Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave: Predmet nabave je nabava kanti i kompostera. CPV oznaka: 44613700-7 Opseg ili količina predmeta nabave: Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik se nalazi u Prilogu II…. Nastavite čitati…

Nabava usluge: provedba projekta rekonstrukcija zgrada

Ilustracija natječaji

Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.13.0005, zaključen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) (PT2) i Grada Iloka za projekt „Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkoga samostana u Iloku“. Projektom „Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkoga samostana u Iloku“ revitalizirati će se i revalorizirati kulturna… Nastavite čitati…

Postupak jednostavne nabave usluge obrazovanja i osposobljavanja žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi

Ilustracija natječaji

KLASA: 406-09/21-01/28 URBROJ: 2196/02-01-21-1 U Iloku, 22. srpnja 2021. godine Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18, 19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi: ODLUKU o početku postupka jednostavne nabave I. GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 83038408398, MB: 2576899, kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu postupka… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad.

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad. PRILOG I KLASA: 406-09/21-01/24 URBROJ: 2196/02-01-20-02 U Iloku, 08. srpnja 2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad. Evidencijski broj nabave: EJN – 57 /2021 Ilok, 2021. godine SADRŽAJ 1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 1.1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU 1.2. PODACI… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom  na k.č. 1388/1 k.o. Bapska. PRILOG I KLASA: 406-09/21-01/-01/23 URBROJ: 2196/02-01-21-02 U Iloku, 08. srpnja 2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom  na k.č. 1388/1 k.o. Bapska. Evidencijski broj nabave: EJN – 58/2021 Ilok, 2021. godine SADRŽAJ UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE OPĆI… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument odluke: Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/21-01/11 URBROJ: 2196/02-01-21-4 U Iloku,05.05.2021 .godine Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11 ,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Gradonačelnica Grada Iloka donosi: Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave Članak 1. Poništava se postupak jednostavne nabave za: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku… Nastavite čitati…

Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente jednostavne nabave: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka Tehničke specifikacije Troškovnik KLASA: 406-09/21-01/11 URBROJ: 2196/02-01-21-02 U Iloku, 22.04.2021. godine POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka Evidencijski broj nabave JN 48/2021 Ilok,  travanj 2021. Godine SADRŽAJ: Podaci o naručitelju Osoba ili služba zadužena za kontakt Podaci o postupku javne nabave Opis predmeta nabave Količina predmeta nabave Specifikacije predmeta… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda rekonstrukcije zgrade javne namjene

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente jednostavne nabave: jednostavna-nabava upute ŠGD 2021 FAZA 02 GO+EL -bez cijena troškovnik-dom kulture Šarengrad KLASA: 406-09/21-01/13 URBROJ: 2196/02-01-21-2 U Iloku, 26.04.2021. godine.   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Radovi :  REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE: DRUŠTVENI DOM  ŠARENGRAD   Evidencijski broj nabave JN 49/2021     Ilok, travanj 2021. Godine SADRŽAJ:   Podaci o naručitelju Osoba ili služba zadužena za kontakt Podaci o postupku javne nabave Opis predmeta nabave Količina predmeta… Nastavite čitati…

Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

KLASA: 406-09/20-01/34 URBROJ: 2196/02-01-21-05 U Iloku, 03.02.2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDE PREDMET: Nabava usluge: Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka evidencijski broj: JN-02/2021-pp Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku Usluga zbrinjavanja napuštenih… Nastavite čitati…