PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PONOVLJENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

Evidencijski broj nabave: 25/2024

Ilok, travanj 2024. godine.

SADRŽAJ

 1. OPĆI PODACI
 2. PODACI O PREDMETU NABAVE
 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
 5. PODACI O PONUDI
 6. OSTALE ODREDBE
 7. PRILOZI

 

 1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

NARUČITELJ:                                              Grad Ilok

SJEDIŠTE NARUČITELJA:                       Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok

OIB NARUČITELJA:                                  83038408398

TELEFON:                                                  +385 (0)32 592-950

FAKS:                                                          +385 (0)32 592-966

URL ADRESA:                                             www.ilok.hr

ADRESA E-POŠTE:                                      grad.ilok@ilok.hr

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:  gradonačelnica Marina Budimir, dr. med.

1.2. Komunikacija

Osoba zadužena za komunikaciju:                    Marija Dobošević

Adresa:                                                              Trg Nikole Iločkog 13, Ilok

Telefon:                                                         +385 (0)99 315 3796

Adresa elektroničke pošte:                              marija.dobosevic@ilok.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata odvija se elektroničkim sredstvima komunikacije, isključivo u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku.

Poziv za dostavu ponuda s pripadajućim prilozima (troškovnik opreme, obrasci) objavljuje se na Internet stranici Grad Iloka  kao i sva eventualna izmjena dokumentacije, zapisnici, odluka o odabiru.

1.3. Predmet nabave, CPV i procijenjena vrijednost nabave

Usluga dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024.

CPV: 90670000-4 Usluge dezinsekcije

Procijenjena vrijednost nabave je 25.440,00 eura bez PDV-a.

1.4. Evidencijski broj nabave

                    Evidencijski broj nabave je 25/2024.

1.5. Vrsta postupka nabave i ugovora

Jednostavna nabava

Po završetku postupka zaključit će se ugovor o pružanju usluge.

2.       PODACI O PREDMETU NABAVE 

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca. Usluga suzbijanja komaraca na području Grada Iloka sastoji se od larvicidnog tretmana i adulticidnog tretmana. Larvicidni tretman će se obavljati na određenim područjima na području Grada Iloka. Potencijalna legla ličinki komaraca na području Grada Iloka su iskazana u ha, a koja utječu na populaciju komaraca u Gradu. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 840 ha na području Grada Iloka, izvan naselja i na zelenom pojasu uz rijeku Dunav.

Pružatelj usluga obvezan je sve usluge izvršavati sukladno Troškovniku, nalozima ovlaštene osobe naručitelja i/ili nadležnog tijela sukladno uputama monitoringa i prema potrebama naručitelja.
Nadzor nad obavljanjem usluga provodi se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati praćenje kretanja svih vozila i osoba tijekom izvršenja zadanih naloga putem GPS uređaja te dostaviti izvješća naručitelju.

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani. Dezinskecija podrazumjeva i način sprečavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthopoda) na površine, u prostor ili objekt. Dezinsekcija se provodi mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili kemijskim mjerama.

2.2. Količina predmeta nabave

Naručitelj je u cijelosti odredio predviđene (okvirne) količine u troškovniku.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

2.3. Tehničke specifikacije

Suzbijanje komaraca vršit će se larvicidnim i adulticidnim tretmanima.

Larvicidni tretmani

Larvicidni tretman podrazumijeva uništavanje razvojnih oblika komaraca dok su još u leglu (u vodenom miljeu), a osnovni mu je cilj smanjenje broja očekivanih odraslih oblika komaraca na području obuhvaćenom tretmanom.

S obzirom da je larvicidni tretman najučinkovitija i ekološki najprihvatljivija mjera u suzbijanju komaraca, nužno je njegovo provođenje. Uspješnost provođenja larvicidnog tretmana usko je povezano s kvalitetno obavljenim postupkom monitoringa određenog područja.

Larvicidno suzbijanje komaraca provodi se:

a) biološkim mjerama

– korištenjem bioloških larvicida (Bacillus thuringiensis)

b) kemijskim mjerama

– kemijski larvicidi

– inhibitorima rasta

Biološke mjere suzbijanja:

– ubacivanje predatora ličinki komaraca ribice Gambusia holbrooki u različite stalne vodene nakupine, vodeći računa o očuvanju čovjekovog okoliša te biološke raznolikosti,

– primjenom dozvoljenih larvicidnih pripravaka na bazi Bacillus thurigiensis var. israelensis u obliku tekućine, granula, prašiva ili sporo otpuštajućih briketa, ručnom primjenom ili postupcima prskanja ili granuliranja, intenzitetom obrade svaka 3 tjedna u sezoni od trenutka pozitivnog nalaza, što ne izaziva štete za neciljane vrste u čistim ili obraslim vodama.

