DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

ODLUKU

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

  1. Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:

 

  1. Odgovorna osoba naručitelja: Marina Budimir.

 

  1. Predmet nabave: Usluga dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024.

 

  1. Evidencijski broj iz Plana nabave: 25/2024.

 

  1. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 440,00 eura bez PDV-a.

 

  1. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

 

Ponuditelj DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o. Popa Marka Mesića 21, 53000 Gospić, OIB: 52885317777, dostavio je ponudu koja je u potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s prihvatljivom cijenom te je stoga navedena ponuda ocijenjena kao valjana.

 

  1. Razlog odabira:

Cijena ponude je ekonomski prihvatljiva.

 Obilježja i prednosti odabrane ponude: U potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog    ponuditelja te ponuda s prihvatljivom cijenom.

 

  1. Izvršnost Odluke o odabiru: Odluka postaje izvršna danom donošenja.

 

        Prilog:

 

  1. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u predmetnom postupku javne nabave

 

Obrazloženje:

Naručitelj, Grad Ilok je na temelju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine, dana 15.4.2024. godine  na web stranici Grada Iloka objavio Poziv za dostavu ponuda. Rok za dostavu ponuda bio je 22.4.2024. godine do 11:00 sati. Otvaranje ponuda održano je 22.4.2024. o čemu je sastavljen Zapisnik te je utvrđeno da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla ukupno 1 (jedna) ponuda, i to:

 

R. br. Naziv ponuditelja
1.         DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o., Popa Marka Mesića 21, 53000 Gospić

Tijekom postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je sljedeće:

  1. zaprimljena ponuda ponuditelja DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o., Popa Marka Mesića 21, 53000 Gospić je valjana i prihvatljiva.

 

Kriterij za odabir ponude je prihvatljiva cijena.

Ponuditelj DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o., Popa Marka Mesića 21, 53000 Gospić, OIB: 52885317777, dostavio je ponudu s ponuđenom cijenom u iznosu od 23.700,00 eura bez PDV-a, odnosno s ukupnom cijenom u iznosu od 29.625,00 s PDV-om koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz poziva o nabavi u predmetnom postupku jednostavne nabave, koja je ujedno valjana te je ocijenjena kao u potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja te ponuda s prihvatljivom cijenom.

Ponuda je u potpunosti prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja te ponuda s prihvatljivom cijenom.

Odluka zajedno sa Zapisnikom o otvaranju,  pregledu i ocjeni ponuda objaviti će se na web stranici Grada Iloka, pri čemu se Odluka smatra dostavljenom istekom dana javne objave te Odluka postaje izvršna.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor po izvršnosti ove Odluke.

Sukladno navedenom odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

GRADONAČELNICA

                          Marina Budimir

 

ODLUKA o odabiru dezinsekcija 2024 22.4.2024.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.