JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe

aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“

 

Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama
Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI”
Broj traženih radnika: 25 osoba
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, predviđeno trajanje radnog odnosa je do 32 mjeseca (za vrijeme provedbe projekta)
Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme.

Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine”, broj 118/18 i 120/21) i Uredbom o visini minimalne  plaće za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 125/23).
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Iloka
Opis poslova:

Svaki zaposleni djelatnik/ca pružat će potporu i podršku za minimalno 6 starijih i/ili osoba s invaliditetom koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije.

Konkretni opis poslova:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

*Sadržaj prava i obveza iz radnog odnosa urediti će se Ugovorom o radu

 

Od zaposlenih djelatnika očekuje se odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:

  1. Razina obrazovanja:
  • osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola,
  • završena osnovna škola,
  • najviše završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
  1. Punoljetnost
  2. Hrvatsko državljanstvo

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. – 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavak 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
– Zamolbu za posao – Obrazac 1 (može se preuzeti na stranicama Grada Iloka www.ilok.hr  ili osobno u prostorijama Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, I. kat)
– Životopis
– Preslika osobne iskaznice
– Preslika dokaza o završenoj školi
– Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje)
– Vlastoručno potpisanu Privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata
prijavljenog na Javni poziv – Obrazac 2 (može se preuzeti na stranicama Grada Iloka www.ilok.hr ili osobno u prostorijama Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, I. kat)

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu
predočiti u izvorniku.

Podnošenje prijave: sva dokumentacija iz ovog Javnog poziva dostavlja se putem pošte ili
osobno na adresu u zatvorenoj koverti:

GRAD ILOK

Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

s naznakom:

Za javni poziv – „ZAŽELI“
Dokumentaciju je potrebno dostaviti zaključno s 03. svibnja 2024. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na poziv.
Natječaj će biti objavljen na internetskoj stranici Grada Iloka, www.ilok.hr  i na Oglasnoj
ploči Grada Iloka.
Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.

JAVNI-POZIV (2)

Obrazac-1

Obrazac-2

 

                                                                                                   PROČELNICA

                                                                                      mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.