POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRAD ILOKA -2024

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRAD ILOKA -2024

Evidencijski broj nabave: 2/2024

Ilok, ožujak 2024. godine.

SADRŽAJ

 1. OPĆI PODACI
 2. PODACI O PREDMETU NABAVE
 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
 5. PODACI O PONUDI
 6. OSTALE ODREDBE
 7. PRILOZI

 

Poziv za dostavu ponuda dostavlja se svim zainteresiranim ponuditeljima.

Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

 1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

NARUČITELJ:                                              Grad Ilok

SJEDIŠTE NARUČITELJA:                         Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok

OIB NARUČITELJA:                                  83038408398

TELEFON:                                                  +385 (0)32 592-950

FAKS:                                                          +385 (0)32 592-966

URL ADRESA:                                             www.ilok.hr

ADRESA E-POŠTE:                                      grad.ilok@ilok.hr

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:  gradonačelnica Marina Budimir, dr. med.

1.2. Komunikacija

Osoba zadužena za komunikaciju:                    Marija Dobošević

Adresa:                                                              Trg Nikole Iločkog 13, Ilok

Telefon:                                                         +385 (0)99 315 3796

Adresa elektroničke pošte:                              marija.dobosevic@ilok.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata odvija se elektroničkim sredstvima komunikacije, isključivo u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku.

Poziv za dostavu ponuda s pripadajućim prilozima (troškovnik opreme, obrasci) objavljuje se na Internet stranici Grad Iloka  kao i sva eventualna izmjena dokumentacije, zapisnici, odluka o odabiru.

 • Predmet nabave, CPV i procijenjena vrijednost nabave

Nabava usluge deratizacije na području Grada Iloka – 2024.

CPV: 90923000 Usluge deratizacije

Procijenjena vrijednost nabave je 9.540,00 eura bez PDV-a.

1.4. Evidencijski broj nabave

                    Evidencijski broj nabave je 2/2024.

1.5. Vrsta postupka nabave i ugovora

Jednostavna nabava

Po završetku postupka s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o pružanju usluge.

2.       PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je pružanje usluga deratizacije u 2024.godini u Gradu Iloku.

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca (štakor, miš) ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. Deratizacija se provodi mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Preventivnu deratizaciju potrebno je provoditi dva puta godišnje, da bi se razina glodavaca svela na biološki minimum.

Prije početka provedbe deratizacije pružatelj usluge izvijestit će Sanitarnu inspekciju i Veterinarsku inspekciju, a kontrolu nad količinom i valjanosti otrova izvršit će Zavod za javno zdravstvo  Vukovarsko-srijemske županije.

Putem plakata građanstvo će pravovremeno obavijestiti o početku provedbe deratizacije.

Provođenje deratizacije vrši se na temelju: Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09 i 130/17).

Deratizacijom će se obuhvatiti sva domaćinstva, napuštene i porušene objekte na području Grada Iloka:

 • Grad Ilok – cca 1800 domaćinstava
 • Bapska – cca 450 domaćinstava
 • Mohovo – cca 110 domaćinstava
 • Šarengrad – cca 300 domaćinstava

Ostavljanje otrova u vrećicama domaćinu je zabranjeno, a sve meke isključivo postavlja Izvoditelj akcije. Obavljenom deratizacijom smatraju se ona domaćinstva u kojima su postavljeni zatrovani mamci.

Radi boljeg obuhvata akcije deratizacije, izvoditelj je dužan na kraju akcije još jednom obići sve u prvom obilasku zaključane stambene objekte, te po potrebi nadopuniti pojedene meke.

Kada se ove mjere provode kao opće mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na temelju Ugovora, izvoditelj DDD mjera je obvezan u »Planu provedbe DDD mjera« detaljno razraditi raspored, dinamiku i rokove sukladno ovim naputcima, a normative ciljano za objekte koji se tretiraju uzimajući u obzir namjenu površine, prostora i objekta te građevinsko-tehničko-higijensko stanje.