Kemijske mjere suzbijanja:

– primjenom regulatora rasta u obliku tekućine, granula ili sporo otpuštajućih briketa bez šteta za neciljane vrste u čistim vodama

– primjenom insekticidnih larvicida u obliku močivih prašiva, tekućine, granula ili kompresa, za obradu različitih vodenih nakupina i recipijenata, ovisno o protočnosti, svaka 3 do 4 tjedna od trenutka pozitivnog nalaza primjenom prskalica, granulatora ili ručno, iz vozila, čamaca ili pješke, prema naputcima proizvođača, te vrsti, namjeni, stupnju zagađenosti i dubini vodenih površina. Svaki vodospremnik ili stajaća voda s održivosti većom od 7 dana može predstavljati leglo ličinki komaraca.

Adulticidni tretmani

Adulticidni tretman podrazumjeva uništavanje odraslih, letećih oblika komaraca. Završne sezonske adulticidne akcije su od velike važnosti jer o njima neposredno ovisi broj komaraca koji ide u prezimljavanje, odnosno broj komaraca koji će biti pokretač populacije u slijedećoj godini. (jesenski tretman).

Adulticidna metoda provodi se postupcima:

– rezidualnog prskanja (orošavanja) zatvorenih prostora,

– hladnog zamagljivanja sa zemlje pri čemu su ekološki najprihvatljiviji vodeni rastvori insekticida.

– toplog zamagljivanja sa zemlje, za obradu manjih ili većih ciljanih površina.

– primjena pesticida toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova nad naseljenim područjima i ostalim zaštićenim područjima iznimno je dozvoljena u slučaju:

– ako je ciljano područje minirano, poplavljeno ili nedostupno iz drugog objektivnog razloga,

– ako proces dezinsekcije nije moguće obaviti na drugi, svrsishodan način.

U slučaju uporabe insekticida topivih u uljnom nosaču nužna je upotreba pročišćenih naftnih derivata (mineralno ili parafinsko ulje), a nikako nepročišćene nafte (loživo ulje).

Kod provedbe svih adulticidnih postupaka pučanstvo treba unaprijed obavijestiti o planiranoj provedbi, vrsti biocidnog pripravka koji će se upotrijebiti, vremenu, cilju te mogućim rizicima za pojedine kategorije osjetljivih ili bolesnih stanovnika te također o tome obavijestiti pčelare radi pravovremnih mjera zaštite za pčele.

Postupak u slučaju pojave azijskog tigrastog komarca –Aedes albopictus:

Na mjestima gdje je uočeno prisustvo dnevno aktivne vrste komarca Aedes albopictus adulticidni tretman je potrebno usmjeriti na ograničeno područje u kojem ova vrsta boravi (npr. nedostupna područja niske guste vegetacije u neposrednoj blizini legla) u vrijeme najveće aktivnosti (jutarnjim i popodnevnim satima) uporabom prijenosnih (ručnih ili leđnih) uređaja za toplo zamagljivanje kapaciteta rezervoara minimalno 5 litara.

Da bi se usporilo širenje ove vrste komaraca potrebno je:

– Napraviti rani (lipanj) adulticidni i larvicidni tretman nekoliko puta (tri) na mjestima pronalaska

– kontinuirano pratiti (monitoring) stanje populacija ove vrste komaraca, počeviši od svibnja

– Obratiti pozornost na moguću pojavu još jedne invazivne vrste komaraca, a to je Aedes japonicus

Normativi za korištenje insekticida/larvicida:

Vrsta tretmana:                     Larvicidni                  Adulticidni (suzbijanje odraslih jedinki)

