Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) s područja grada Iloka i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. a) Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

b)  Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 200% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine – u slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

c)  Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 300% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Ukoliko su u višečlanom kućanstvu svi članovi pripadnici ciljnih skupina ovoga Poziva, usluga se može pružati svakome od njih.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta)  na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – za svakog člana kućanstva

NAPOMENA: Grad Ilok ishodit će gore navedenu potvrdu u Evidenciji o dohodcima i primicima koji se  vode u Poreznoj  upravi (Aplikacija EDIP) za sve članove kućanstva.

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) 

4. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac prijave

 

2. 1. Odrasle osobe s invaliditetom (koje imaju 18 ili više godina) koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi pripadnici ciljnih skupina

– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti prema propisima  o vještačenju i metodologijama vještačenja

– čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 – uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

NAPOMENA: Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljne skupine bez obzira žive li u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu. U slučaju da u dvočlanom ili višečlanom kućanstvu oba ili više članova zadovoljavaju kriterije ciljne skupine, pružanje usluge je prihvatljivo za svakoga od njih.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jedna ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti  ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana zajedničkog kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) 

3. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta) na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva – za svakog člana kućanstva

NAPOMENA: Grad Ilok ishodit će gore navedenu potvrdu u Evidenciji o dohodcima i primicima koji se  vode u Poreznoj  upravi (Aplikacija EDIP) za sve članove kućanstva.

4.  Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac prijave

 

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Grada Iloka, koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Javnog poziva, Obrazac prijave  mogu preuzeti osobno u zgradi Gradske uprave Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok  ili na službenoj mrežnoj stranici Grada Ilokawww.ilok.hr.

 

Ispunjeni i potpisani obrasci s dokaznom dokumentacijom podnose se:

– putem pošte na adresu Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

– neposrednom predajom u pisarnicu Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, I. kat.

 

Javni poziv bit će otvoren do 15. svibnja 2024. godine

Informacije o popunjavanju Obrasca prijave mogu se dobiti na telefon: 099 315 37 95

Po podnesenoj urednoj Prijavi za korištenje usluge pomoći u kući izvršiti će se provjera prihvatljivosti prijave sukladno ovom Javnom pozivu, odnosno projektnim pravilima, od strane provoditelja projekta.

O ishodu rješavanja provjere prihvatljivosti podnesene prijave, prijavitelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti.

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, BR. 42/18).

Obrazac prijave za sudjelovanje u projektu Zaželi

POZIV KORISNICI

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

                                                                                                                PROČELNICA

                                                                                                    mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.