Rokovi za provedbe deratizacije:

–          proljetna akcija: ožujak – travanj – svibanj  

–          jesenska akcija: rujan – listopad – studeni

Pružatelj usluga obvezan je sve usluge izvršavati sukladno Troškovniku, nalozima ovlaštene osobe naručitelja i/ili nadležnog tijela sukladno uputama monitoringa i prema potrebama naručitelja.
Nadzor nad obavljanjem usluga provodi se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

2.2. Količina predmeta nabave

Naručitelj je u cijelosti odredio predviđene (okvirne) količine u troškovniku.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

2.3. Tehničke specifikacije

Zatrovani mamci moraju se izlagati po pravilima struke na siguran način na skrovita i zaštićena mjesta na način da su dostupni glodavcima, a zaštićeni od ne ciljanih vrsta. Mamci se moraju izlagati što bliže ili u aktivne rupe glodavaca, uz putove njihove kretanja ili uz mjesta zadržavanja.

Ostavljanje otrova u vrećicama domaćinu je zabranjeno, a sve meke isključivo postavlja Izvoditelj akcije. Obavljenom deratizacijom smatraju se ona domaćinstva u kojima su postavljeni zatrovani mamci.

Radi boljeg obuhvata akcije deratizacije, izvoditelj je dužan na kraju akcije još jednom obići sve u prvom obilasku zaključane stambene objekte, te po potrebi nadopuniti pojedene meke.

Kada se ove mjere provode kao opće mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na temelju Ugovora, izvoditelj DDD mjera je obvezan u »Planu provedbe DDD mjera« detaljno razraditi raspored, dinamiku i rokove sukladno ovim naputcima, a normative ciljano za objekte koji se tretiraju uzimajući u obzir namjenu površine, prostora i objekta te građevinsko-tehničko-higijensko stanje.

Usluge deratizacije vršit će se sukladno Programu mjera i provedbenom planu suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području grada Iloka za 2024. godinu.

2.4.  Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio ovog poziva. Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati cijene zaokružene na dvije decimale, na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U ponudi je potrebno iskazati jediničnu cijenu po stavkama troškovnika.

U iskazane cijene moraju biti uračunati svi troškovi ponuditelja vezani za pružanje usluga uključujući:

➢ dolazak na lokaciju uključujući apsolutno sve troškove: gorivo, vrijeme provedeno na putu, cestarine, dnevnice i sl.,

➢ sati rada provedeni na pružanju usluge,

➢ potrošena sredstva i opremu.

Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni oblik troškovnika.

Mjerodavna je jedinična cijena upisana u   troškovniku – nije dopušteno zasebno smanjivanje popusta ili povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim jediničnim cijenama u troškovniku i nepromjenjivi su za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ili ne nudi popust, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“.

Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

2.5. Mjesto isporuke

Glavno mjesto izvršenja: Mjesto pružanja usluge deratizacije na području Grada Iloka je Grad Ilok koji čine mjesta Ilok, Bapska, Šarengrad i Mohovo.

Deratizacijom će se obuhvatiti sva domaćinstva, napuštene i porušene objekte na području Grada Iloka:

 • Grad Ilok – cca 1800 domaćinstava
 • Bapska – cca 450 domaćinstava
 • Mohovo – cca 110 domaćinstava
 • Šarengrad – cca 300 domaćinstava

2.6. Rok za izvršenje ugovora

Rok isporuke usluge je 15.12.2024.

3.      OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u ovom poglavlju gospodarski subjekti mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskog subjekta javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

3.1. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja i to

❖ u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

ili

❖ u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Dokaz se dostavlja u obliku:

 1. potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o stanju duga u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
 1. jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka ili
 2. izjave pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.

4.      KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave male vrijednosti mora dokazati:

 • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • tehničku i stručnu sposobnost. 

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

4.1.1. Gospodarski subjekt je u ponudi dužan dostaviti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra  koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuje sposobnost

U svrhu ispunjavanja tehničke i stručne sposobnosti iz ove točke ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio jedan ili više ugovora za izvođenje usluge istih ili sličnih predmetu nabave čiji je iznos jednak ili veći od procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

4.2.1. Gospodarski subjekt mora dostaviti popis izvedenih usluga iste ili slične predmetu nabave koji se po vrsti, obimu i složenosti mogu usporediti s predmetom ove nabave i koje su u vrijednosti jednakoj ili većoj od procijenjene vrijednosti nabave, a koje je ponuditelj izvršio u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis sadrži naziv i opis pružene usluge, vrijednost izvedenih usluga bez PDV-a, datum i godina isporuke i naziv druge ugovorne strane (Referentna lista usporedivih poslova).

