Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950; 592-966 KLASA:363-02/2101/02 URBROJ: 2196/02-01-21-1 U Iloku, 26. veljače 2021. Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“  broj br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) Gradonačelnica Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:  IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020…. Nastavite čitati…

Izvještaji gradonačelnice

Dokumenti, izvještaji, akti...

2020. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godineIzvješće gradonačelnice od 1.7. do 31.12.2020 Temeljem članka. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju zapovjednika JVP Ilok

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 214-01/20-01/02 UR. BROJ: 2196/02-01-20-7 Ilok, 30. prosinca 2020. godine Na temelju ćlanka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), na prijedloga Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ilok od 03. ožujka 2020…. Nastavite čitati…

Plan prijma u službu za 2021. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 023-05/20-01/18 URBROJ: 2196/02-01-21-2 Ilok, 11. siječnja 2021. god. Na temelju ćlanaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/1, 14/18, 112/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka… Nastavite čitati…

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 334-05/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-14 Ilok, 25. sijećanj 2021.god. Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( “Narodne novine” broj 3/17.) i… Nastavite čitati…

Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama 2021

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA:500-01/20-01/12 URBROJ: 2196/02-01-20- 1 U Iloku, 29.12.2020. Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19 ), Gradonačelnica Grada Iloka donosi: ODLUKU o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje… Nastavite čitati…