Način aplikacije larvicida/insekticida iz aviona (ili helikoptera) ili bespilotnih letjelica (dron) ručna aplikacija hladni ULV topli ULV*
Formulacija larvicida/insekticida tekući koncentrat, granule, tablete tablete, tekući koncentrat, prašivo i granule tekući koncentrat tekući koncentrat
Količina larvicida/insekticida te omjer razrjeđenja uputa proizvođača uputa proizvođača i ovisno o organskom opterećenju 1:9 (otapalo voda), tj. sukladno preporuci proizvođača insekticida 1:9 (otapalo** isključivo mineralno ulje ili neko drugo ekološki prihvatljivo otapalo), tj. sukladno preporuci proizvođača insekticida
Površina tretiranja uputa proizvođača uputa proizvođača 0,5 – 1 lit. /1 ha 0,5 – 1 lit. /1 ha
Brzina vjetra – dopuštena gornja granica     cca. 4 km/h 4 km/h
Brzina kretanja vozila     10 – 20 km/h, tj. ovisno o preporuci proizvođača uređaja za ULV 10 – 20 km/h, tj. ovisno o preporuci proizvođača uređaja za ULV
Pokrivenost u prohodu     cca 50 m sa svake strane ulice kojom vozilo prolazi (ukupno 100 m širok pojas), tj. sukladno preporuci proizvođača cca 50 m sa svake strane ulice kojom vozilo prolazi (ukupno 100 m širok pojas), tj. sukladno preporuci proizvođača
Radni sati     1 h (ili max 2) u zoru i 1 h (ili max 2 h) u sumrak 1 h (ili max 2) u zoru i 1 h (ili max 2 h) u sumrak
Kapacitet rezervoara     min. 50 lit. min. 50 lit.
Obrađena površina s 1 vozilom – ekipa od 2 izvoditelja     50 – 200 ha površine/1 h 50 – 200 ha površine/1 h
Umanjenje efektivne širine prolaza radi gustoće vegetacije te dr. prepreka     do 50%
Dinamika svaka svaka 3-4 tjedna 3 svaka 3-4 tjedna 1 tretman ne smije trajati dulje od 3 do 4 uzastopna radna dana 1 tretman ne smije trajati dulje od 3 do 4 uzastopna radna dana

 

* U slučaju avio tretmana sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine« br. 35/07, 76/12) te ovisno o uputama proizvođača insekticida/larvicida.

** Zabranjuje se uporaba nafte ili lož ulja kao otapala!

– putnički ili transportni zrakoplovi isključivo sukladno naputcima Međunarodne zrakoplovne federacije ili zrakoplovne kompanije čiji zrakoplov podliježe dezinsekciji ili na osnovi epidemioloških indikacija ( pojava oboljenja od žute groznice, Denga groznice, West Nile groznice, oboljenja čiji je uzročnik Zika virusa ili Chikungunye virus i dr., te filarijaze).

2.4.  Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio poziva. Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati cijene zaokružene na dvije decimale, na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U ponudi je potrebno iskazati jediničnu cijenu po stavkama troškovnika.

U iskazane cijene moraju biti uračunati svi troškovi ponuditelja vezani za pružanje usluga uključujući:

➢ dolazak na lokaciju uključujući apsolutno sve troškove: gorivo, vrijeme provedeno na putu, cestarine, dnevnice i sl.,

➢ sati rada provedeni na pružanju usluge,

➢ potrošena sredstva i opremu.

Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni oblik troškovnika.

Mjerodavna je jedinična cijena upisana u   troškovniku – nije dopušteno zasebno smanjivanje popusta ili povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim jediničnim cijenama u troškovniku i nepromjenjivi su za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ili ne nudi popust, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“.

Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

2.5. Mjesto isporuke

Glavno mjesto izvršenja: Mjesto pružanja usluge dezinsekcije na području Grada Iloka je Grad Ilok koji čine mjesta Ilok, Bapska, Šarengrad i Mohovo te zeleni pojas uz Dunav.

Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 700 ha na području Grada Iloka, na 200 ha izvan naseljenih naselja i na zelenom pojasu uz rijeku Dunav.

2.6. Rok za izvršenje ugovora

Rok isporuke usluge je sezona aktivnosti komaraca i žohara – od travnja do listopada.

3.      OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja i to

❖ u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

ili

❖ u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Dokaz se dostavlja u obliku:

 1. potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o stanju duga u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili

 

 1. jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka ili

 

 1. izjave pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz ove točke Poziva.

4.      KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave male vrijednosti mora dokazati:

 • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • tehničku i stručnu sposobnost.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana .

