka za isporučenu opremu, a najmanje 24 mjeseca jamstvenog roka, s rokom važenja najmanje 24 (dvadeset i četiri) mjeseca od dana primopredaje radova.

Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u navedenom iznosu na žiroračun Grada Iloka IBAN HR7423900011815400002, model HR68 poziv na broj 7811-OIB uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za otklanjanje nedostataka nabava ev,br. 24/2024.

 

6.3. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

 

Ugovor o isporuci sklapa se s Ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, a koji je dokazao svoju sposobnost i ispunio tražene uvjete iz Poziva.

Odabrani Ponuditelj je u obvezi isporučiti novu opremu i robu sukladno roku, kvaliteti i uvjetima iz Poziva, a koji će biti sastavni dio Ugovora.

Bitni uvjeti Ugovora su:

 • oblik Ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana
 • dostava potvrde, izjava, certifikata ili sličnog dokumenta o sukladnosti robe s propisanim standardima traženim troškovnikom i tehničkim specifikacijama, te izjave o sukladnosti s okolišnim ciljevima projekta financiranog iz NPOO
 • ugovorne strane: Naručitelj / odabrani Ponuditelj
 • predmet nabave: namještaj i druga oprema za dječji vrtić sukladno troškovniku
 • opis predmeta nabave: sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji robe
 • sastavni dio Ugovora: odabrana ponuda Ponuditelja sukladno Pozivu za dostavu ponuda
 • mjesto isporuke i montaže predmeta nabave: Dječji vrtić „Crvenkapica“ (potkrovlje postojeće zgrade), Trg Sv. Ivana Kapistrana 2, Ilok
 • cijena predmeta nabave: sukladno odabranoj Ponudi i zaključenom ugovoru
 • uspješan završetak ugovora smatra se zapisnik o primopredaji bez prigovora  
 • jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: bez dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od strane Izvođača nije moguće napraviti primopredaju robe.
 • rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje isporučene robe (e računa sa situacijom) u roku do 30 (trideset) dana od datuma ovjere; plaćanje se obavlja na IBAN odabranog Ponuditelja (odnosno podugovaratelja, člana zajednice ako ih ima). Nema avansnog plaćanja.
 • Ugovorna kazna za zakašnjenje u isporuci robe iznosi 2‰ (dva promila) dnevno ukupne ugovorne cijene. Iznos tako određene ugovorne kazne ne može prijeći 5% (pet posto) ukupne ugovorene cijene radova.

 

Ostali zahtjevi naručitelja:

 • prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja tražiti dostavu izjave sukladno točci 1.7. ovog Poziva prema predlošku u Prilogu III potpisanu od odgovorne osobe ponuditelja i izvadak iz registra stvarnih vlasnika, kojima izjavljuje i dokazuje da ne postoje okolnosti koje su ovom točkom propisane kao zapreka za dodjelu ugovora
 • Izvođač odnosno isporučitelj je odgovoran za lokaciju isporuke i montaže robe za vrijeme istovara, isporuke i montaže te snosi odgovornost prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje.
 • Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed istovara i montaže uključivo i oštećenja na objektima. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.
 • Izvođač je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih pravilima struke
 • Primopredaja robe i pregled montirane opreme na lokaciji izvršit će se odmah po isporuci i montaži robe odnosno opreme.

 

6.4. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje Odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najkasnije 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

7.      POPIS PRILOGA

 

      PRILOG I – Troškovnik

           PRILOG II – Ponudbeni list

           PRILOG III – Izjava o nepostojanju osnove za zabranu dodjele ugovora

           PRILOG IV – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

           PRILOG V – Popis isporuk

 

PRILOG I – TROŠKOVNIK I NORME

 

GRAD ILOK

TRG NIKOLE ILOČKOG 13

32236 ILOK

TROŠKOVNIK 1 DNEVNI BORAVAK

Nabava usluge: Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

                    

  TROŠKOVNIK 1 DNEVNI BORAVAK
RB.   

 AKTIVNOST

BROJ  KOMADA JED. CIJENA
(u EUR bez PDV-a)
UKUPNA CIJENA
(u EUR bez PDV-a)
1.1. Dvosjed

dim. ŠxDxV 90x59x30 cm

izrađen od čvrste pjene presvučene eko kožom u osnovnim bojama kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju.

Visina sjedišta iznosi 30 cm.

Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje. Boja po izboru investitora. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

3    
 1.2. Kutna fotelja

dim. ŠxDxV 59x59x30 cm

izrađena od čvrste pjene presvučene eko kožom u osnovnim bojama kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju.

Visina sjedišta iznosi 30 cm.

Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje. Boja po izboru investitora. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
 1.3. Ormar s 12 pretinaca

dim. ŠxDxV 100 x 40 x 86 cm

izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih rubova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka.

Zrcalo sa stražnje strane. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
1.4. Ormarić s 8 ladica

dim. ŠxDxV 100x40x86 cm

izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora,  otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
1.5. Ormar na kotačima s 2 dijela za plastične kutije i središnjim dijelom s dvije police

opremljen sa 2 x 8 pari vodilica U profila

dim. ŠxDxV 100 x 40 x 86 cm

izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
1.6. Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. ŠxDxV 31.2×37.7×15 cm, boja kutije transparentna. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%  u skaldu sa stavkom 1.5. 8    
1.7. Ormar s 20 pretinaca

dim.  ŠxDxV100 x 40 x 86 cm

izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru naručitelja, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitotra, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
1.8.

 

Ormar s 4 police i središnjim dijelom za plastične kutije,  opremljen sa 8 pari vodilica U profila u središnjem dijelu, a sa svake strane po dvije police, dim. ŠxDxV 100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%. 1    
1.9. Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠxDxV) 31.2×37.7×15 cm, boja kutije transparentna. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%  u skaldu sa stavkom 1.8. 4    
1.10 Ormar na kotačima s 2 dijela za plastične kutije i središnjim dijelom s dvije police, opremljen sa 2 x 8 pari vodilica U profila, dim. ŠxDxV 100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%. 1    
1.11 Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. ŠxDxV 31.2×37.7×15 cm, boja kutije transparentna. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5% u skladu sa stavkom 1.10. 8    
1.12 Dječji drveni stolić

dim. ŠxDxV 50x50x50 cm s 2 stolice dim. ŠxDxV 40x25x28 cm – element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, gornje plohe stolica i stolića zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

2    
1.13 Blok kuhinjica na kotačima

dim ŠxDxV 120x46x80 cm

sastoji se od štednjaka, sudopera, kuhinjskog elementa  i 2 police s okretnim vješalicama iznad elemenata, 

izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5 mm.

Štednjak s 4 “grijaće ploče”  različitih dimenzija izrađene od crnog pleksiglasa debljine 5mm, vrata s otvorom od pleksiglasa debljine 4 mm. 

Kadica sudopera plastična, dim. ŠxDxV 28×19.5×10 cm.

Bočne strane profilirane.

Vrata na svim elementima od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne spojnice, sigurnosne ručke u boji keder trake.

Cijeli sklop je na 6 kotača. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
1.14 Kutija drvena za didaktiku na kotačima

dim. ŠxDxV 40x50x38 cm

s upuštenim ručkicama sa svake strane, dubine 30 cm izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm u  boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, bočne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

Četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm,

kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: minimalo 40 kg po kotaču. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

5    
1.15 Radni stol za odgajatelja sa 3 ladice

dim ŠxDxV 120 x 60 x 75 cm

izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, radna ploha zaobljenih rubova, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama  ±5%.

2    
1.16 Stolica odgajateljska, konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper, tapecirano. 2    
1.17 Dječji drveni krevetić za lutke

dim. ŠxDxV 30 x 60 x 30 cm

element dječjeg krevetića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru naručitelja, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, bočne strane zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5 mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
1.18 Polivalentni pano za kazalište lutaka i sjena na kotačima

dim ŠxDxV 60x40x120 cm, sa zavjesicom, s jedne strane glatka ploha lagano ukošena sa otvorom (dim ŠxV 51 x 41 cm), a s druge strane jedna polica u vodoravnom položaju ispod koje su 2 trokuke vješalice za ginjol lutke, izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora otpornom na ogrebotine, obrubljene keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bočne stranice zaobljenih rubova, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje minimalno 40 kg po kotaču. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

1    
1.19 Ormar  

dim ŠxDxV 80x40x160 cm

izrađen od iverala debljine 18 mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm,, na nogicama visine 5 cm, u donjem dijelu 2 vrata  visine do 90 cm te jedna polica, perforiranih bočnih stranica, u gornjem dijelu 2 staklena vrata te jedna polica. Isti osigurati pričvršćivanjem u zid. Boja po izboru investitora. Dozvoljena odstupanja u dimenzija  ±5%.

