Objava popisa Savjeta mladih

Utvrđuje se da je nastavno na Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika, objavljen 08. kolovoza 2016. god. na oglasnim pločama Grada Iloka, web stranici Grada Iloka www.ilok.hr i Radiu Ilok, zaprimljeno osam (8) pošiljki s naznakom „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih”, zaključno sa 23. kolovoza 2016. god. te da su istaknute kandidature pravovremene. Savjet mladih Grada Iloka broji pet (5) članova, uključujući… Nastavite čitati…

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučÂivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značÂaja za mlade, aktivnog uključÂivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Iloka.

ODLUKA o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i šarengrad), koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  Članak 3. Članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Iloka na vrijeme od tri godine, na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura za članove Savjeta i njihove zamjenike.            Kandidature za članove… Nastavite čitati…