Gradsko vijeće

 • Marija Dobošević (pred. Gradskog vijeća)
 • Mirjana Supek (zam. pred. Gradskog vijeća)
 • Ljiljana Kolarec
 • Jugoslav Savić
 • Anka Lomjansky Perković
 • Hrvoje Bošnjaković
 • Mario Karačić
 • Ante Šućurović
 • Ivica Torma
 • Zrinka Čobanković
 • Stjepan Kovčalija
 • Ivana Matković
 • Luka Đipanović
 • Zvonimir Dragun
 • Anna Pucovsky
 • Pero Ćorić

Vijeća nacionalnih manjina

 • Vladimir Knapček – predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine
 • Zlatko Pucovski – zamjenik predsjednika
 • Slobodan Savić – predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine
 • Svetlana Bastajić – zamjenik predsjednika

Poslovi tijela:

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 • Donosi Statut Grada;
 • Donosi poslovnik o radu Gradskog vijeća;
 • Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada;
 • Donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada;
 • Donosi proračun i završni račun Grada, kao i odluke o izvršenju proračuna te odluku o privremenom financiranju;
 • Donosi akte o uspostavljanju dugoročne i trajne suradnje sa pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i odluke o uspostavljanju i ostvarivanju suradnje s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;
 • Raspisuje referendum;
 • Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća, radna tijela Vijeća, imenuje i razrješuje i druge osobe određene Statutom;
 • Uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih odjela;
 • Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad;
 • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom ili drugim propisom.

Comments are closed.