4    
1.20 Pokretna polica – kutić trgovine

dim ŠxDxV 100x40x120 cm

na vrhu police je tenda od pamučnog dezeniranog platna, na bočnim stranicama otvori elipsoidnog oblika obrubljeni keder trakom T profila u boji po izboru, gornja polica na visini 65 cm, prednje dvije police (s rubnikom) lagano ukošene prema dolje, dvije police sa stražnje strane u vodoravnom položaju, element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bošne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje minimalno 40 kg po kotaču. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

1    
1.21 Dječji drveni frizerski kutić s jednom ladicom i stolicom

dim ŠxDxV 45x25x25xcm)

na prednjem dijelu s ogledalom dim. ŠxDxV 40x30x80 cm

element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, gornje plohe zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5 mm sigurnosne ručke u boji keder trake, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
1.22 Polica za građenje na kotačima

dim. ŠxDxV 82x82x52.5 cm

dvostruke funkcije za spremanje građevnog materijala,

opremljena s 20 pari vodilica U profila,

predviđena za plastične kutije: 4 duboke i 12 plitkih kutija.

Gornja ploha za građenje presvučena protukliznom podlogom s graničnikom zaobljenih rubova visine 4 cm koji osigurava plohu zagrađenom

izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, gornja i donja ploha zaobljenih rubova,  element sastavljen bez vidljivih vijaka. Četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: minimalno 40 kg po kotaču.  Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

1    
1.23 Pokretni ormarić – poličar za papire u roli

dim. ŠxDxV 60x60x82.8 cm

element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru bočne stranice zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: minimalno 40 kg po kotaču. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

1    
1.24 Pokretna polica za likovnu radionicu

dim. ŠxDxV 60x60x60cm

s 4 pretinca u gornjem dijelu

element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, bočne stranice zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: minimalno 40 kg po kotaču.

Ormarić je samostojeći. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

1    
1.25 Dvostrani ormarić pokretna biblioteka i polica za didaktički materijal izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrub mekana keder traka T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm,

dim. ŠxDxV 134x50x122cm

gornji rubovi zaobljeni.

Na jednoj strani 4 reda kosine knjige i slikovnice, sa druge strane polica sa 6 pretinaca za didaktiku, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, ormarić je na kotačićima (četiri kotačića na uglovima, peti kotačić na sjecištu dijagonala donje plohe), nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: minimalno 40 kg po kotaču. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

1    
1.26 Niska polukružna polica na kotačima

s dvije unutarnje pregrade i dvije police (9 pretinaca)

vanjska dim. ŠxDxV 125 x 125 x 56 cm

dubine 40 cm

izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, gornja i donja ploha zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: minimalno 40 kg po kotaču. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

1    
1.27 Niska ravna polica na kotačima

s dvije unutarnje pregrade i dvije police (9 pretinaca)

dim. ŠxDxV 100 x 40 x 56 cm

izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, gornja i donja ploha zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: minimalno 40 kg po kotaču. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama i opterećenju  ±5%.

2    
1.28 Dječja strunjača

dim. 150x140x3 cm

u bojama po izboru investitora, ispunjena visokokvalitetnom spužvom, presvučena eko kožom, debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m², visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama  ±5%.

2    
1.29 Stolić okrugli

promjer = 80 cm

visina 46 cm

konstrukcija od savinutog špera

bezbojni lak

radna ploha oplemenjena iverica 27 mm obostrano presvučena ultrapasom

rub masiv bukva

gornja ploča boja po izboru investitora.

5    
1.30 Stolica dječja  bez rukonaslona 

visine 26 cm

ergonomski dizajnirana

izrađena od bukovog masiva i bukove šperploče.

Površinski zaštićena transparentnim vodootpornim ekološkim lakom. 

Konstrukcija stolice izrađena od bukovog masiva debljine minimalno 20 mm.

Sjedalo i naslon izrađeni su iz višeslojne bukove prešane ploče.

Noge imaju PVC čepove koji sprječavaju klizanje i buku.

Složive jedna na drugu.

10    
1.31 Stolica dječja  s rukonaslonom 

visine 26 cm

ergonomski dizajnirana

izrađena od bukovog masiva i bukove šperploče.

Površinski zaštićena transparentnim vodootpornim ekološkim lakom. 

Konstrukcija stolice izrađena od bukovog masiva debljine minimalno 20 mm.

Sjedalo i naslon izrađeni su iz višeslojne bukove prešane ploče.

Noge imaju PVC čepove koji sprječavaju klizanje i buku.

Složive jedna na drugu.

10    
1.32 Ormar za ležaljke i posteljinu

dim. ŠxDxV 150x60x180cm

u donjem dijelu je otvor za ležaljke ŠxDxV 150x60x110 cm.

Iznad otvora je ukruta od iverala debljine 18 mm, ŠxV 150×17,2 cm ispod koje se nalazi okrugli profil za dekorativne zavjesice. 

