Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Grada Iloka Kao tijelo javnog sektora, Grad Ilok je obvezan osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23.09.2019. godine, kojim se u nacionalno… Nastavite čitati…

Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem… Nastavite čitati…

Pravo na pristup informacijama

Zakonski okvir za pristup informacijama Ustav RH – Pravo na pristup informacijama Članak 38., stavak 4. “Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu,… Nastavite čitati…