Dokaz da se ponuditelj može baviti poslovima DDD djelatnošću.

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca. Dokaz može biti neovjerena preslika.

4.2. Tehnička sposobnost

Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora  na odgovarajućoj razini kvalitete, te da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva.

Izjava ponuditelja iz koje je razvidno kojom tehničkom opremom raspolaže u svrhu ispunjenja ugovora sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20,143/21), Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07)

 

Ovim dokumentom Ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju alate, uređaje ili tehničku opremu neophodnu za izvršenje usluga koje su predmet ove nabave, te da će isti biti na raspolaganju u dovoljnom opsegu za kvalitetno izvršenje predmetne nabave u za to previđenom roku i to najmanje:

 • najmanje dva (2) teretna vozila za prijevoz opreme, uređaja i terenskih ekipa, za pristup teško dostupnim površinama
 • najmanje 2 ULV uređaja za hladno zamagljivanje za adulticidnu dezinsekciju komaraca volumena minimalno 50 litara
 • najmanje 2 uređaja za toplo zamagljivanje (za dezinsekciju kanalizacije i adulticidnu dezinsekciju komaraca na specifičnim lokalitetima), volumena minimalno 5 litara
 • najmanje 1 bespilotna letjelica (dron) za aplikaciju larvicida/insekticida – registrirani operater sustava bespilotnih zrakoplova pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo u skladu sa uredbom Komisije EU 2019/947 s odobrenjem za rad u posebnoj kategoriji bespilotnih zrakoplova koje uključuje izbacivanje sredstava iznad nenaseljenih i naseljenih područja izdano od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
 • osobnu zaštitnu opremu za svakog izvoditelja (gumene čizme, rukavice otporne na kemikalije, dovoljne količine rukavica za jednokratnu uporabu, zaštitne kombinezone, kute ili ogrtače, štitnike za lice ili zaštitne naočale, kape ili kacige, zaštitna sredstva za zaštitu organa sluha, komplet prve pomoći za svaku ekipu, upute za primjenu medicinske pomoći u slučaju otrovanja za svaku ekipu tijekom provođenja.

4.3. Stručna sposobnost

 

Dokaz o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji pružatelja usluga kojom ponuditelj dokazuje da ima na raspolaganju autonomne ekipe (ekipa se sastoji od tri osobe) i operativnog rukovoditelja – tehničkih stručnjaka potrebnih za izvršenje predmeta nabave, koji posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmeta nabave, te da će isti biti angažirani u potrebnom broju za kvalitetno, stručno i pravovremeno izvršenje predmeta nabave (sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (NN 35/07) i to najmanje:

– 1 osoba s VSS (doktor medicine, dipl.san.inž., dipl. inž.biologije ili prof. biologije) – voditelj
– 3 osobe, 1 VŠS (sanitarni inženjer) i 2 SSS (sanitarni tehničari) članovi ekipa

Članovi autonomne ekipe:

 1. VŠS (sanitarni inženjer)
  2. SSS (sanitarni tehničari)
  3. SSS (sanitarni tehničari)

– svi navedeni tehnički stručnjaci moraju imati važeće Potvrde o osposobljenosti za rukovanje opasnim kemikalijama, izdane od ovlaštene ustanove, sukladno Pravilniku o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (147/21).

– odgovorne osobe za provedbu DDD mjera (doktor medicine ili diplomirani sanitarni inženjer ili diplomirani inženjer biologije ili profesor biologije) moraju imati položen tečaj o uporabi kemikalija, sukladno posebnim propisima.

Ovaj dokaz Naručitelj traži kako bi u mjesecima najezde komaraca osigurao pravovremeno reagiranje i suzbijanje komaraca na području čitavog grada. Također istovremeno djelovanje na cijelom području je presudno za uspješnost akcije. Naručitelj smatra da dvije ekipe mogu pokriti cijelo područje na kojem se vrši akcija.

Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka tražen ovim pozivom.

4.4. Poslovna sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak  nabave (2024.) i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2021.-2023.) uredno izvršio 3 (tri) ugovora iste ili tehničko-tehnološke složenosti kao i predmet nabave čiji su zbrojeni iznos (bez PDV-a) u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave. odnosno jednaka ili viša od 15.000,00 EUR. Pod sličnim predmetima nabave smatra se provođenje dezinsekcije, a kojeg je ukupna vrijednost jednaka procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave (bez PDV-a).

Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno isporučiti uslugu koja je predmet nabave.

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj dostavlja u ponudi (obrazac 2) kao Popisa glavnih usluga pruženih u tri prethodne godine (2021.- 2023.) u kojoj je započeo postupak javne nabave (2024. godini).

Popis usluga sadržava naziv (vrstu) usluga, vrijednost usluga (bez PDV-a), datum izvršenja usluga te naziv druge ugovorne strane.

4.5. Kriteriji za odabir ponude

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda sposobnih ponuditelja odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju sljedećih kriterija:

 1. Cijena (80% udjela u ukupnoj ocjeni)
 2. Broj autonomnih ekipa (20% udjela u ukupnoj ocjeni)

 

 1. Cijena

Ponudi s najnižom cijenom dodjeljuje se maksimalnih 80 bodova. Bodovi za pojedinačnu ponudu računaju se uz primjenu sljedeće formule, uz zaokruživanje rezultata na dvije decimale:

BPP = (CNPC/CPP) x 80

BPP – bodovi za promatranu ponudu

CNPC – najniža ponuđena cijena

CPP – cijena promatrane ponude

 1. Broj autonomnih ekipa

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 20.

Naručitelj je odlučio bodovati ovaj kriterij „broj autonomnih ekipa“ koji se odnosi na broj raspoloživih ekipa u zadanom vremenskom razdoblju iz razloga iznimne važnosti za uspješnu provedbu usluge jer jamči kvalitetu izvršenja usluge te je u uskoj vezi s predmetom nabave.

Ponuditelj mora dokazati da na raspolaganju ima zadani broj autonomnih ekipa koji posjeduje znanje i iskustvo u provedbi usluge.

Naručitelj će svakoj ponudi dodijeliti odgovarajući broj bodova po ovom kriteriju sukladno tablici u nastavku:

Kriterij Opis Broj  ekipa Bodovi
 Br. autonomnih ekipa Članovi autonomne ekipe 3 člana

VŠS (sanitarni inženjer)

SSS (sanitarni tehničari)

SSS (sanitarni tehničari)

 

0 0
1  10
2 i više 20
Maksimalni broj bodova 20

Kao dokaz u ponudi je potrebno dostaviti: Popis autonomnih ekipa

Ukoliko Ponuditelj u ponudi ne dostavi dostaviti popis osoba koje su mu na raspolaganju  s pripadajućim dokazima stručnosti i osposobljenosti, njegovoj ponudi bit će dodijeljeno 0 bodova temeljem pripadajućeg kriterija „Broj autonomnih ekipa “.

U slučaju sumnje u istinitost podataka navedenih naručitelju Naručitelj može iste provjeriti.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Za određivanje ukupnog broja bodova ponude zbrajat će se bodovi dobiveni pod 1. Cijena i bodovi dobiveni pod 2. Broj autonomnih ekipa (20% udjela u ukupnoj ocjeni). Maksimalni ukupni broj bodova je 100.

Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude

UB = C + I

Gdje je:

UB –     ukupan broj ostvarenih bodova za promatranu ponudu;

C –       broj bodova ostvaren za kriterij cijena ponude (zaokruženo na dvije decimale), nakon provedenog bodovanja 

 I –        broj bodova ostvaren za kriterij broj autonomnih ekipa 

 1. PODACI O PONUDI

 5.1. Sadržaj, način izrade i način dostave ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku složenu kao cjelinu te potpisana, a koja sadrži:

 1. popunjeni ponudbeni list
 2. popunjeni troškovnik,
 3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
 4. tražene uvjete sposobnosti i izjave.

        Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

        Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

Ponude se predaju neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 • na prednoj strani: GRAD ILOK, TRG NIKOLE ILOČKOG 13, 32236 ILOK

s naznakom:

evidensijski broj nabave: 25/2024, naziv predmeta nabave: Usluga dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024.

       „NE OTVARAJ“

 • na poleđini: NAZIV I ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.      Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju

5.2. Krajnji rok za dostavu ponuda

Ponude se dostavljaju redovnom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, zaključno s 22. travnja 2024. godine do 11:00 sati.

5.3. Jezik, pismo, valuta i cijena ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i izražava se u eurima.

Ako su neki od dijelova ponude traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom jeziku dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču..

Cijena ponude izražava se u eurima. Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo). Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

5.4. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

6.      OSTALE ODREDBE 

Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude se ne traži.