U gornjem dijelu je otvor dimenzije ŠxDxV 150x60x46,7 cm, po sredini podijeljen vertikalnom pregradom od istog materijala.

Svaki taj dio ima po dvoja vrata s ručkicama, a služi za odlaganje posteljine.

Ormar se kroji bez dna, te stražnji dio zbog čvrstoće i sigurnosti mora biti iz jedne ploče.

Uz ormar dostavlja se i dekorativna zavjesa i montira se okrugli profil za vješanje iste u dužini od 150 cm s 4 vrata s policom.

Ormar je izrađen od iverice    oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje spojnice, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne spojnice, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5% u skladu sa stavkom 1.33.

1    
1.33 Ležaljka dječja

konstrukcija od metalnih plastificiranih profila

ležaj od čvrste antibakterijske tkanine

uzglavlje i noge polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase dim ŠxDxV 138x55x12 cm

boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj boji po izboru investitora. Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5%.

20    
1.34 Nosač ležaljki

metalna plastificirana konstrukcija na 4 kotača

dim. ŠxDxV 116x55x13 cm (konstrukcija visine 8 cm, kotači s ležištem visine 6 cm)

predviđeno kao nosač 20 komada ležaljki. Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5% u skaldu sa stavkom 1.33.

20    
1.35 Poklopac za ležaljke

izrađen od tvrde umjetne mase

dim. ŠxDxV 139x57x5 cm, rubovi ovalno uzdignuti u odnosu na površinu cijelog poklopca , boja poklopca identična boji plastične konstrukcije ležaljke , funkcionalno pretvara složeni kup ležaljki u radno-igraću plohu. Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5% u skaldu sa stavkom 1.33.

1    
1.36 Plahta s gumicom na kutovima za ležaljku

materijal: 100% pamuk.

Dimenzije: ŠxD 135 x 58 cm. Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5% u skaldu sa stavkom 1.33.

40    
1.37 Donja prostirka za ležaljku (štep deka)

platno 100% pamuk

punilo 100% poliesterska vlakna                                                                        Dimenzije: ŠXD 128 x 58  (200g /m2) Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5% u skaldu sa stavkom 1.33.

20    
1.38 Pokrivač štepani za ležaljku (poplun)

platno 100% pamuk, punilo 100% poliesterska vlakna                                Dimenzije: ŠxD 140 x 100 / (200g/m2)                                       Dozvoljena odstupanja u dimenzijam ±5% u skaldu sa stavkom 1.33.

20    
1.39 Navlaka za pokrivač štepani (poplun)

materijal: 100% pamuk

Dimenzije: ŠxD 140 x 100 cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5% u skaldu sa stavkom 1.38.

20    
1.40 Zidni pano

pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima

VxŠ 80×120 cm. Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5%.

2    
1.41 Koš za otpatke

metalni, perforirani lim plastificiran u boji aluminija

promjera 29,  visine 35 cm . Dozvoljena odstupanja u dimenzijam  ±5%.

2    
1.42 Komplet konstruktora koji se sastoji od 280-320 dijelova – set se sastoji plosnatih dijelova, dijelova sa jednim “klinom”, dijelova sa dvostrukim “klinom”, dvostrukih diskova, četverostrukih diskova,  dijagonala, kotača/osovina,  kantice za pohranu dijelova. 1    
1.43 Magnetni set

magnetni konstruktor koji se sastoji od 180-200 dijelova – razni kvadrati, pravokutnici, trokuti, peterokuti, nude djeci nebrojene mogućnosti slaganja i uvode ih u svijet magneta.                 

1    
1.44 Drvena garaža koja se sastoji od 4 etaže s radnim teretnim liftom. Čvrsta i prostrana drvena konstrukcija. Tijekom igre mašte djeca će imati priliku potaknuti maštu stvarajući različite i jedinstvene priče te složene motoričke sposobnosti, animirajući vozila u raznim prostorima garaže.

– Napravljeno od drveta

– Komplet uključuje garažu  i automobile (minimalno 5 kom)

– Potiče finu i grubu motoriku i maštu

– Omogućuje igranje u društvu, potičući razvoj socijalnih vještina

– Pogodno za djecu uzrasta od 3 godine

1    
1.45 Lutke koje se pokreću na način da se u njih zavuče ruka (ginjol)

Likovi u priči o Pinokiou i Ružnom pačetu.

Kroz priču djeca će moći naučiti vrlo važne vrijednosti, poput iskrenosti i tolerancije.

Udobno animirati rukama da bi se pričalo priče, izmišljalo avanture i prenosilo nezaboravne priče.

