DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Grad Ilok - gradska uprava

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:   Odgovorna osoba naručitelja: Marina… Nastavite čitati…