Registar ugovora

Registar ugovora javne nabave

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), člankom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i broj 144/2020) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Grada Iloka dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Registri ugovora.

2021.

2020.

2019.

2017.

2016.

Comments are closed.