– Uključuje: minimalno 9 lutaka

– Idealno za pripovijedanje

– Obrazovni cilj: naučiti vrijednosti jednakosti, poštenja i tolerancije

– Pogodno za djecu uzrasta od 3 godine

1    
1.46 Drveni štand za prodaju voća i povrća

dim. ŠxVx D 103x105x150cm

1    
1.47 Kutije drvene

dim. ŠxDxV 14x10x7cm

s voćem i povrćem drvenim, gljive, paprika, rotkvica, limun, mrkva, lubenica, jabuka, rajčica, banana, trešnja

10    
1.48 Blagajna drvena

dim. ŠxDxV 20x20x13 cm s jednom ladicom na izvlačenje.

1    
1.49 Vaga drvena

dim. ŠxDxV 25x25x10 cm

Na drvenoj podlozi nalazi se šest utega u tri veličine i boje.

1    
1.50 Taktilni memo

minimalno 32 kom, u platnenoj vreći, drveni krugovi ispunjeni sa raznim materijalima.

1    
1.51 Zvučna igra – prepoznaj zvuk

Memo drveni minimalno 12 komada

1    
1.52 Lutke koje se pokreću na način da se u njih zavuče ruka (ginjol)

emocije, set je od minimalno 6 dvostranih (prednjih / stražnjih) lutki od meke tkanine i suprotnih izraza koji prikazuju različite osjećaje (tužne / vesele).

– Obrazovni cilj: otkriti, prepoznati i izraziti različite osjećaje

– Potiče slušnu osjetljivost

– Pogodno za inkluzivno obrazovanje

– Korisna podrška za učenje stranih jezika

– Savršeno za pripovijedanje

– Pogodno za djecu uzrasta od 3 godine

1    
1.53 Društvena igra

Svrha igre je povećati svijest djece o problemu zaštite okoliša i recikliranju otpada.

 Jednostavna igra s karticama i kantama za odvajenje otpada, pogodna za djecu uzrasta od 3 godine.

Igrom se potiče djecu da prepoznaju i razlikuju različiti otpad, kako bi ga mogla pravilno odložiti i reciklirati.

Komplet se sastoji od:

• minimalno 100 kartica koje na prednoj strani prikazuju sliku otpada dok na stražnjoj strani pokazuju oznaku boje odgovarajuće kante i                                  

• minimalno 4 kante.

Svaka kanta je različite boje za razvrstavanje otpada sukladno bojama na karticama.

Igra je prikladna za poticanje razgovora i provedbu aktivnosti na teme ekologije.

1    
1.54 Sigurnosno ogledalo

dim. VxŠ 100 x 140 cm

montirano na ploču izrađenu od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, okvir  u  boji po odabiru naručitelja, obrubljeno keder trakom T-profila, otpornom na ogrebotine.

Pripremljeno za montažu na zid.  Dozvoljena odstupanja u dimenzijama  ±5%.

1    
1.55 Nosač za sušenje likovnih radova

savinute metalne konstrukcije,

visine 65 cm, na kotačima. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama  ±5%.

1    
1.56 Dječji set za kuhanje

Drveni set se sastoji od minimalno 50 kom elementa, poput tanjur, čaša/šalica, pribor za jelo (žlica, vilica, nož), pribor za kuhanje, lonac, tava, kalup, kutlača i sl..

Kada djeca provode simboličku aktivnost igre, fizički prisutan element koristi se za predstavljanje nečega što u konkretnoj stvarnosti nema. Stoga, kada se djeca igraju kuhinjskim priborom, hrana se doziva kroz um.

– Potiče maštu i kognitivni razvoj

– Interaktivne igračke za učenje

– Obrazovna vrijednost: povećati leksičke, socijalne, kreativne i motoričke vještine

– Pogodno za djecu uzrasta od 3 godne

1    
1.57 Sklopiva daska za glačanje u dvije visine

izrađena od obojenog čelika, s gornjom oblogom od obojene tkanine.

– Uključuje: 1 dasku za glačanje i peglu

– Visine: 50 – 55 cm

– Idealno za simboličku igru

– Potiče autonomiju, kognitivne vještine i suradnju

– Pogodno za djecu uzrasta od 3 godine

1    
1.58 Drveni set za čišćenje

– Sadrži minimalno 4 različita elementa: (metla, mop, četka i sl.)

– Idealno za simboličku igru

– Potiče autonomiju, kognitivne vještine, tjelesne vježbe i suradnju

– Pogodno za uzrast od 3 godine

1    
1.59 Dječji tepih

dječji motiv

strojno tkan

vlakana 100% polipropilen

podloga juta

težina: minimalno 2,3 kg/m²

debljina: minimlano 12 mm

dimenizija: 200×290 cm                                                                                                           Dozvoljena odstupanja u dimenzijama  ±5%.   

