Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

Naziv projekta:

Građenje reciklažnih dvorišta „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“ KK.06.3.1.03.0134

Kratki opis projekta:

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Svrha projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području grada Iloka. Provedba projektnih aktivnosti doprinijeti će se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka doprinosi se povećanju stope odvojenog prikupljanja otpada i smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagalište. Provedbom projektnih aktivnosti uspostaviti će se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom te informirati stanovništvo o ulozi reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

  • Ukupno predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole – 89 t u prvoj godini
  • Postotak stanovništva obuhvaćen provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima na području obuhvata projekta, s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima – 100%
  • Planirani broj obrazovnih aktivnosti vezanih za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području obuhvata projekta – 4 aktivnosti

Uvođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom smanjit će se količina otpada na odlagalištima, a povećati će se reciklaža. Projektom će se prikupiti 89 t otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj godini rada nakon realizacije izgradnje reciklažnog dvorišta. Također kroz edukativni program će se podizati svijest javnosti o važnosti održivog razvoja i zaštiti okoliša, poticanju izbjegavanja nastajanja otpada, gospodarenju otpadom, sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša. Kroz prezentacijsko – edukativna predavanja informirati će se mladež i odrasle osobe s ciljem proširenja znanja o zbrinjavanju i razdvajanju otpada na ekološki prihvatljiv način, te informirati o osnovnim tehnikama kompostiranja. Aktivnosti edukacija rezultirat će većom sviješću za očuvanje okoliša, na način da će se sve više ljudi uključivati u odvajanje otpada putem reciklažnog dvorišta.

Ovim projektom postići će se ciljevi zadani Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i to Tematski cilj 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa „ prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski projekti 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve za specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

  • Ukupna vrijednost projekta: 5.528.511,13 kuna
  • EU sufinanciranje projekta: 4.417.403,15 kuna
  • Razdoblje provedbe projekta: 10. siječnja 2019. – 31. prosinca 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Josip Kovač, zamjenik gradonačelnice Iloka

Telefon: +385 32 592 950

E-mail: https://www.strukturnifondovi.hr

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Comments are closed.