Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950; 592-966 KLASA:351-01/11-01/03 URBROJ:2196/02-05-1 6-18 U Iloku: 04.veljače 2016.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.94/13)  Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:   Izvješće o izvršenju Plana… Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13  tel./fax: (032) 592-950; 592-966   KLASA: 351-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-17- 01 U Iloku, 10. veljače 2017.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:  … Nastavite čitati…