ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZAŽELI 4

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. 

 Gradonačelnica Grada Iloka donosi:  

                                     

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. 

Predmet nabave: Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114

Evidencijski broj nabave:  JN 26/2024

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave roba: Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114 odabrana je ponuda tvrtke Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10 000 Zagreb.

 

Obrazloženje:

Sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Grad Ilok proveo je postupak jednostavne nabave roba: Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114

Zaprimljena je jedna ponuda za predmetnu  nabavu.

Ponuda tvrtke Alca Zagreb d.o.o. prihvatljiva je ponuda s najnižom cijenom. Iznos ponude je 19.200,00 € bez PDV-a  i 23.347,20 € s PDV-om.

Prilog Odluci o odabiru najpovoljnije ponude čini Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova odluka je konačna te se protiv nje ne može uložiti žalba.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Gradonačelnica:    

                                                                                                                                                                                                                           Marina Budimir, dr. med. spec.

 

Odluka o odabiru Zaželi 4

Bookmark the permalink.

Comments are closed.