Deratizacija 2024. – Odluka o odabiru

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

ODLUKU

o odabiru  najpovoljnije ponude

 

 1. Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:

 

 1. Odgovorna osoba naručitelja: Marina Budimir.

 

 1. Predmet nabave: Usluga deratizacije na području Grada Iloka – 2024.

 

 1. Evidencijski broj iz Plana nabave: 2/2024.

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 000,00 eura bez PDV-a.

 

 1. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

 

Ponuditelj Veterinarska stanica Vukovar d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 97, 32000, Vukovar, OIB: 24521029367, dostavio je ponudu, koja je u potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom te je stoga navedena ponuda ocijenjena kao valjana.

 

 1. Razlog odabira:

 Razlog odabira: Kriterij za odabir ponude je najniža cijena

 Obilježja i prednosti odabrane ponude: U potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog   ponuditelja te ponuda s najnižom cijenom.

 

 1. Razlog isključenja ponuditelja: n/p

 

 1. Razlog odbijanja ponude:

 n/p

 

 1. Rok mirovanja:

   n/p

 

 1. Uputa o pravnom lijeku:

 n/p

 

 1. Izvršnost Odluke o odabiru: Odluka postaje izvršna danom donošenja.

 

        Prilog:

 

 1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u predmetnom postupku javne nabave

 

Obrazloženje:

Naručitelj, Grad Ilok je na temelju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine, dana 20.3.2024. godine  na web stranici Grada Iloka objavio Poziv za dostavu ponuda. Rok za dostavu ponuda bio je 27.3.2024. godine do 14:00 sati. Otvaranje ponuda održano je 8.4.2024. o čemu je sastavljen Zapisnik te je utvrđeno da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 2 (dvije) ponude, i to:

 

R. br. Naziv ponuditelja
1.         Veterinarska stanica Vukovar d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 97, 32000, Vukovar
2.         DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o., Popa Marka Mesića 21, 53000 Gospić

Tijekom postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je sljedeće:

 1. zaprimljena ponuda ponuditelja Veterinarska stanica Vukovar d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 97, 32000, Vukovar je valjana i najpovoljnija.

 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Ponuditelj Veterinarska stanica Vukovar d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 97, 32000, Vukovar, dostavio je ponudu s ponuđenom cijenom u iznosu od 17.024,00 eura bez PDV-a, odnosno s ukupnom cijenom u iznosu od 21.280,00 eura s PDV-om koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz poziva o nabavi u predmetnom postupku jednostavne nabave, koja je ujedno valjana te je ocijenjena kao u potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja te ponuda s najnižom cijenom.

Ponuda je u potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja te ponuda s najnižom cijenom.

Odluka zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda objaviti će se na web stranici Grada Iloka, pri čemu se Odluka smatra dostavljenom istekom dana javne objave te Odluka postaje izvršna.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor po izvršnosti ove Odluke.

Sukladno navedenom odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

GRADONAČELNICA

                          Marina Budimir

 

ODLUKA o odabiru deratizacija 2024

Bookmark the permalink.

Comments are closed.