6.1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao Izvršitelj, prilikom sklapanja ugovora o nabavi, a najkasnije 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice (ovjerene kod  javnog bilježnika) koje treba iznositi 10 % od vrijednosti ukupno ugovorenih usluga, bez PDV-a, odnosno 2.540,00 eura.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izvršitelju će biti vraćeno po izvršenju usluge.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog Ponuditelja.

Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u navedenom iznosu na žiroračun Grada Iloka IBAN HR7423900011815400002, model HR68 poziv na broj 7811-OIB uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za uredno izvršenje ugovora ev,.br. 25/2024.

6.2. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Grad Ilok,Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok do 22. travnja 2024. godine do 11:00 sati.

Pristigle ponude se ne otvaraju javno. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Ugovor o usluzi derzinsekcije sklapa se s Ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, a koji je dokazao svoju sposobnost i ispunio tražene uvjete iz Poziva.

Odabrani Ponuditelj u obvezi je izvršiti uslugu sukladno roku, kvaliteti i uvjetima iz Poziva.

6.3. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj će bez odgode dostaviti svakom gospodarskom subjektu (ponuditelju).

6.4. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će izvršiti plaćanje u roku do 30 (trideset) dana računajući od dana ispostavljanja e-računa i izvršenog dijela usluge. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

7.      POPIS PRILOGA

        PRILOG I – Ponudbeni list

              PRILOG II – Troškovnik

              PRILOG III – Popis usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i   tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini (2021. – 2023.)          

             PRILOG IV – Popis tehničke opreme

              PRILOG V – Popis stručnog osoblja

              PRILOG VI – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

 

PRILOG I: PONUDBENI LIST

 

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 25/2024
Predmet nabave: USLUGA DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 

PONUDBENI LIST
za nabavu usluge:

USLUGA DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

 

PODACI O PONUDITELJU
naziv  
sjedište                                                                                                                             
adresa  
OIB

(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

                                                                                       
broj računa  
navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a   
adresa za dostavu pošte  
adresa e-pošte  
kontakt osoba ponuditelja  
broj telefona  
broj telefaksa  

Proučili smo poziv za nadmetanje, kao i ostale dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima izvršiti za iznos:

CIJENA PONUDE
cijena ponude bez PDV-a eura
PDV eura
cijena s PDV-om eura
rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda
mjesto i datum  

Ponudi prilažemo:

r.br. naziv dokumenta
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

 

     
 

 

 

   
tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja M.P. potpis ovlaštene osobe

 

PRILOG II. TROŠKOVNIK

 

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 25/2024
Predmet nabave: USLUGA DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

TROŠKOVNIK                    

Rb. Opis stavke Jedinica mjere Količina Jedinična cijena
(u EUR bez PDV-a)
Ukupna cijena
(u EUR bez PDV-a)
  Suzbijanje ličinki komaraca u poplavnom području uz Dunav na području Grada Iloka

 

6 x 100 ha – tretman dronom

ha 600    
2.        Suzbijanje ličinki komaraca u kanalima

 

6 x 10 km

km 60    
3.        Suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje

 

2 x 840 ha

ha 1680    
4.        Suzbijanje odraslih komaraca izvan naseljenih mjesta i na zelenom pojasu uz rijeku Dunav – tretman dronom

 

2 x 100 ha

ha 200    
     
  Ukupno (bez PDV-a):    
  Iznos PDV-a:    
  Ukupno (s PDV-om):    
               

        

                                      

U _____________, _________ godine                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                   Ponuditelj:

 

                                                                                      M.P.               _________________________    

 

             

PRILOG III. POPIS USLUGA PRUŽENIH  U GODINI U KOJOJ JE ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM 3 (TRI) GODINE KOJE PRETHODE TOJ GODINI (2021. – 2023.)

 

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 25/2024
Predmet nabave: USLUGA DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 

POPIS USLUGA PRUŽENIH U GODINI U KOJOJ JE ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM 3 (TRI) GODINE KOJE PRETHODE TOJ GODINI (2021. – 2023.)
Ponuditelj: __________________________________
Rb Naziv i opis pružene usluge Vrijednost usluge/ugovora Period pružanja usluge

(datum početka – datum završetka usluge)

Naziv druge

ugovorne strane

(nositelja projekta) i

kontakt podaci

         
2.                
3.                

