Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Iloka u 2022.godini.

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA:320-02/20-01/14 URBROJ: 2196/02-01-21-3 U Iloku,12.01.2021.  Na temelju članka 10. st. 2. i članka 12. st. 2.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije br. 11/13,4/18, 9/19,4/20 i Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  ) Gradonačelnica Grada Iloka  donosi: IZVJEŠĆE o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Iloka u 2022.godini. I. UVOD Gradsko vijeće… Nastavite čitati…

Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 023-01/21-01/12 URBROJ: 2196/02-01-21-1 Ilok, 9. rujna 2021. godine GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA n/p predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka Predmet: Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 42. i članka 44…. Nastavite čitati…

Izvještaji gradonačelnice

Dokumenti, izvještaji, akti...

2022. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine                 Polugodišnje izvješće gradonačelnice 1.-6.2022.   2021. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine                                                    … Nastavite čitati…

Očitovanje o padu transparentnosti proračuna Grada Iloka za jedan bod

Pročitajte niže priloženo očitovanje i zaključite sami zašto je ocjena bila takva, bit će Vam sve jasno.Učinit ćemo sve potrebno da naši građani budu informirani o svemu, jer želimo da sudjeluju u odlučivanju i upravljanju gradom gdje god to mogu. Prilog: Očitovanje transparentnosti proračuna