Izvještaji gradonačelnice

Dokumenti, izvještaji, akti...

2020. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godineIzvješće gradonačelnice od 1.7. do 31.12.2020 Temeljem članka. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13., 4/18., 9/19.), Gradonačenica Grada Iloka dostavlja Izvješće o… Nastavite čitati…

Očitovanje o padu transparentnosti proračuna Grada Iloka za jedan bod

Pročitajte niže priloženo očitovanje i zaključite sami zašto je ocjena bila takva, bit će Vam sve jasno.Učinit ćemo sve potrebno da naši građani budu informirani o svemu, jer želimo da sudjeluju u odlučivanju i upravljanju gradom gdje god to mogu. Prilog: Očitovanje transparentnosti proračuna