1    
1.60 Dječji tepih

motiv ceste

strojno tkan

vlakana 100% polipropilen

podloga juta

težina: minimalno 2,3kg/m²

debljina: minimlano 12 mm                                                                                                    dimenizija 200x290cm                                                                                                             Dozvoljena odstupanja u dimenzijama  ±5%.

1    
1.61 Android TV

zaslon minimalno 55″

ultra HD 4K,DVB-T2/C/S2

1    
1.62 Zidni nosač s 3 zgloba za TV

za veličine ekrana 26″-60″

1    
   
  UKUPNO (bez PDV-a):  
  IZNOS PDV-a:  
  UKUPNO (s PDV-om):  
           

                                                     

TROŠKOVNIK 2 HODNIK

Nabava usluge: Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

                    

  TROŠKOVNIK 2 HODNIK
RB.   

 AKTIVNOST                                                             BROJ  KOMADA                  JED. CIJENA (u EUR bez PDV-a)                UKUPNA CIJENA  (u EUR bez PDV-a)

                                                 

          

BROJ  KOMADA JED. CIJENA
(u EUR bez PDV-a)
UKUPNA CIJENA
(u EUR bez PDV-a)
2.1. Garderobni ormar

vel. ŠxDxV 80x40x121 cm

izrađen od iverice oplemenjene melaminskom

folijom debljine 18 mm, u  boji po izboru

investitora, ploha otpornih na ogrebotine,

obrubljeno mekanom keder trakom T-profila

u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi

obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne                            

stranice zaobljenih rubova. Vrata od istog

materijala, rubova obrađenih ABS trakom                        5        

debljine 2 mm, metalne spojnice, sigurnosne

ručke u obliku cvijeta u boji keder trake, u

unutrašnjosti polica u gornjem dijelu i metalna

prečka za vješalice, elementi sastavljeni bez

vidljivih vijaka sa 4 vrata po širini. Dozvoljena

odstupanja u dimenzijama ±5%.

5    
 2.2. Klupica samostalna

izrađena od iverice oplemenjene melaminskom

folijom debljine 18 mm, u boji po izboru

investitora, ploha otpornih na ogrebotine,

obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u                3

boji po izboru investitora, sjedeća površina

zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni

ABS trakom debljine 0.5mm (ŠxDxV) 105 x 40 x

32 cm. Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

3    
 2.3. Zidni pano

pluto u metalnom plastificiranom okviru sa

zaobljenim rubovima VxŠ 80×120 cm.                                 2

U cijenu uključena montaža na zid.

Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

2    
2.4. Senzomotorna zidna ploča

vizualna

kružnog oblika

izrađena od bukovog masiva

promjera 30-40 cm.

Površina elementa prekrivena je pleksiglasom.

Na površini elementa 4 dijela ispunjena obojenim             1  

zrncima, plave i žute boje.

Plava zrnca simboliziraju vodu, a žuta pijesak.

Na površini također 4 izbočena dijela koja služe

kao ručkice u svrhu okretanja elementa.

Služi za razvoj koordinacije ruka-oko.

U cijenu uključena montaža na zid.

1    
2.5. Senzomotorna zidna ploča

vizualna

kružnog oblika

izrađena od bukovog masiva

promjera 30-40 cm.

Površina elementa prekrivena je pleksiglasom.

Na površini elementa labirint višestrukog S                   1         

oblika ispunjen raznobojnim kuglicama.

Na površini također 4 izbočena dijela koja služe

kao ručkice u svrhu okretanja elementa.

Služi za razvoj koordinacije ruka-oko i poboljšanje koncetracije.

U cijenu uključena montaža na zid.

1    
2.6. Zidni vizualni element (senzomotorni elem. veliko ogledalo)

kružnog oblika

izrađen od bukovog masiva sa završnom

površinom ogledala od poliranog lima                               1  

promjera 30-40 cm na podlozi od mediapana.

Služi za razvoj vizualne percepcije.  

U cijenu uključena montaža na zid.

1    
2.7. Zidni didaktički element

kružnog oblika

izrađen od bukovog masiva

promjera 30-40 cm  na podlozi od mediapana.                  1

Služi za razvoj fine motorike, vještine

kombiniranja i maštovitost.                                                 

U cijenu uključena montaža na zid.

1    
2.8.

 

Ploča podložna od mediapana

dim ŠxV 40-50×40-50 cm

zaobljenih rubova u boji po izboru naručitelja.                  4

Postavlja se kao podloga za elemente iz stavki 2.4

– 2.7

U cijenu uključena montaža na zid.

