Gradsko vijeće

Renata Banožić izabrana je za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 09. lipnja 2021.

Vilim Čuljak izabran je za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka na sjednici održanoj 24. lipnja 2021.

 • Ljiljana Kolarec
 • Filip Petrik
 • Jugoslav Savić
 • Anka Lomjansky Perković
 • Ivica Torma
 • Renata Banožić
 • Laura Šućurović
 • Ivan Vrljić
 • Filip Gajdašić
 • Vilim Čuljak
 • Željko Prskalo
 • Darko Đurica
 • Pero Ćorić

Vijeća nacionalnih manjina

 • Vladimir Knapček – predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine
 • Zlatko Pucovski – zamjenik predsjednika
 • Slobodan Savić – predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine
 • Svetlana Bastajić – zamjenik predsjednika

Poslovi tijela:

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 • Donosi Statut Grada;
 • Donosi poslovnik o radu Gradskog vijeća;
 • Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada;
 • Donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada;
 • Donosi proračun i završni račun Grada, kao i odluke o izvršenju proračuna te odluku o privremenom financiranju;
 • Donosi akte o uspostavljanju dugoročne i trajne suradnje sa pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i odluke o uspostavljanju i ostvarivanju suradnje s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;
 • Raspisuje referendum;
 • Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća, radna tijela Vijeća, imenuje i razrješuje i druge osobe određene Statutom;
 • Uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih odjela;
 • Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad;
 • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom ili drugim propisom.

Comments are closed.