4.5. Kriteriji za odabir ponude

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana ponuda s najnižom cijenom.

Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude s istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 1. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj, način izrade i način dostave ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku složenu kao cjelinu te potpisana, a koja sadrži:

 1. Popunjen i potpisan, te ovjeren Ponudbeni list (u prilogu ovog poziva)
 2. Popunjen i potpisan, te ovjeren Troškovnik usluga (u prilogu ovog poziva)
 3. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (točka 4.1.1.)
 4. Potvrdu porezne uprave (točka 3.1.)
 5. Referentna lista usporedivih poslova (točka 4.2.1.)
 6. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (u prilogu ovog poziva)
 7. Potvrda o nekažnjavanju

          Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

          Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

Ponude se predaju neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 • na prednoj strani: GRAD ILOK, TRG NIKOLE ILOČKOG 13, 32236 ILOK

s naznakom:

evidensijski broj nabave: 2/2024, naziv predmeta nabave: Nabava usluge deratizacije na području Grada Iloka – 2024.

       „NE OTVARAJ“

 • na poleđini: NAZIV I ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.      Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju

5.3. Krajnji rok za dostavu ponuda

Ponude se dostavljaju redovnom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, zaključno s 27. ožujka 2024. godine do 14:00 sati. Pristigle ponude otvorit će se bez javnog otvaranja.

5.4. Jezik, pismo, valuta i cijena ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i izražava se u eurima.

Ako su neki od dijelova ponude traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom jeziku dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču..

Cijena ponude izražava se u eurima. Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo). Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

5.5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

6.      OSTALE ODREDBE 

6.1. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

 • Jamstvo za ozbiljnost ponude se ne traži.

6.1.2.        Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao Izvršitelj, prilikom sklapanja ugovora o nabavi, a najkasnije 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice (ovjerene – solemniziranu kod javnog bilježnika) u skladu sa odredbama Ovršnog zakona, odnosno Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017, 154/2022), koje treba iznositi 10 % od vrijednosti ukupno ugovorenih usluga, bez PDV-a, odnosno 1.800,00 eura.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izvršitelju će biti vraćeno po izvršenju usluge.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora aktivirat će se u slučaju da odabrani ponuditelj u roku za izvršenje ugovora ne izvrši svoju ugovornu obvezu. Krajnji rok za aktiviranje jamstva je 30 dana od roka za izvršenje ugovornih obveza nakon čega se ista vraća ponuditelju, odnosno izvršitelju.  

6.2. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Grad Ilok,Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok do 27. ožujka 2024. do 14:00 sati.

Pristigle ponude se ne otvaraju javno. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Ugovor o usluzi deratizacije sklapa se s Ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, a koji je dokazao svoju sposobnost i ispunio tražene uvjete iz Poziva.

Odabrani Ponuditelj u obvezi je izvršiti uslugu sukladno roku, kvaliteti i uvjetima iz Poziva.

6.3. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj će bez odgode dostaviti svakom gospodarskom subjektu (ponuditelju).

 • POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Odabrani Ponuditelj je u obvezi izvesti ugovorene usluge sukladno kvaliteti, karakteristikama, cijeni i količini navedenim u ponudi i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 • Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će izvršiti plaćanje u roku do 30 (trideset) dana računajući od dana ispostavljanja e-računa. 

Račun mora biti isporučen u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

 

                                                                                                                      Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

7.      POPIS PRILOGA

       PRILOG I – Ponudbeni list

            PRILOG II – Troškovnik

            PRILOG III – Popis usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i   tijekom 5 (pet) godine koje prethode toj godini (2019. – 2023.)          

            PRILOG IV – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

              

              Poziv deratizacija 2024.