4    
2.9. Dobava i montaža tipske oglasne zidne vitrine

izrađene od okvira eloksirani aluminij,

učvršćenjem magnetima na metalnu oblogu leđa

vitrine, mogućnost zaključavanja, te ostakljenjem

od polikarbonata.                                                                       1

Oglasna vitrina ukupne dimenzije Vxš 662/775

mm.

Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

Montaža na ulazu, u prostoru vjetrobrana.

U cijenu uključena montaža na zid.

1    
2.10 Stojeća vješalica

metalna

u bijeloj boji                                                                                  1

visine minimalno 170 cm.

Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
2.11 Kanta za kišobrane

promjera 23, visine 50 cm;

tipske proizvodnje                                                                      

metalna plastificirana ili lakirana u bijeloj boji.                    1

Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

1    
2.12 Zidni pano

magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa

zaobljenim rubovima                                                                     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dimenzija VxŠ 80×120 cm.

U cijenu uključena montaža na zid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dozvoljena odstupanja u dimenzijama ±5%.

2    
   
  UKUPNO (bez PDV-a):  
  IZNOS PDV-a:  
  UKUPNO (s PDV-om):  
           

                                                                                   

TROŠKOVNIK REKAPITULACIJA

Nabava usluge: Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

                    

  REKAPITULACIJA
RB NAZIV STAVKE     UKUPNA CIJENA STAVKE
(u EUR bez PDV-a)
1. UKUPNO DNEVNI BORAVAK      
2. UKUPNO HODNIK      
      UKUPNA CIJENA PONUDE (EUR bez PDV-a)  
      PRIMJENJIVA STOPA PDV-a (%)  
      IZNOS PDV-a (EUR)  
      UKUPNA CIJENA PONUDE (EUR s PDVom)  

                                                                                   

                                                                                                                                                                           

                             

                                                                                                                                                                                                ZA PONUDITELJA:

 

                                                                                                                           M.P.                                                           _________________________                  

 

 

 

TRAŽENE I PONUĐENE (JEDNAKOVRIJEDNE) NORME

Svaka pojedina (ponuđena) stavka troškovnika mora biti u skladu s traženim normama koje je odredio naručitelj, a ponuditelj o sukladnosti ponuđene robe dostavlja prikladan dokaz uz ponudu, i to:

R. B. NORME TRAŽENA (PROPISANA) NORMA REDNI BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA NA KOJU SE ODNOSI TRAŽENA (PROPISANA) NORMA PONUĐENA JEDNAKOVRIJEDNA NORMA

(upisati ponuđeno ili upisati ‘n/p’)

REDNI BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA NA KOJU SE ODNOSI PONUĐENA JEDNAKO-VRIJEDNA NORMA

(upisati primjenjivo ili upisati ‘n/p’)

1. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđene stolove  za dječje vrtiće sukladno normama:      
1.a HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno 1.12, 1.15,  1.29

 

   
1.b HRN EN 1729-1:2016  ili jednakovrijedno 1.12, 1.15, 1.29    
1.c HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno 1.12, 1.15, 1.29    
1.d HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013  ili jednakovrijedno 1.12, 1.15, 1.29    
1.e HRN EN 1728:2012  ili jednakovrijedno 1.12, 1.15, 1.29    
2. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđeni namještaj korpusi i igrala za dječje vrtiće sukladno normama:      
2.a HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21. 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.46, 1.47, 1.48, 1.54,    
2.b HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21. 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.46, 1.47, 1.48, 1.54,    
2.c HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21. 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.46, 1.47, 1.48, 1.54,    
2.d HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21. 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.46, 1.47, 1.48, 1.54,    
3. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđene stolice odgajatelja i stolice za dječje vrtiće sukladno normama:      
3.a HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno      
3.b HRN EN 1729-2:2016  ili jednakovrijedno      
4. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđeni namještaj za odgajatelje i stolovi sukladno normama:      
4.a HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno 1.15, 1.19    
4.b HRN EN 527-2:2016 ili jednakovrijedno 1.15, 1.19    
4.c HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno 1.15, 1.19    
4.e HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno 1.15, 1.19    
4.f HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno 1.15, 1.19    
5. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđene garderobe i ostali namještaj za odgojne skupine sukladno normama:      
5.a HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1    
5.b HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1    
5.c HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1    
5.d HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1    
5.e HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1    
5.f HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1    
6. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđene dječje garniture za sjedenje sukladno normama:      
6.a HRN EN 1729-2:2016 (EN 1729:2015) ili jednakovrijedno 1.1, 1.2    
7. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđene dječje ležaljke sukladno normama:      
7.a HRN EN 716-1:2017 ili jednakovrijedno 1.33    
7.b HRN EN 716-2:2017 ili jednakovrijedno 1.33    
8. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđene dječje madrace i krevete za odmor sukladno normama:      
8.a prEN 16890:2015 ili jednakovrijedno 1.33    
9. Dokaz o sukladnosti proizvoda za ponuđene mreže za penjanje i gimnastički zid sukladno normama:      
9.a HRN EN 1176-1:2008 ili jednakovrijedno 1.28    

