Proračun za građane – 2021

Preuzmite proračun u malom – 2021

Proračun za građane - 2021

Proračun za građane

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S.

Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Uz proračun donose se i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti Proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU PRORAČUNA

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne

novine, br. 95/19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – pročišćeni tekst i ispravak 123/17)

Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

            KAKO SE DONOSI PRORAČUN

Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja godine. Ako se proračun ne donese u roku nastupa

  • privremeno financiranje,
  • raspuštanje Gradskog vijeća,
  • prijevremeni izbori

                MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI           

Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Procedura izmjene Proračuna – rebalans jednaka je proceduri njegova donošenja. Izmjene proračuna predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Proračun se objavljuje u službenom Glasniku  Grada Iloka  i na službenim Internet stranicama Grada Iloka;  www.ilok.hr

      SADRŽAJ PRORAČUNA  

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te planova razvojnih programa.

Proračun za tekuću godinu se izrađuje prema metodologiji propisanoj zakonom na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Opći dio Proračuna

Čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja/zaduživanja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

Posebni dio Proračuna

Sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Plan razvojnih programa je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Grada te davanja kapitalnih pomoći i donacija. Izrađuje se za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice povezane s organizacijskom i programskom klasifikacijom njezina proračuna.

 

 
  UVODNA RIJEČ  

Poštovani mještani Grada Iloka,

na 15. Sjednici  Gradskog vijeća Grada Iloka održanoj 21. studenog 2020. godine usvojen je Proračun Grada Iloka za 2021. godinu kao i projekcije za 2022,2023 godinu. Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Iloka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Ukupni  prihodi poslovanja Grada Iloka u 2021. godini očekuju se u iznosu od  81.074.605,00 kn. Prihodi se odnose na prihode poslovanja te prihode od prodaje nefinancijske imovine, kao i rashodi. Prihodi poslovanja su prihodi od poreza, imovine, pomoći te razne pristojbe, donacije i ostali prihodi. Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije i naknade, rashode za nabavu imovine te  ostale rashode. Sastavni  dio proračuna Grada Iloka su i proračuni proračunskih korisnika:  Javne vatrogasne postrojbe Ilok, Muzeja grada Iloka, Dječjeg vrtića Crvenkapica i Gradske knjižnice i čitaonice Ilok.

Svrha donošenja proračuna je osiguranje i zadovoljavanje razine javnih usluga na području Grada Iloka, a proračunska sredstva trebaju biti usmjerena na dobrobit svih građana Grada. Proračunom za 2021. trudili smo se obuhvatiti širok spektar aktivnosti i djelatnosti, a projektima doprinijeti poboljšanju uvjeta života na području Grada Iloka. Zajedničkim radom Gradskog vijeća Grada Iloka, Gradske uprave i proračunskih korisnike te suradnjom s nadležnim gradskim, županijskim i državnim institucijama i ustanovama, cilj nam je provoditi aktivnosti i projekte od općeg interesa, na korist mještanima Iloka, Mohova, Šarengrada i Bapske. Vas dragi građani također pozivamo da se aktivno uključite u kreiranje proračuna.

 
  OBRAZLOŽENJE  

 

OPĆI DIO PRORAČUNA SADRŽI

I. Račun prihoda i rashoda   II. Račun financiranja

PRORAČUN ZA 2021.

 
  I. PRIHODI POSLOVANJA  

 

U 2021. godini planira se ostvariti prihod :

1. Prihod od poreza na dohodak

2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun 

   Tu pripadaju prihodi za JVP , tekuće pomoći od HZZ-a za javne  radove, pomoć od   županije za drva korisnicima centra za socijalnu skrb, pomoći za EU projekte koji su ugovoreni, koji će se ugovoriti i ostale pomoći.

3. Prihodi od imovine

    Oni   ukljućuju prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesije, zakupa nekretnina.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

     To su prihodi od pristojbi, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije i dr.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga

6. Prihodi od kazna,upravnih mjera i ostali prihodi

7.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

Prihodi poslovanja Iznos
Prihodi poslovanja 79.538.018,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.450.000,00
Vlastiti izvori 86.587,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Sveukupno    81.074.605,00
 
  PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA  
II. RASHODI POSLOVANJA  

 

Kroz aktivnosti i programe proračuna u 2021.godini planiraju se ostvariti rashodi  za :

GRADSKO VIJEĆE

1.  Sredstva za rad predstavničkog tijela

2.  Sredstva za rad političkih stranaka 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

3.   Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, režijske troškove, materijalne rashode, nabava dugotrajne imovine i ostali rashodi za potrebe

JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU         

4.  Odnosi se na informatičko opremanje učionica, dopunska nastava i paketići za Sv.Nikolu.

JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU

5.  Odnosi se na financiranje prehrane za učenike i iznajmljivanje sportske dvorane.

PROGRAM JAVNIH POTREBA

6.  Program se sastoji od javnih potreba u kulturi: Iločka berba grožđa, Vinkovo, Dunavski  festival, festival glumca, kazališne predstave, doček nove godine, festival traminca i ostale manifestacije.

PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA

7. Obuhvaćeni su sve crkve i hramovi na području grada Iloka.

PROGRAM KUD-OVA

8. Prijavom na natječaj po programima bit će odobrena sredstva prijaviteljima. Kroz ovaj program sufinancira se rad udruga.

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

9.  Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad

DJELATNOST MUZEJA I KNJIŽNICE

10.  Ovim programom osiguravaju se sredstva za plaće, materijalna sredstva i nvesticije, obnova zgrade Muzeja. Dio sredstava će se financirati iz državnog proračuna.

 JAVNE POTREBE U ŠPORTU

11.  Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad udruga u športu. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja. Programom se provode programi tjelesne kulture, športska kultura djece i mladeži, sufinanciranje športsko-rekreacijske aktivnosti građana.

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

12. Ovim programom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje režijskih troškova kao pomoć socijalno ugroženim osobama, za ogrej, jednokratne pomoći, božićnice za umirovljenike.

PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA

13. Ovim programom osigurana su sredstva za redovaan rad Javne vatrogasne postrojbe

POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

14.  Sredstva su namijenjena za održavanje javnih površina i zelenila, održavanje poljskih puteva, zimska služba, javna rasvjeta i održavanje javne rasvjete, održavanje cesta i druga održavanja. Isti poslovi su povjereni Kom-Iloku i Komunalijama.

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNLANE INFRASTRUKTURE

15. Sredstva su namjenjena za izgradnju nogostupa, parkirališta, cesta, ograde i staze na grobljima, klizišta i drugo

DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

16. Sredstva su namjenjena za deratizaciju i dezinsekciju, brigu za napuštenim životinjama i smještaj, dolazak specijalista u Ilok.

Rashod poslovanja Iznos
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 31.370.620,00
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija 13.630.000,00
Rashodi za usluge 11.130.873,00
Plaće (Bruto) 9.341.195,00
Postrojenja i oprema 3.155.720,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.480.000,00
Tekuće donacije 1.707.500,00
Doprinosi na plaće 1.706.339,00
Rashodi za materijal i energiju 1.259.617,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.214.855,00
Ostali rashodi za zaposlene 577.444,00
Naknade troškova zaposlenima 538.942,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00
Višak/manjak prihoda 500.000,00
Kapitalne pomoći 450.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna 425.000,00
Ostali financijski rashodi 221.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina 210.000,00
Građevinski objekti 197.000,00
Kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 117.000,00
Materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00
Izvanredni rashodi 60.000,00
Kazne, penali i naknade štete 20.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.500,00
Sveukupno 81.074.605,00

Comments are closed.