12. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Zidine grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-02-20-1 Ilok, 08. lipnja 2020. godine   Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, 9/19 i 4/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 03. kolovoza 2020. god. u 19,30 sati Sjednica će se održati u Iloku, u Muzeju Grada Iloka, Šetalište o. Mladena Barbarića 5. Prema preporukama Nacionalnog stožera potrebno je nošenje maske… Nastavite čitati…

Akti 11. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 11. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka: Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka RJEšENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Odbora za turizam za 2019. godinu Zaključak o usvajanju Izvješća… Nastavite čitati…

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Zidine grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-02-20-1 Ilok, 08. lipnja 2020. godine   Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 17. lipnja (srijeda) 2020. god. u 19,30 sati Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13 Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka… Nastavite čitati…

Akti 10. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 10. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1 1.-31. 12. 2019. godine Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o pružanju usluga… Nastavite čitati…

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13, 28. svibnja (četvrtak) 2020. godine u 19:30 sati. Točke dnevnog reda sjednice: Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – Zapisnik sa 9. sjednice Usvajanje dnevnog reda – Dnevni red 10. sjednice GV-a DNEVNI RED: Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (umjesto Marije Dobošević Filip Petrik)… Nastavite čitati…

Odluka o odgodi plaćanja na ime komunalne naknade

Na temelju članka 95. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 19. ožujka 2020. godine, Mirjana Supek prva zamjenica Gradskog Vijeća Grada Iloka donosi Odluku o odgodi plaćanja na ime komunalne naknade Preuzmite dokument Odluke: Odluka o odgodi plaćanja na ime komunalne naknade

Akti 9. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika u GV-u Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika u GV-u Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici ILOK Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici ILOK Odluka o pristupanju promjeni Statuta – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka Odluka o pristupanju promjeni Statuta – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada… Nastavite čitati…

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka koji sadrži: Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko – srijemske županije broj 17/06), Odluku o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko –… Nastavite čitati…

Akti 8. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka 30.12.2019. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka 30.12.2019. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka 30.12.2019 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području… Nastavite čitati…