 

 

U _________, ____________. godine

 

                                                                                                                            Ponuditelj:

 

                                                                           M.P.                       ____________________________

                                                                                                                     (ime, prezime i potpis)

 

PRILOG IV. POPIS TEHNIČKE OPREME

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 25/2024
Predmet nabave: USLUGA DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 

IZJAVA GOSPODARSKOG SUBJEKTA O RASPOLAGANJU S TRAŽENOM TEHNIČKOM OPREMOM

kojom izjavljujemo da raspolažemo s minimalno dva (2) teretna vozila za prijevoz opreme, uređaja i terenskih ekipa, za pristup teško dostupnim površinama, dva (2) ULV uređaja za hladno zamagljivanje za adulticidnu dezinsekciju komaraca volumena minimalno 50 litara, dva (2) uređaja za toplo zamagljivanje (za dezinsekciju kanalizacije i adulticidnu dezinsekciju komaraca na specifičnim lokalitetima), volumena minimalno 5 litara, jednaom (1) bespilotnom letjelicom (dron) za aplikaciju larvicida/insekticida, osobnom zaštitnom opremom za svakog izvoditelja (gumene čizme, rukavice otporne na kemikalije), dovoljnim količinama ostale potrebne opreme za svakog izvoditelja, a koji su na raspolaganju za izvršenje predmetne usluge, kako slijedi:

 

 1. ________________________________________________________________________ (tip i marka vozila)
 2. ________________________________________________________________________ (tip i marka vozila)
 3. ________________________________________________________________________

(dron)

 1. ________________________________________________________________________

                   (ostala oprema)

 1. ________________________________________________________________________

(ostala oprema)

 1. ________________________________________________________________________

(ostala oprema)

 1. ________________________________________________________________________

(ostala oprema)

 

U ______________________, __________  godine.

 

                                                                                                                      Ponuditelj:                                                              

 

                                                                           M.P.                    ____________________________

                                                                                                 Ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja

 

PRILOG V. POPIS STRUČNIH IZVODITELJA I AUTONOMNIH EKIPA

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 25/2024
Predmet nabave: USLUGA DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

 POPIS STRUČNIH IZVODITELJA KOJEI PROVODE USLUGE IZ PREDMETA NABAVE

R.br. Ime i prezime, funkcija, obrazovne i stručne kvalifikacije

 

   
   
   
   
   
   
   

Ponuditelj se obvezuje da će gore poimence navedene osobe sudjelovati u izvršenju ugovora, a u slučaju izmjena pravovremeno će o istom obavijestiti Naručitelja i dostaviti dokumentaciju sukladnu Pozivu.

Broj autonomnih ekipa osiguranih za izvršenje predmeta nabave ________.

 

U __________________, _____________ godine

                                                                                                                        Ponuditelj:

                                                                                                

                                                                           M.P.                    ____________________________

                                                                                                      Ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja

 

PRILOG VI. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Naručitelj: GRAD ILOK
Evidencijski broj nabave: 25/2024
Predmet nabave: USLUGA DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.
Ponuditelj:  
Broj ponude:  

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

PONUDITELJ1:

Naziv: _______________________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

 

I Z J A V U

 

Ja, ___________________________________________________________

                               (Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

_____________________________________________________________

                                   (Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora o nabavi robe, a po postupku jednostavne nabave, nabave Opremanje Područnog odjela dječjeg vrtića „Potočnica“ u Starom Gracu.

 1. dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice (jedne ili više njih) popunjene i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17. i 154/22) odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17. i 154/22);
 2. da će zadužnica iz točke 1. ove izjave biti s naznakom najvišeg iznosa kojim će biti pokriveno 10 (deset) posto ugovorenog iznosa (bez PDV-a);
 3. da će zadužnica iz točke 1. ove izjave biti predana na dan potpisa ugovora ili najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a sve s rokom valjanosti te
 4. da je Ponuditelj suglasan da se zadužnica iz točke 1. ove Izjave protestira (naplati) u slučaju povrede ugovornih obveza po Ponuditelju.

 

                                        M.P.                                                  _________________________

                                                                                                       (Ime i prezime ovlaštene osobe)2

 

 

_____________, _______ 2023. godine                       _____________________________

                                                                                                           (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s  Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

 

Ponovljeni postupak poziv dezinsekcija 2024.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.