Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Grb Grada Iloka

Preuzmite dokument odluke: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka KLASA: 012-03/21-01/01 URBROJ: 2196/02-02-21-4 Ilok, 23. veljače 2021. Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 144/2020) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 16. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine donosi STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama… Nastavite čitati…

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Grb Grada Iloka

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 98/2019) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 9 sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Statut Grada Iloka s izmjenama

Grb Grada Iloka

Statut Grada Iloka sa statutarnim odlukama o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka od 8. veljače 2018. i 2. kolovoza 2019. godine Statut Grada Iloka i statutarne odluke: Statut Grada Iloka 28. lipnja 2013. godine. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka od 8. veljače 2018. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Iloka 2. kolovoza 2019.

Statut Grada Iloka

Grb Grada Iloka

Statutom Grada Iloka se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Iloka, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Iloka, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza. Statut Grada Iloka s izmjenama Statutarna odluka o izmjenama i dopunama… Nastavite čitati…