 

 

 

PRILOG II – PONUDBENI LIST

 

 

PREDMET NABAVE NABAVA ROBE : Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:                      24/2024

 

 

NARUČITELJ:

Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32 236 Ilok

 

 

PONUDBENI LIST
za nabavu usluge:

Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

 

PODACI O PONUDITELJU
naziv  
sjedište                                                                                                                             
adresa  
OIB

(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

                                                                                       
broj računa  
navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a   
adresa za dostavu pošte  
adresa e-pošte  
kontakt osoba ponuditelja  
broj telefona  
broj telefaksa  

 

Proučili smo poziv za nadmetanje, kao i ostale dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima izvršiti za iznos:

 

CIJENA PONUDE
cijena ponude bez PDV-a eura
PDV eura
cijena sa PDV-om eura
rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda
mjesto i datum  

 

Ponudi prilažemo:

 

r.br. naziv dokumenta
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

 

     
 

 

 

   
tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja M.P. potpis ovlaštene osobe

 

PRILOG III – IZJAVA O NEPOSTOJANJU OSNOVA ZA ZABRANU DODJELE UGOVORA

 

I Z J A V A

o nepostojanju osnova za zabranu dodjele ugovora iz točke 1.7. Poziva na dostavu ponuda

 

kojom ja _____________________________ iz _______________________________, (ime i prezime, OIB) (adresa stanovanja)

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:

 • da niti ja osobno,
 • niti gospodarski subjekt:____________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta i OIB),
 • niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta,

 

nismo:

 

 1. ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnom nastanom u Rusiji;
 2. pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravcima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50% udjela; ili
 3. fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz gore navedenih točaka (a) ili (b)

uključujući sve podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanjamo u smislu direktiva o javnoj nabavi, koji čine više od 10% vrijednosti ugovora, odnosno da nismo u nekoj od situacija opisanim u čl.5.k  UREDBE VIJEĆA (EU) o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, (EU) 2022/576 od 8.4.2022., vezano uz proširenje gospodarskih sankcija EU prema Rusiji.

 

U _______________________2023.

Za gospodarski subjekt:

 

___________________________________
(navesti ime prezime te potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

 

PRILOG IV – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

PONUDITELJ1:

 

Naziv: _______________________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

 

I Z J A V U

 

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

 

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

 

 

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

 

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora o nabavi robe, a po postupku jednostavne nabave, nabave Opremanje Područnog odjela dječjeg vrtića „Potočnica“ u Starom Gracu.

 

 1. dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice (jedne ili više njih) popunjene i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17. i 154/22) odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17. i 154/22);
 2. da će zadužnica iz točke 1. ove izjave biti s naznakom najvišeg iznosa kojim će biti pokriveno 10 (deset) posto ugovorenog iznosa (bez PDV-a);
 3. da će zadužnica iz točke 1. ove izjave biti predana na dan potpisa ugovora ili najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a sve s rokom valjanosti te
 4. da je Ponuditelj suglasan da se zadužnica iz točke 1. ove Izjave protestira (naplati) u slučaju povrede ugovornih obveza po Ponuditelju.

 

                                        M.P.                                             _________________________

                                                                                               (Ime i prezime ovlaštene osobe)2

 

 

_____________, _______ 2023. godine                       _____________________________

                                                                                        (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

 

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s  Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

 

PRILOG V – POPIS USLUGA PRUŽENIH  U GODINI U KOJOJ JE ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM 3 (TRI) GODINE KOJE PRETHODE TOJ GODINI (2020. – 2023.)

 

PRILOG V – POPIS USLUGA PRUŽENIH U GODINI U KOJOJ JE ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM 3 (TRI) GODINE KOJE PRETHODE TOJ GODINI (2020. – 2023.)

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: _____________

Ponuditelj: __________________________________
Rb Naziv i opis pružene usluge Vrijednost usluge/ugovora Period pružanja usluge

(datum početka – datum završetka usluge)

Naziv druge

ugovorne strane

(nositelja projekta) i

kontakt podaci

1.        
2.                
3.                

 

 

U _________, ____________. godine.

 

 

 (Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

 

 

Poziv za dostavu ponuda

 

odluka o početku jednostavne nabave

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.