Odluka o počet jednostavne nabave deratizacija 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG I: PONUDBENI LIST

 

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 2/2024
Predmet nabave: NABAVA USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 

 

 

PONUDBENI LIST
za nabavu usluge:

NABAVA USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

 

PODACI O PONUDITELJU
naziv  
sjedište                                                                                                                             
adresa  
OIB

(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

                                                                                       
broj računa  
navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a   
adresa za dostavu pošte  
adresa e-pošte  
kontakt osoba ponuditelja  
broj telefona  
broj telefaksa  

 

Proučili smo poziv za nadmetanje, kao i ostale dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima izvršiti za iznos:

 

 

 

 

CIJENA PONUDE
cijena ponude bez PDV-a eura
PDV eura
cijena s PDV-om eura
rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda
mjesto i datum  

 

Ponudi prilažemo:

 

r.br. naziv dokumenta
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

 

     
 

 

 

   
tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja M.P. potpis ovlaštene osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG II. TROŠKOVNIK

 

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 2/2024
Predmet nabave: NABAVA USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 

TROŠKOVNIK

 

RB OPIS STAVKE  Opseg posla  Jedinična cijena bez PDV-a Broj tretmana Ukupna cijena bez PDV-a
 1. Deratizacija obiteljskih kuća 2660 kom    
2. Deratizacija javnih zelenih površina 1 ha   2  
3. Deratizacija  kanalizacijskih ispusta 5 ispusta   2  
Ukupno (bez PDV-a):
Iznos PDV-a:
Ukupno (s PDV-om):

                    

Deratizacijom će se obuhvatiti sva domaćinstva, napuštene i porušene objekte na području Grada Iloka:

 • Grad Ilok – cca 1800 domaćinstava
 • Bapska – cca 450 domaćinstava
 • Mohovo – cca 110 domaćinstava
 • Šarengrad – cca 300 domaćinstava

                                      

U _____________, _________ godine                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                   Ponuditelj:

 

                                                                                      M.P.               _________________________    

             

PRILOG III. POPIS USLUGA PRUŽENIH  U GODINI U KOJOJ JE ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM 3 (TRI) GODINE KOJE PRETHODE TOJ GODINI (2019. – 2023.)

 

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 2/2024
Predmet nabave: NABAVA USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 

 

POPIS USLUGA PRUŽENIH U GODINI U KOJOJ JE ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM 5 (PET) GODINA KOJE PRETHODE TOJ GODINI (2019. – 2023.)
Ponuditelj: __________________________________
Rb Naziv i opis pružene usluge Vrijednost usluge/ugovora Period pružanja usluge

(datum početka – datum završetka usluge)

Naziv druge

ugovorne strane

(nositelja projekta) i

kontakt podaci

         
2.                
3.                
4.                
5.                

 

 

 

 

U _________, ____________. godine

 

 

                                                                                                                            Ponuditelj:

 

 

                                                                           M.P.                       ____________________________

                                                                                                                     (ime, prezime i potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG IV. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 2/2024
Predmet nabave: NABAVA USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 

 

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

PONUDITELJ1:

 

Naziv: _______________________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

 

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

 

I Z J A V U

 

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

 

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

 

 

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

 

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora o nabavi usluge, a po postupku jednostavne nabave, nabave DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

 

 1. dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice (jedne ili više njih) popunjene i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17. i 154/22) odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17. i 154/22);
 2. da će zadužnica iz točke 1. ove izjave biti s naznakom najvišeg iznosa kojim će biti pokriveno 10 (deset) posto ugovorenog iznosa (bez PDV-a);
 3. da će zadužnica iz točke 1. ove izjave biti predana na dan potpisa ugovora ili najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a sve s rokom valjanosti te
 4. da je Ponuditelj suglasan da se zadužnica iz točke 1. ove Izjave protestira (naplati) u slučaju povrede ugovornih obveza po Ponuditelju.

 

                                        M.P.                                                  _________________________

                                                                                           (Ime i prezime ovlaštene osobe)2

 

 

_____________, _______ 2024. godine                       _____________________________

                                                                                        (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

 

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s  Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv deratizacija 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.