Poziv na dostavu ponude usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

PREDMET: Nabava usluge:  Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

evidencijski broj: 23/2024

 

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku  Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka, evidencijski broj:  03/2023.

 

Naručitelj je procijenio predmet nabave na iznos od 24.000,00 eura + PDV, a kao kriterij određen je kriterij najniže cijene ponude koja zadovoljava sve uvjete i zahtjeve.

 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave.

Uz  ponudu potrebno je priložit i  dokaz  o upisu  u  registar ovlaštenih skloništa  za životinje izdan od ovlaštenog tijela, ispunjeni ponudbeni list i ispunjeni i ovjereni troškovnik (u prilog u natječaja).

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja , evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta  nabave na koji se ponuda  odnosi i s naznakom “ne otvaraj”.

Rok dostave ponude je 18.04.2024. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave,

na adresu: Grad  Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236  Ilok

Ovaj poziv objaviti će se na službenim Internet stranicama Grada Iloka.

 

Poziv na dostavu ponuda – JN 23-2024 – PSI

PONUDBENI-LIST

Troskovnik bez cijena novi.-psi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gradonačelnica:

                                                                                                                                                              Marina Budimir dr. med.spec    

Bookmark the permalink.

Comments are closed.